Příbalový Leták

Acylpyrin + C


ACYLPYRIN + C šumivé tablety

acidum acetylsalicylicum, acidum ascorbicum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 320 mg a acidum ascorbicum 200 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy, draselná sůl acesulfamu a hydrogenuhličitan sodný.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 12 šumivých tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

V    f


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použ. do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika.

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Č. reg.: 07/319/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Obvyklé dávkování u dospělých a mladistvých od 16 let je 1 tableta každé 4 hodiny, nejvýše 6 tablet za den.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

ACYLPYRIN + C


ACYLPYRIN + C šumivé tablety

acidum acetylsalicylicum, acidum ascorbicum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 320 mg a acidum ascorbicum 200 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy, draselná sůl acesulfamu a hydrogenuhličitan sodný. 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

12 šumivých tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

V    f


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použ. do: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Č. reg.: 07/319/98-C

13. ČÍSLO SARZE


Č. šarže:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Obvyklé dávkování u dospělých a mladistvých od 16 let je 1 tableta každé 4 hodiny, nejvýše 6 tablet za den.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

4/4