Příbalový Leták

Actimarbo 20 Mg


Souhrn údajů o přípravku


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Actimarbo 20 mg ochucené tablety pro psy

Přípravek s indikačním omezením


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Každá tableta obsahuje:


Léčivá látka:

Marbofloxacinum 20,0 mg


Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Tableta.


Bělavá až béžová kulatá neobalená tableta s hnědými tečkami. Tableta má na jedné straně dělící rýhu s vyraženou značkou „MV“ po jedné její straně a značkou „20“ po druhé straně dělící rýhy. Druhá strana tablety je hladká.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


U psů je marbofloxacin indikován k léčbě:4.3 Kontraindikace


Marbofloxacin nesmí být používán u psů mladších než 12 měsíců, respektive mladších než 18 měsíců u obřích plemen psů, jako jsou německé dogy, briardi, bernští salašničtí psi, bouvieři a mastifové, s delším obdobím růstu.


Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na marbofloxacin nebo jakékoliv (fluoro) chinolony nebo na některou z pomocných látek přípravku.

Nepoužívat v případech potvrzené rezistence původců na fluorochinolony nebo v případech, kdy na rezistenci existuje podezření (zkřížená rezistence).


Nepoužívejte k léčbě koček. Pro léčbu koček je k dispozici tableta 5 mg.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nízká hodnota pH moči může snižovat účinek marbofloxacinu.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Bylo prokázáno, že fluorochinolony vyvolávají u mladých věkových kategorií psů eroze kloubní chrupavky a je proto nutné dodržovat správné dávkování, zejména u mladých zvířat.


Některé fluorochinolony podávané ve vysokých dávkách mohou mít epileptogenní potenciál. U psů, u nichž byla diagnostikována epilepsie, se proto doporučuje zvýšená opatrnost při použití.


Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu nebo kdy se očekává, že budou mít slabou odezvu na jiné farmakologické skupiny antimikrobních léčiv.

Kdykoliv je to možné, fluorochinolony by se měly používat na základě stanovení citlivosti. Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence kmenů bakterií rezistentních na fluorochinolony a může snížit účinnost léčby ostatními chinolony z důvodů možné zkřížené rezistence.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Při doporučeném terapeutickém dávkování se u psů neočekává výskyt žádných závažných nežádoucích účinků.


Jako méně často se vyskytující nežádoucí účinky se mohou projevit zvracení, měkká stolice, změna příjmu tekutin či přechodné zvýšení aktivity. Tyto příznaky spontánně odezní a nevyžadují přerušení léčby.


U léčených zvířat může dojít k výskytu reakcí z přecitlivělosti (alergií). V případě alergické reakce by měla být léčba ukončena.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Studie na laboratorních zvířatech (potkani, králíci) nepodaly důkaz o teratogenních a fetotoxických účincích ani o maternální toxicitě marbofloxacinu použitého v doporučených léčebných dávkách.

Nebyla stanovena bezpečnost marbofloxacinu pro použití během březosti a laktace u fen. U

březích a laktujících zvířat používejte pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Jsou známé interakce mezi fluorochinolony a perorálně podávanými kationty (hliník, vápník, hořčík, železo). V takových případech může dojít ke snížení biologické dostupnosti.


Při souběžném podávání teofylinu je potřeba zajistit pečlivé sledování pacienta, protože může dojít ke zvýšení hladin teofylinu v séru.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Perorální podání.


Doporučené dávkování je 2 mg/kg ž.hm. /den (1 tableta na 10 kg ž.hm. denně) podávané jedenkrát

denně.


