Příbalový Leták

Aethoxysklerol 2%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Aethoxysklerol 2% injekční roztok

lauromacrogolum 400


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Složení:

Léčivá látka: lauromacrogolum 400 (polidocanolum) 40 mg ve 2 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 96 % (V/V), dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční roztok Ampulky 5x 2 ml


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Všechen nespotřebovaný přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH D-65203 Wiesbaden, Německo


12. REGISTRAČNÍČÍSLO


Registrační číslo: 85/032/70-C/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMĚ


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU AMPULE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Aethoxysklerol 2% injekční roztok


lauromacrogolum 400 IV

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 ml


6. JINÉ


Kreussler Pharma