Příbalový Leták

Accupro 10

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACCUPRO5 mg ACCUPRO 10 mg ACCUPRO 20 mg Potahované tablety


quinaprilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 5 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 10 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje monohydrát laktosy, aj. Pro další informace si přečtete příbalovou informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtete příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


ACCUPRO 5 mg: Reg. č.: 58/312/91-A/C ACCUPRO 10 mg: Reg. č.: 58/312/91-B/C ACCUPRO 20 mg: Reg. č.: 58/312/91-C/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


ACCUPRO 5 mg ACCUPRO 10 mg ACCUPRO 20 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACCUPRO5 mg ACCUPRO 10 mg ACCUPRO 20 mg Potahované tablety

Quinaprilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer

3. POUŽITELNOST

Použitelné do: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: