Příbalový Leták

Afreloxa 875 Mg/125 Mg

Sp. zn. sukls92203/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Afreloxa 875 mg/125 mg

potahované tablety amoxicillinum/acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg užívat

3.    Jak se přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg a k čemu se používá

Afreloxa 875 mg/125 mg je antibiotikum a působí tak, že zabíjí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé léčivé látky, zvané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků zvaných „peniciliny“, které někdy přestanou účinkovat (stanou se inaktivními). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) této inaktivaci zabraňuje.

Afreloxa 875 mg/125 mg se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

•    infekce středního ucha a vedlej ších nosních dutin

•    infekce dýchacích cest

•    infekce močových cest

•    infekce kůže a měkkých tkání včetně zubních infekcí

•    infekce kostí a kloubů.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg užívat Neužívejte přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg:

•    jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, peniciliny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže jste někdy měl(a) těžkou alergickou reakci na jiná antibiotika. K těmto reakcím patří kožní vyrážka či otok obličeje nebo krku.

•    jestliže jste někdy při léčbě antibiotiky měl(a) problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Neužívejte přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg, pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás. Nejste-li si jist(a), poraďte se před užíváním tohoto přípravku s lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Afreloxa 875 mg/125 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. To je zvláště důležité v případě, že:

•    máte infekční mononukleózu

•    podstupujete léčbu jater či ledvin

•    nemáte pravidelné močení.

Nejste-li si jist(a), zda se některé zvýše uvedeného vztahuje na Vás, poraďte se před užíváním tohoto přípravku s lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může Váš lékař zjistit, jaké bakterie infekci způsobily.

Na základě výsledků Vám může být podána jiná síla přípravku Afreloxa nebo předepsán jiný léčivý přípravek.

Stavy, kterým je nutné věnovat pozornost

Přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg může některá onemocnění, kterými trpíte, zhoršit, nebo může vyvolat závažné nežádoucí účinky. Mezi nežádoucí účinky patří alergické reakce, křeče (záchvaty) a záněty tlustého střeva. Abyste snížili riziko jakýchkoli problémů, při používání tohoto přípravku si musíte všímat určitých příznaků. Viz "Stavy, kterým je nutné věnovat pozornost" v bodě 4.

Vyšetření krve a moče

Jestliže Vám budou prováděna vyšetření krve (například krevní obraz nebo vyšetření funkce jater) či vyšetření moče (na přítomnost glukózy), sdělte lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg. Je to proto, že přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg může výsledky těchto vyšetření ovlivnit.

Další léčivé přípravky a přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jestliže používáte alopurinol (užívá se při dně) s přípravkem Afreloxa 875 mg/125 mg, pravděpodobnost výskytu alergické kožní reakce se zvyšuje.

Jestliže užíváte probenecid (užívá se při dně), Váš lékař rozhodne, zda Vám upraví dávkování přípravku Afreloxa 875 mg/125 mg.

Jestliže souběžně s přípravkem Afreloxa 875 mg/125 mg užíváte přípravky k prevenci krevních sraženin (např. warfarin), může být nutné provést další vyšetření krve.

Afreloxa 875 mg/125 mg může ovlivnit způsob, jakým účinkuje methotrexát (lék užívaný k léčbě rakoviny nebo revmatických onemocnění) a mofetil-mykofenolát (lék používaný po transplantacích k prevenci odmítnutí nových orgánů).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Afreloxa 875 mg/125 mg může mít nežádoucí účinky a jejich příznaky mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla. Jestliže se necítíte dobře, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a vyšší:

•    Obvyklá dávka - 1 tableta dvakrát denně

•    Vyšší dávka - 1 tableta třikrát denně

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg

Děti ve věku 6 let a mladší by měly amoxicilin/kyselinu klavulanovou užívat ve formě perorální suspenze (v lahvičce nebo v sáčcích).

Při podávání tablet přípravku Afreloxa 875 mg/125 mg dětem s tělesnou hmotností do 40 kg se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Pacienti s onemocněním ledvin a jater

•    jestliže máte problémy s ledvinami, dávku je možné upravit. Váš lékař může zvolit jiné dávkování, nebo jiný léčivý přípravek.

•    jestliže máte problémy s játry, budete muset podstoupit častější vyšetření krve, aby lékař funkci jater zkontroloval.

Jak užívat přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg

•    Spolkněte celou tabletu a zapijte vodou na začátku jídla, nebo těsně před jídlem.

•    Dávky užívejte v pravidelných intervalech, nejméně 4 hodiny od sebe. Neužívejte dvě dávky během 1 hodiny.

•    Přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg neužívejte déle než 2 týdny. Jestliže se stále necítíte dobře, opět navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Afreloxa 875 mg/125 mg, než jste měl(a)

Jestliže užijete víc přípravku Afreloxa 875 mg/125 mg, jedním z příznaků může být podrážděný žaludek (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem), nebo křeče. Co nejdříve navštivte lékaře. Lékaři přineste ukázat obal přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg

Pokud jste vynechal(a) dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš brzy, před jejím užitím musíte vyčkat asi 4 hodiny.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg

Přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg užívejte až do ukončení léčby, i když se již cítíte lépe. V boji proti infekci je zapotřebí každé dávky. Jestliže nějaké bakterie přežijí, infekce se může vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

Alergické reakce:

•    kožní vyrážka

•    zánět krevních cév (vaskulitida), který se může projevit jako červené nebo nachové pupínky na kůži, ale může zasáhnout i jiné části těla

•    horečka, bolesti kloubů, zduřelé uzliny v krku, podpaží nebo tříslech

•    otok, někdy obličeje nebo ústní dutiny (angioedém), způsobující dušnost

•    kolaps (omdlení)

Jestliže se vyskytne kterýkoli z výše uvedených příznaků, sdělte to ihned svému lékaři. Přestaňte užívat přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg.

