Příbalový Leták

Aconitum Napellus

sp.zn. sukls54440/2012

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU ETIKETA na dóze s granulemi_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACONITUM NAPELLUS 2CH-200CH, 3K-10MK


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4    g granulí

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 29.7.2015


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


Držitel: BOIRON, Messimy, Francie Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Reg. číslo: 93/463/92-A/C 13    ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


2/2