Příbalový Leták

Acylpyrin

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička


1. název lEcivEho přípravku


Acylpyrin

tablety

(Acidum acetylsalicylicum)


2.    OBSAH LÉČIVÉ LATKY/LÉCIVYCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablety

10 tablet, 100 tablet (10x 10 tablet)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci

Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239, Pardubice, Česká republika.

12. registrační císlo/císla

Reg. číslo: 07/050/69-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:

14. klasifikace pro vydej

15. návod k POUŽITÍ

Nedoporučí-li lékař jinak, obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících (starších 16 let) je 1-2 tablety každých 4-8 hodin, obvykle do 4-6 tablet denně. Nesmí být překročena maximální denní dávka 8 tablet. Tablety užijte celé nebo rozpadlé v malém množství vody, ke konci jídla nebo po něm a zapijte vhodnou tekutinou, nejlépe zásaditou minerálkou.

16. informace v braillove písmu

Acylpyrin

blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acylpyrin

Acidum acetylsalicylicum 500 mg

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o.

3.    POUŽITELNOST

EXP: (text není uveden na obale, ale údaj je vyražen)

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č. š. (text není uveden na obale, ale údaj je vyražen)

5 JINÉ