Příbalový Leták

Adorma 10 Mg

OZNAČENÍ NA OBALU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADORMA 10 mg potahované tablety

Zolpidemi tartras


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg zolpidemi tartras, což odpovídá 8,038 mg zolpidemum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek také obsahuje monohydrát laktózy. Viz příbalová informace, kde jsou uvedeny další informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

10 tablet v jednom balení 20 tablet v jednom balení 100 tablet v jednom balení


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:_

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Alkaloid - INT d.o.o.,

Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 57/090/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


adorma 10 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ADORMA 10 mg potahované tablety Zolpidemi tartras


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Alkaloid - INT d.o.o. (logo)


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


5. JINÉ