Příbalový Leták

Acesial 2,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Acesial 2,5 mg, tablety


Ramiprilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablet 10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 42 tablet 50 tablet 98 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


(Použitelné do:)


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

1L NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Adamed Sp. z o. o., Pienków 149, 05 - 152 Czosnów, Polsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 58/132/05-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


(Č. šarže:)


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Acesial 2,5 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH Blistr


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Acesial 2,5 mg, tablety Ramiprilum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ADAMED

3.    POUŽITELNOST

(Použitelné do:)

4.    ČÍSLO ŠARŽE

(Č. šarže:)