Příbalový Leták

Akarboza Mylan 100 Mg

sp. zn. sukls168832/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Akarboza Mylan 100 mg

tablety

acarbosum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že šiji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Akarboza Mylan a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Akarboza Mylan užívat

3.    Jak se přípravek Akarboza Mylan užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Akarboza Mylan uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK AKARBOZA MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Aktivní látkou tohoto přípravku je akarbóza. Ta patří do skupiny přípravků zvaných inhibitory alfa-glukosidázy. Užívá se k léčbě dospělých pacientů s non-inzulin dependentním diabetem (cukrovkou 2. typu). Akarbóza je indikována pro dospělé a dospívající starší 18 let. Váš lékař Vám může předepsat přípravek Akarboza Mylan, pokud dieta a cvičení případně užívání dalších léků proti cukrovce (metformin, sylfonylmočovina nebo inzulin) nevedou k dostatečné kontrole hladin cukru v krvi. Akarbóza působí zpomalení trávení karbohydrátů (komplexních cukrů) po jídle, čímž snižuje hladinu cukru v krvi.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AKARBOZA MYLAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Akarboza Mylan

•    jestliže jste alergický(á) na akarbózu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    jestliže trpíte chronickým střevním onemocněním, které způsobuje problémy s trávením nebo vstřebáváním potravy,

•    jestliže trpíte chorobou, která se může zhoršit v případě, že dojde k nahromadění plynů ve střevě, například Roemheldův syndrom, velké střevní kýly, ucpání střev,

•    jestliže trpíte zánětem střev nebo vředy,

•    jestliže trpíte neprůchodností střev nebo je tato komplikace pravděpodobná,

•    jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin,

•    jestliže trpíte závažnou chorobou j ater.

Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud se vyskytne následující:

•    Trpíte sníženou hladinou cukru. Snížená hladina cukru znamená, že v krvi není dostatek glukózy.

To může způsobovat únavu, nervozitu, třes, zrychlení srdečního rytmu, studený pot nebo svírání žaludku. Pokud hladina cukru dále klesá, může se u vás objevit výrazná zmatenost (delirium), křeče mozkového původu, ztráta sebekontroly, mělké dýchání, zpomalení srdečního rytmu, ztráta vědomí. Ve většině případů tyto projevy snížené hladiny cukru velmi rychle ustoupí po podání nějaké formy glukózy (hroznový cukr), ale ne sacharózy (třtinový cukr) nebo umělého sladidla. Akarbóza zpomaluje vstřebávání sacharózy. Sacharóza proto není vhodná k rychlé úpravě snížené hladiny cukru.

•    Ve velmi vzácných případech byly hlášeny u pacientů léčených akarbózou případy ucpání střev. Pokud máte podezření, že u Vás došlo k rozvoji ucpání střev, kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení.

•    V minulosti jste prodělal(a) resekci žaludku, je možné, že u Vás bude akarbóza působit rychleji. Toto by nemělo být spojeno s žádnými komplikacemi, nicméně pokud se po podání akarbózy necítíte dobře, kontaktujte svého lékaře.

•    Pravidelně byste si měl(a) nechat kontrolovat hladinu glukózy v krvi a moči.

•    Jelikož akarbóza může velmi vzácně způsobovat vzestup jaterních enzymů v krvi, někdy i bez příznaků, Váš lékař může pravidelně kontrolovat jaterní funkce, zejména během prvních 6-12 měsíců léčby. Váš lékař může rozhodnout o snížení dávky nebo ukončení léčby akarbózou.

•    Dále dodržujte všechna dietní opatření určená Vaším lékařem a ujistěte se, že máte pravidelný přísun karbohydrátů v průběhu dne.

Děti a dospívající

Protože údaje o účincích a toleranci u dětí a dospívajících mladších 18 let jsou nedostatečné, akarbóza není

doporučena pro užití u pacientů ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Akarboza Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Akarboza Mylan může ovlivnit účinek některých léků nebo případně, jiné léky mohou ovlivnit účinek

přípravku Akarboza Mylan:

•    jiné léky proti cukrovce jako je inzulin, metformin, sulfonylmočovina, může být nezbytné upravit jejich dávku

•    střevní absorbenty j ako j e aktivní uhlí

•    přípravky usnadňující trávení (antacida, amyláza, pankreatin)

•    přípravky k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (kolestyramin)

•    digoxin (přípravky k léčbě srdeční nedostatečnosti)

•    přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo retence tekutin (thiazidy a diuretika)

•    přípravky proti zánětu (kortikosteroidy)

•    přípravky k léčbě chorob štítné žlázy

•    ženské pohlavní hormony (estrogeny), perorální antikoncepce

•    přípravky k léčbě křečí nebo schizofrenie (fenytoin, fenothiaziny)

•    přípravky snižující hladinu tuků v krvi (kyselina nikotinová)

•    přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních chorob (blokátory kalciového kanálu)

•    přípravky na zvýšení srdečního rytmu (sympatomimetika)

•    přípravky k léčbě tuberkulózy (isoniazid)

neomycin, antibiotika

Přípravek Akarboza Mylan s jídlem a pitím

Sacharóza (třtinový cukr) a potraviny obsahující sacharózu mohou způsobovat nepříjemné pocity v břiše nebo dokonce průjem v důsledku fermentace cukrů v tlustém střevě během léčby přípravkem Akarboza Mylan.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Akarboza Mylan, pokud jste těhotná nebo kojíte.

0    užívání akarbózy během těhotenství nejsou žádné údaje.