Zánět tlustého střeva

Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hleny, bolesti žaludku a/anebo horečku.

Jestliže se u Vás kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví, neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky Mohou postihnout více než 1 z 10 osob

•    průjem (u dospělých).

Časté nežádoucí účinky

Tyto mohou postihnout až 1 z 10 osob

•    moučnivka (kandida - kvasinková infekce pochvy, úst nebo záhybů kůže)

•    nevolnost (nauzea), obzvláště při vysokých dávkách. Jestliže se vyskytnou, užívejte přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg před jídlem

•    zvracení

•    průjem (u dětí)

Méně časté nežádoucí účinky

Tyto mohou postihnout až 1 ze 100 osob

•    kožní vyrážka, svědění

•    svědivé kožní pupínky (kopřivka)

•    špatné zažívání

•    závrať

•    bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve vyšetření Vaší krve:

•    zvýšení hladiny některých látek (enzymů) produkovaných játry.

Vzácné nežádoucí účinky

Tyto mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

•    kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a která vypadá jako malé terčíky (tmavý centrální bod obklopený světlejší oblastí, s tmavým kroužkem kolem okraje) - erythema multiforme

Jestliže zpozorujete kterýkoli z výše uvedených příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve vyšetření Vaší krve:

•    malý počet krevních destiček, potřebných při srážení krve

•    malý počet bílých krvinek.

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu osob, ale jejich četnost nelze určit z dostupných údajů.

•    Alergické reakce (viz výše)

•    Záněty tlustého střeva (viz výše)

•    Těžké kožní reakce:

o Výsev vyrážky s puchýři a olupováním kůže, hlavně kolem úst, nosu, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom) a těžší forma, způsobující rozsáhlé olupování kůže (více než 30 % plochy těla - toxická epidermální nekrolýza) o Výsev červené kožní vyrážky s malými, hnis obsahujícími puchýřky (bulózní exfoliativní dermatitida)

o Červená, šupinatá vyrážka s bulkami pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza). Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z výše uvedených příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

•    zánět j ater (hepatitida)

•    žloutenka, způsobena zvýšenou hladinou bilirubinu v krvi (látka produkovaná játry), která způsobí zežloutnutí kůže a očního bělma

•    zánět ledvinových kanálků

•    zpomalené srážení krve

•    hyperaktivita

•    záchvaty/křeče (u osob užívajících vysoké dávky amoxicilinu/kyseliny klavulanové nebo u osob, které mají problémy s ledvinami)

•    černý jazyk, který vypadá chlupatý

•    zbarvené zuby (u dětí), obvykle lze očistit kartáčkem

•    zánět vrstev chránících mozek a míchu zvaných mozkové pleny (meningy) (aseptická meningitida)

•    zánět žlučových cest (cholangitida)

•    bolest na hrudi.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve Vašich krevních testech nebo testech moči:

•    výrazné snížení počtu bílých krvinek

•    nižší počet červených krvinek (hemolytická anémie)

•    krystaly v moči.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg obsahuje

•    Léčivou látkou je amoxicillinum trihydricum a kalii clavulas. Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum, který odpovídá amoxicillinum 875 mg a kalii clavulas, který odpovídá acidum clavulanicum 125 mg.

•    Pomocné látky:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E470b), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Potahová vrstva:

Hypromelosa (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety.

Afreloxa 875 mg/125mg tablety jsou bílé, potahované tablety ve tvaru tobolky, s vyraženým „A“ na jedné straně a s „6“ a „5“ na druhé straně, s půlicí rýhou mezi čísly.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na dvě stejné dávky.

Přípravek Afreloxa 875 mg/125 mg je dostupný v blistrech nebo stripech po 4/5/6/7/8/10/12/14/15/16/20/21/25/30/35/40/50/100/500 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobce:

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Česká republika

Estonsko

Finsko

Irsko

Island

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Slovensko

Slovinsko

Švédsko

Velká Británie


Amoxicillin Clavulanic Acid AB 875 mg/125 mg filmomhulde tabletten

Afreloxa 875 mg/125 mg

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Clavuxal 875 mg / 125 mg tabletti kalvopaallysteinen

Co-amoxiclav 875mg/125mg Filmcoated Tablets

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 875 mg/125 mg plevele dengtos tabletés

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 875 mg/125 mg apvalkotas tabletes Amoxiclav Actavis 875 mg/125 mg comprimés pelliculés Xylenn 875 mg / 125 mg filmtabletta

Amoxicilline/ Clavulaanzuur Actavis 875/125 mg, filmomhulde tabletten Afreloxa

Amoxicilina + ácido clavulanico Aurovitas Amoxicillin/Clavulansaure Actavis 875 mg/125 mg Filmtabletten Afreloxa 875/125 mg SioKÍa sniKa^uppéva ps ^sraó upévío Afreloxa 875 mg/125 mg

Afreloxa 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis Co-amoxiclav 875/125mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 2.12.2015

6