Příbalový Leták

Acecor 400

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACECOR 400 potahované tablety acebutololum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: jedna potahovaná tableta obsahuje acebutololum 400 mg ve formě acebutololi hydrochloridum.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: laktosa

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtětě příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 8 POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SPA - Societa Prodotti Antibiotici S.p.A., Milano, Itálie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


acecor 400


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACECOR 400 potahované tablety acebutololum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SPA

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5 JINÉ

3