Příbalový Leták

Agnucaston

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU papírová krabička_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Agnucaston potahované tablety

Agni casti fructus extractum siccum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta Agnucastonu obsahuje:

Agni casti fructus extractum siccum (7 - 11:1), extrahováno ethanolem 70% (V/V) 4 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety. 30, 60, 90, 100 a 300 tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 Neumarkt Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


94/690/97-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Agnucaston


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Agnucaston

potahované tablety

Agni casti fructus extractum siccum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bionorica


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


LOT


5. JINÉ