U kojících zvířat se do mléka vylučuje malé množství akarbózy. Není známo, zda se akarbóza vylučuje

1    do mateřského mléka žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání samotné akarbózy (monoterapie) nezpůsobuje snížené hladiny cukru v krvi (hypoglykemii), a proto nemá vliv na schopnost řízení nebo obsluhy strojů.

Užívání akarbózy v kombinaci s přípravky zvanými deriváty sulfonylmočoviny, inzulinem nebo metforminem může vést k poklesu hladin cukru v krvi a tak ovlivnit Vaši schopnost řízení nebo obsluhy strojů a snížit bezpečnost práce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AKARBOZA MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud neurčí lékař jinak, doporučená dávka je:

Dospělí:

Užívejte 1/2 tablety přípravku Akarboza Mylan 100 mg třikrát denně (to odpovídá 150 mg denně).

V rámci snížení pravděpodobnosti podráždění žaludku může být léčba některých pacientů zahájena 1/2 tablety přípravku Akarboza Mylan 100 mg jednou až dvakrát denně (to odpovídá 50 až 100 mg denně). Váš lékař může dávku pomalu zvyšovat v případě potřeby až na 1 tabletu přípravku Akarboza Mylan 100 mg třikrát denně (to odpovídá 300 mg denně). Akarbóza je vhodná k dlouhodobé léčbě.

Použití u dětí ve věku do 18 let

Akarbóza není doporučena pro pacienty mladší 18 let.

Způsob podání

Tablety polykejte vcelku a zapijte je sklenicí vody těsně před jídlem, případně je rozžvýkejte spolu s prvním soustem jídla.

Tabletu 100 mg lze dělit na dvě stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Akarboza Mylan, než jste měl(a)

Mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, jako je těžká plynatost a průjem, pokud jste užil(a) akarbózu společně s jídlem nebo pitím obsahuj ícím karbohydráty (cukry). Pokud k tomu dojde, nejezte a nepijte po dobu 4 až 6 hodin žádné jídlo nebo pití s obsahem karbohydrátů a ihned navštivte svého lékaře nebo

nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte si s sebou krabičku přípravku včetně zbývajících tablet.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Akarboza Mylan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vezměte si další dávku spolu s následujícím jídlem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Akarboza Mylan

Pokud náhle přestanete užívat akarbózu, může dojít k vzestupu hladin glukózy v krvi. Před přerušením léčby se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud si myslíte, že se u Vás vyskytl některý z dále uvedených nežádoucích účinků, přestaňte užívat tento přípravek a kontaktujte svého lékaře nebo jděte ihned na nejbližší pohotovost:

•    zežloutnutí očního bělma nebo kůže (žloutenka) (vzácné, může postihnout až 1 z 1 000 lidí)

•    zánět jater (hepatitida) (četnost nelze odhadnout z dostupných dat)

•    ztráta střevní aktivity, pomalý pohyb střeva, ucpání střev (ileus) (četnost nelze odhadnout z dostupných dat)

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících četnostech výskytu:

Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

•    plynatost    •    pocit

•    kručení v žaludku    nadýmání

Časté (může postihnout až 1 z 10 pacientů)

•    bolest břicha nebo žaludku    •    průjem

Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji po požití stravy s obsahem sacharózy (cukru). Příznakům lze předejít, pokud se budete vyhýbat jídlům a nápojům s obsahem cukrů (sacharózy, třtinového cukru). Pokud se průjem neupraví, lékař Vám sníží dávky přípravku, nebo v některých případech léčbu ukončí. Neužívejte přípravky určené k léčbě výše uvedených příznaků, protože by tak mohlo dojít k jejich dalšímu zhoršení.

Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 pacientů)

•    nevolnost (nauzea)

•    poruchy zažívání

Vzácné (může postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

•    otok kůže (edém)

Není známo (nelze odhadnout z dostupných dat)

•    alergické kožní reakce jako je zarudnutí, vyrážka nebo kopřivka, exantém

•    plynové kapsy ve střevní stěně (cystoidní pneumatóza střeva)


zvracení

zvýšení jaterních enzymů (transamináz) v krvi


vyrážka s pupínky/puchýřky naplněnými hnisem (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza)

nízký počet krevních destiček, což může způsobit krvácení nebo snadný vznik modřin zácpa


Především z Japonska byly hlášeny nežádoucí účinky, jako poruchy funkce jater, abnormální funkce jater a jejich poškození. Z Japonska byly hlášeny i jednotlivé případy fulminantního (velmi rychlého) selhání jater, ale spojení s akarbózou nebylo prokázáno.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.    JAK PŘÍPRAVEK AKARBOZA MYLAN UCHOVÁVAT

•    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

•    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Akarboza Mylan obsahuje

Akarboza Mylan 100 mg:

Léčivou látkou je akarbóza. Jedna tableta obsahuje acarbosum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza (E460), kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551) a magnesium-stearát (E572).

Jak přípravek Akarboza Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá kulatá tableta.

Akarboza Mylan 100 mg: Tablety jsou na jedné straně označeny ‘AA (půlící rýha) 100’ a na druhé straně G’.

Akarboza Mylan je k dispozici v blistrech a baleních po 20, 21, 30, 40, 50, 90, 100, 105, 120 a 180 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobci

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika “Akarboza Mylan 100 mg”

Německo “Acarbose dura 50mg/100mg Tabletten”

Maďarsko “Acarbose Mylan 50mg & 100mg tabletta”

Itálie “Acarphage”

Polsko “AcarGen”

Portugalsko “Acarbose Mylan”

Španělsko “Acarbosa Mylan 50mg/100mg comprimidos”

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.3.2014

Stránka 6 ze 6