Příbalový Leták

Advantan Mléko

Informace pro variantu: Kožní Emulze (1x50gm,1mg/Gm), Kožní Emulze (1x20gm,1mg/Gm), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Advantan mléko 1 mg/g

Kožní emulze

methylprednisoloni aceponas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram emulze obsahuje: methylprednisoloni aceponas 1 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

střední nasycené triacylglyceroly, střední a dlouhé triacylglyceroly, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, benzylalkohol, dinatrium-edetát, glycerol 85%, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 g (50 g) kožní emulze


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Kožní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Po prvním otevření tuby spotřebujte do 3 měsíců.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo

Logo Bayer


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/031/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Advantan mléko


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU potisk tuby_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Advantan mléko 1 mg/g

Kožní emulze

methylprednisoloni aceponas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram emulze obsahuje: methylprednisoloni aceponas 1 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

střední nasycené triacylglyceroly, střední a dlouhé triacylglyceroly, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, benzylalkohol, dinatrium-edetát, glycerol 85%, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 g (50 g) kožní emulze


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Po prvním otevření tuby spotřebujte do 3 měsíců.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo

Logo Bayer


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/031/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


4