Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Adonep Orotab 5 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn.sukls263665/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Adonep OROTAB 5 mg Adonep OROTAB 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

(Donepezili hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Adonep OROTAB k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adonep OROTAB užívat

3.    Jak se přípravek Adonep OROTAB užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Adonep OROTAB uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE ADONEP OROTAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Adonep OROTAB (donepezil-hydrochlorid) patří do skupiny léků zvaných inhibitory acetylcholinesterázy.

Používá se k léčbě příznaků demence u pacientů, u nichž byla diagnostikována mírná až středně těžká Alzheimerova choroba. Tento lék je určen pouze pro dospělé pacienty.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ADONEP OROTAB UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Adonep OROTAB

•    Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další složku přípravku Adonep OROTAB uvedenou v bodě 6.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Adonep OROTAB je zapotřebí

Sdělte, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi:

•    jestliže jste někdy měl/a žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

•    jestliže jste někdy měl/a epileptické záchvaty nebo křeče

•    jestliže máte srdeční onemocnění (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep)

•    jestliže máte astma (dušnost) nebo jiné dlouhodobé onemocnění plic

•    jestliže jste někdy měl/a jakékoliv problémy s játry nebo hepatitidu (zánět jater)

•    jestliže máte potíže při močení nebo mírné onemocnění ledvin

Přípravek Adonep OROTAB mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin nebo mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater. Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater, sdělte to svému lékaři. Pacienti s těžkou poruchou funkce jater by neměli přípravek Adonep OROTAB užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo dostáváte jakýkoliv z následujících léků společně s přípravkem Adonep OROTAB:

•    jiné léky pro léčbu Alzheimerovy choroby, např. galantamin

•    léky k léčbě bolesti nebo zánětu kloubů, např. acylpyrin (aspirin), nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSA) jako jsou ibuprofen nebo sodná sůl diklofenaku

•    anticholinergika, např. tolterodin

•    antibiotika, např. erythromycin, rifampicin

•    antimykotika (léky proti plísním), např. ketokonazol

•    léky uvolňující svaly, např. diazepam, sukcinylcholin

•    antidepresiva, např. fluoxetin

•    antikonvulsiva (léky používané k prevenci výskytu několika typů záchvatů), např. fenytoin, karbamazepin

•    léky k léčbě srdečních onemocnění, např. chinidin, betablokátory (propanolol, atenolol)

•    celková anestetika

•    léky, které jsou k dostání bez lékařského předpisu, např. rostlinné přípravky

Jestliže máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii (narkózu) měl/a byste svému lékaři a anesteziologovi sdělit, že užíváte přípravek Adonep OROTAB. Váš lék může totiž ovlivnit množství anestetika, které je třeba podat před zákrokem.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno osoby, která o Vás pečuje. Tato osoba Vám pomůže užívat přípravek podle předpisu.

Užívání přípravku Adonep OROTAB s jídlem a pitím

Jídlo nemá na tento lék žádný vliv. Přípravek Adonep OROTAB neužívejte s alkoholem,

protože alkohol může snižovat hladinu donepezilu v těle.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, neměla byste donepezil-hydrochlorid užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte vozidla, protože Alzheimerova choroba může zhoršit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, a Vy smíte provádět tyto činnosti pouze tehdy, pokud Vám lékař řekne, že je to pro Vás bezpečné.

Nepoužívejte jakékoli nástroje nebo stroje, protože tento lék může vyvolat únavu, závratě a svalové křeče. Pokud k tomuto dojde, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Adonep OROTAB

Obsahuje zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií

Tento přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vždy užívejte přípravek Adonep OROTAB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 5 mg každý večer. Po jednom měsíci užívání Vám lékař může říci, abyste užíval/a dávku 10 mg každý večer. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.

Užívejte tablety Adonep OROTAB ústy večer, předtím, než jdete spát. Tabletu položte na jazyk a nechte ji před polknutím rozpustit. Polykanou tabletu můžete nebo nemusíte zapít vodou, podle toho, čemu dáte přednost.

Síla tablety, kterou užíváte, se může změnit v závislosti na době, po jakou lék užíváte, a dle toho, jak Vám doporučí lékař. Vždy byste se měl/a řídit doporučeními Vašeho lékaře nebo lékárníka, jak a kdy užívat Váš lék. Neupravujte si sami dávku bez doporučení lékaře. Lékař nebo lékárník Vám poradí, jak dlouho byste měl/a pokračovat s užíváním tablet. Budete muset v určitých intervalech navštěvovat svého lékaře, aby posoudil Vaši dosavadní léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil/a více přípravku Adonep OROTAB, než jste měl/a

Neužívejte více než jednu tabletu každý den. Jestliže jste užil/a více tablet, mohou se u Vás objevit následující příznaky: nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závratě vestoje), problémy s dýcháním, kolaps a křeče. Ihned zavolejte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnicí. Do nemocnice s sebou vždy vezměte tablety a jejich obal, aby lékař věděl, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Adonep OROTAB

Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezmete si jednu tabletu následující den v obvyklou dobu. Pokud zapomenete užívat lék po dobu delší než týden, zavolejte svému lékaři předtím, než budete užívat lék dále. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Adonep OROTAB

Nepřestávejte užívat tablety, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Adonep OROTAB nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ve většině případů tyto účinky vymizí, aniž by si vyžádaly ukončení léčby. Řekněte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z uvedených účinků a pokud jsou pro Vás příliš obtěžující.

