Příbalový Leták

Accuzide 20

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička Accuzide 20


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Accuzide 20

quinaprilum 20 mg / hydrochlorothiazidum 12,5 mg potahované tablety


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje quinaprilum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

30, 50, 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 58/560/00-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Accuzide 20


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Accuzide 20

quinaprilum 20 mg / hydrochlorothiazidum 12,5 mg potahované tablety


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer (logo)


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


5. JINÉ


3