Příbalový Leták

Ailanthus Glandulosa

sp.zn. sukls201304/2012

ÚDAJE UVADENE NA VNEJSIM OBALU ETIKETA na dóze s granulemi_


1. název lÉcivÉho PŘÍPRAVKU


AILANTHUS GLANDULOSA 2CH-200CH, 3K-10MK


2. OBSAH LECIVE LATKY/LECIVYCH LÁTEK


AILANTHUS ALTISSIMA


3.    SEZNAM POMOCNYCH LATEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


4.    léková forma a obsah balení


4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 29.7.2015


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVANÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


Držitel: BOIRON, Messimy, Francie Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Reg. číslo: 93/107/93-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


3/3