Pacienti užívající přípravek Adonep OROTAB nahlásili následující níže uvedené nežádoucí účinky:

Řekněte svému lékaři, jestliže pocítíte během léčby přípravkem Adonep OROTAB kterýkoli z těchto účinků:

T-W r    V r    Vil    i i V* 1

Závažné nežádoucí ucinkv:

Jestliže si všimnete těchto závažných nežádoucích účinků, okamžitě musíte informovat lékaře. Možná budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

•    poškození jater, např. hepatitida (zánět jater). Mezi příznaky hepatitidy patří nevolnost nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu, to, že se necítíte celkově dobře, horečka, svědění, žloutnutí kůže a očního bělma a tmavě zbarvená moč (pravděpodobně postihuje méně než 1 z 1 000 pacientů).

•    žaludeční nebo dvanáctníkové vředy. Příznaky vředů jsou bolest žaludku a nepříjemný pocit (zažívací obtíže) v oblasti mezi pupkem a hrudní kostí (pravděpodobně postihuje méně než 1 ze 100 pacientů).

•    krvácení do žaludku nebo do střev. Může způsobit vylučování černé dehtovité stolice nebo přímo krve konečníkem (pravděpodobně postihuje méně než 1 ze 100 pacientů).

•    epileptické záchvaty nebo křeče (pravděpodobně postihuje méně než 1 ze 100 pacientů).

•    Horečka doprovázená ztuhlostí svalů, pocením nebo poruchou vědomí (onemocnění nazývané „neuroleptický maligní syndrom“)

Velmi Caste nežádoucí Účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)

•    průjem

   nevolnost nebo zvracení

•    bolesti hlavy

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10pacientů ze 100)

•    nachlazení

•    ztráta chuti k jídlu

   halucinace (vidění nebo slyšení něčeho, co není přítomné)

•    agitovanost (pohybový neklid)

•    agresivní chování

•    mdloby

•    závratě

•    nespavost (potíže s usínáním)

•    úrazy

•    trávicí obtíže

•    kožní vyrážka

•    svědění

•    svalové křeče

•    neschopnost udržet moč (inkontinence)

•    únava

•    bolesti

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10pacientů z 1 000)

•    pomalý srdeční tep

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10pacientů z 10 000)

•    ztuhlost nebo neovladatelné pohyby zejména obličeje a jazyka, ale také končetin

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud se u Vás objeví jakýkoli nežádoucí účinek, který není této příbalové informaci neuvedený, informujte o tom, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Adonep OROTAB nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistrech a krabičce za výrazem „EXP“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Adonep OROTAB obsahuje

Léčivou látkou přípravku Adonep OROTAB je donepezili hydrochloridum.

Jedna tableta přípravku Adonep OROTAB 5 mg tablety dispergovatelné v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg.

Jedna tableta přípravku Adonep OROTAB 10 mg tablety dispergovatelné v ústech obsahuje

donepezili hydrochloridum 10 mg.

rokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (usušený n sodný, aspartam (E951), sodná sůl kroskarmelosy, agnesium-stearát.

í vypadá a co obsahuje toto balení

ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „5“ na hé

Pomocnými látkami jsou:

Draselná sůl polakrilinu, mik rozprášením), dihydrogen-citrona koloidní bezvodý oxid křemičitý, r

Jak přípravek Adonep OROTA

5 mg: bílé až téměř bílé, kulaté, jedné straně a hladké na straně dru

10 mg: bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „10“ na


jedné straně a hladké na straně druhé Balení:

Blistry obsahující buď 7, 10, nebo 14 tablet dispergovatelných v ústech Velikosti balení:

10, 14, 28, 30, 56, 98, 126, 154 a 196 tablet dispergovatelných v ústech Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo

Výrobci:

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irsko Eurogenerics N.V., Eigenlostraat 5 - 9100 Sint-Niklaas, Belgie

Genepharm S.A, 18th Km Marathonos Avenue, 153 51 Pallini Attikis, Řecko

LAMP S. PROSPERO S.P.A., Via della Pace, 25/A, 41030 San Prospero (Modena), Itálie

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 -18, 61118 Bad Vilbel, Německo

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, A-1190 Wien, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:

Belgie:

Lucembursko:

Česká republika:

Německo:

Španělsko:

Irsko:

Polsko:

Portugalsko:

Rumunsko:

Velká Británie:


Donepezil STADA 5 mg (10 mg) Schmelztabletten Donepezil Instant EG 5 mg (10 mg) orodispergeerbare tabletten

Donepezil Instant EG 5 mg (10 mg) comprimés orodispersibles

Adonep OROTAB 5 mg (10 mg) tablety dispergovatelné v ústech

Donepezilhydrochlorid AL 5 mg (10 mg) Schmelztabletten Donepezilo Flas STADA 5 mg (10 mg) comprimidos bucodispersables EFG

Donesyn 5 mg (10 mg) orodispersible tablets Donepezil STADA ORO Donepezilo Ciclum

Donepezil STADA Hemofarm 5 mg (10 mg) comprimate orodispersabile

Donepezil hydrochloride 5 mg (10 mg) orodispersible tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.2.2013

6/6