Příbalový Leták

Adonep 5 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA PAPÍROVÉ KRABIČCE A BLISTRU PAPÍROVÁ KRABIČKA_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Adonep 5 mg potahované tablety Adonep 10 mg potahované tablety

Donepezili hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum 9,12 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy, aj. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahovaná tableta

14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 42 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 112 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


5mg: 06/067/09-C 10 mg: 06/068/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Adonep 5 mg Adonep 10 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC-PE-PVDC/Hliník blister stripy


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Adonep 5 mg potahované tablety Adonep 10 mg potahované tablety

Donepezili hydrochloridum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

3.    POUŽITELNOST EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