Příbalový Leták

Airflusan Forspiro 50 Mikrogramů/250 Mikrogramů

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Airflusan Forspiro 50 mikrogramů/250 mikrogramů, dávkovaný prášek k inhalaci Airflusan Forspiro 50 mikrogramů/500 mikrogramů, dávkovaný prášek k inhalaci

salmeterolum/fluticasoni propionas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna odměřená dávka obsahuje salmeterolum 50 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 250 mikrogramů.

Jedna odměřená dávka obsahuje salmeterolum 50 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 500 mikrogramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Dávkovaný prášek k inhalaci.

1    inhalační prostředek s 60 dávkami

2    inhalační prosředky, každý s 60 dávkami

3    inhalační prostředky, každý s 60 dávkami

4    inhalační prostředky, každý s 60 dávkami

6 inhalačních prostředků, každý s 60 dávkami


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Po použití si vypláchněte ústa.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o.

Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Airflusan Forspiro 50 mikrogramů/250 mikrogramů: 14/411/14-C Airflusan Forspiro 50 mikrogramů/500 mikrogramů: 14/412/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


airflusan forspiro 50/250 mikrogramů airflusan forspiro 50/500 mikrogramů


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek na inhalačním prostředku_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Airflusan Forspiro 50 mikrogramů/250 mikrogramů, dávkovaný prášek k inhalaci Airflusan Forspiro 50 mikrogramů/500 mikrogramů, dávkovaný prášek k inhalaci

salmeterolum/fluticasoni propionas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna odměřená dávka obsahuje salmeterolum 50 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 250 mikrogramů.

Jedna odměřená dávka obsahuje salmeterolum 50 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 500 mikrogramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Dávkovaný prášek k inhalaci.

60 dávek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Po použití si vypláchněte ústa.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o.

Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Airflusan Forspiro 50 mikrogramů/250 mikrogramů: 14/411/14-C Airflusan Forspiro 50 mikrogramů/500 mikrogramů: 14/412/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4