Cílové druhy zvířat

Hmotnost

Dávka (počet tablet denně)Actimarbo
5 mg tableta


Actimarbo
20 mg tableta


Actimarbo
80 mg tableta

Pes

5 kg

2

NEBO

½
5 –10 kg1
10 –15 kg1 ½
15 –20 kg2

NEBO

½


20 –25 kg2 ½
25 –30 kg3
30 –35 kg3 ½
35 –40 kg4

NEBO

1


40 –60 kg

1 ½


60 –80 kg

2


K zajištění správného dávkování a k zamezení poddávkování musí být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost léčeného zvířete.4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Předávkování může vést k výskytu akutních poruch nervového systému, které jsou léčeny symptomaticky.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, fluorochinolony

ATCvet kód: QJ01MA93


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Marbofloxacin je syntetické baktericidní antimikrobikum náležící do skupiny fluorochinolonů, které působí prostřednictvím inhibice DNA gyrázy. Je účinný proti širokému spektru grampozitivních bakterií (včetně streptokokůa především stafylokoků) a gramnegativních bakterií (Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Proteus spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Pasteurella spp., Pseudomonas spp.) a Mycoplasma spp..


Marbofloxacin není účinný proti anaerobům, kvasinkám ani plísním. U streptokoků byly pozorovány případy rezistence


In vitro aktivita marbofloxacinu proti patogenům psů a koček izolovaným v Německu v letech 2004 až 2006 je dobrá: hodnoty MIC90 jsou 0,5 µg/ml pro Staphylococcus pseudintermedius,
0,03 µg/ml pro Escherichia coli a 0,06 µg/ml pro Pasteurella multocida. Kmeny s MIC ≤ 1 µg/ml jsou citlivé na marbofloxacin, zatímco kmeny s MIC ≥ 4 µg/ml jsou k marbofloxacinu rezistentní.


Rezistence k fluorochinolonům vzniká chromozomální mutací a je zprostředkována 3 mechanismy: snížením propustnosti bakteriální buněčné stěny, expresí efluxních pump a mutací enzymů zodpovědných za vazbu molekul marbofloxacinu.


Od uvedení marbofloxacinu na veterinární trh nedošlo k žádnému významnému vývoji, rozvoji nebo rozšíření rezistence patogenních kmenů izolovaných z klinických případů u zvířat chovaných v zájmovém chovu. Incidence a míra přenosu genetické rezistence mohou být považovány za velmi nízké.


Obecně nedochází ke zkřížené rezistenci vůči beta-laktamovým antibiotikům, aminoglykosidům, tetracyklinům, makrolidům a polypeptidovým antibiotikům, sulfonamidům, nitrofuranům a diaminopyrimidinům. Některé mutace způsobující rezistenci vůči marbofloxacinu mohou však vyvolat rezistenci proti cefalosporinům, tetracyklinům, makrolidům a chloramfenikolu.


5.2 Farmakokinetické údaje


Při perorálním podání doporučené dávky 2 mg/kg ž.hm. dochází k rychlé absorpci marbofloxacinu a jeho maximální koncentrace v plasmě 1,5 μg/ml je dosaženo do 2 hodin.


Jeho biologická dostupnost je téměř 100 %.


Je slabě vázán na bílkoviny v plasmě (< 10 %), je široce distribuován a ve většině tkání (játra, ledviny, kůže, plíce, močový měchýř, trávicí trakt) je koncentrace marbofloxacinu vyšší nežli v plasmě. Vylučování marbofloxacinu je pomalé (t½ß = 14 h u psů ), převážně v aktivní formě v moči (2/3) a výkalech (1/3).


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Monohydrát laktózy

Mikrokrystalická celulóza

Povidon K90

Čištěná voda

Krospovidon

Masové aroma

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti rozdělené tablety: 7 dnů.


Viz také bod 6.4.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


V případě použití rozdělené tablety: vraťte zbytek tablety do otevřeného blistru. Zbylou polovinu tablety podejte při další aplikaci.


Viz také bod 6.3.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Přípravek je balen v blistrech z folie hliník – PVC/hliník/polyamid.

Krabička obsahující 1 blistr po 10 tabletách

Krabička obsahující 2 blistry po 10 tabletách

Krabička obsahující 10 blistrů po 10 tabletách


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgie


8. Registrační číslo(a)


96/050/15-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


21. 4. 2015


10. DATUM REVIZE TEXTU


Duben 2015


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1