Příbalový Leták

Advantan Krém

Informace pro variantu: Krém (5gm,1mg/Gm), Krém (50gm,1mg/Gm), Krém (10gm,1mg/Gm), Krém (15gm,1mg/Gm), Krém (30gm,1mg/Gm), Krém (100gm,1mg/Gm), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Advantan krém 1 mg/g krém

methylprednisoloni aceponas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram krému obsahuje methylprednisoloni aceponas 1 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

decyl-oleát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, ztužený tuk, střední a dlouhé triacylglyceroly, makrogol-2000-stearát, glycerol 85%, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol, butylhydroxytoluen, čištěná voda


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

krém

5 g (10 g, 15 g, 30 g, 50 g, 100 g) krému


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Kožní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékamy.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo

Logo Bayer


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/512/96-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


advantan krém


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Advantan krém 1 mg/g krém

methylprednisoloni aceponas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram krému obsahuje methylprednisoloni aceponas 1 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

decyl-oleát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, ztužený tuk, střední a dlouhé triacylglyceroly, makrogol-2000-stearát, glycerol 85%, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol, butylhydroxytoluen, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


15 g, 30 g, 50 g, 100 g krému


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


Nepoužitelné léčivo vřaťte do lékamy


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo

Logo Bayer


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/512/96-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Advantan krém 1 mg/g krém

methylprednisoloni aceponas


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Kožní podání


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 g, 10 g krému


6. JINÉ


Držitel rozhodnutí o registraci Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo

Logo Bayer


5