Příbalový Leták

Acidum Phosphoricum Akh

sp.zn. sukls111390/2012

tablety


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 tableta obsahuje 1,5 mg Acidum phosphoricum 98 C, 1,5 mg Acidum phosphoricum 299 C a 1,5 mg Acidum phosphoricum 999 C


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát. 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 (60, 90, 120) tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ_

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Datum revize textu: 27.1.2016.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH


PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava - Bělský les, Česká republika

Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Reg. číslo: 93/480/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


2/2