Příbalový Leták

Acifein

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACIFEIN

250 mg/200 mg/50 mg tablety

acidum acetylsalicylicum/paracetamolum/coffeinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 200 mg, coffeinum 50 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tableta 10 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Č. reg.: 07/012/85-S/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Instrukce pro použití: Nedoporučí-li lékař jinak, užívají se při bolesti obvykle 1-2 tablety několikrát denně, zpravidla do dávky 3-6 tablet denně. Tablety se užívají při jídle nebo po něm a zapíjí se vodou nebo čajem.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


ACIFEIN


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU Blistr - potisk folie_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACIFEIN

tablety

acidum acetylsalicylicum 250 mg/paracetamolum 200 mg/coffeinum_50 mg

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do: (text není uveden na obale, ale údaj je vyražen)

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: (text není uveden na obale, ale údaj je vyražen)

5. JINÉ


3