Příbalový Leták

Adele

Adele

0,15 mg/0,03 mg tablety desogestrelum/ethinylestradiolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje desogestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy.

4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


1 x 21 tablet 3 x 21 tablet 6 x 21 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Heaton k.s.


Praha,

Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 17/662/10-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Adele


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr PVC/Al


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Adele

0,15 mg/0,03 mg tablety desogestrelum/ethinylestradiolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Heaton k.s.


3. POUŽITELNOST


Exp:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ


Po -> Út -> St -> Čt -> Pá -> So -> Ne -> Po ->.........-> Ne


3