Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Absenor 300 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp. zn. sukls4570/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Absenor 300 mg Absenor 500 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním (natrii valproas)

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je valproát užíván v těhotenství, může způsobit vrozené vady a problémy s raným vývojem dítěte. Pokud jste žena v plodném věku, měla byste používat po celou dobu léčby účinnou metodu antikoncepce.

Váš lékař to s Vámi probere, ale měla byste také dodržovat pokyny v bodu 2 této příbalové informace. Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Absenor a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Absenor užívat

3.    Jak se přípravek Absenor užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Absenor uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Absenor a k čemu se používá

Přípravek Absenor je léčivý přípravek k léčbě epilepsie a mánie.

Natrium-valproát (natrii valproas) patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antiepileptika a používá se k léčbě určitých forem epilepsie, jako jsou:

-    určité formy krátkodobého bezvědomí v důsledku poruchy mozku (petit mal)

-    náhlý svalový stah (myoklonie)

-    rytmické záchvaty svalových stahů doprovázené (svalovým) napětím (grand mal)

-    kombinované formy výše uvedených poruch.

Absenor lze rovněž užívat u epilepsie, která nereaguje dostatečně na jiná antiepileptika, jako například:

-    epilepsie, která není doprovázena pohyby nebo (svalovým) napětím

-    epilepsie s příznaky ovlivňujícími vnímání, stejně jako příznaky s ohledem na vědomé pohyby.

Přesný mechanismus účinku přípravku Absenor není znám. Může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými antiepileptiky.

Absenor lze rovněž užívat k léčbě mánie.

-    Mánie je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo hyperaktivitu. Mánie nastává při onemocnění zvaném „bipolární porucha“. Absenor se užívá v případech, kdy není možné užívat lithium.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Absenor užívat Neužívejte přípravek Absenor

-    jestliže jste alergický(á) na natrium-valproát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže máte hepatitidu (zánět jater)

-    jestliže máte těžké onemocnění jater nebo máte těžké onemocnění jater v rodinné anamnéze

-    jestliže máte těžké selhání slinivky

-    jestliže máte porfyrii (metabolická porucha)

-    jestliže máte zvýšenou tendenci ke krvácení

-    jestliže trpíte poruchou enzymů cyklu močoviny a hladina amoniaku ve Vašem těle je zvýšená Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Absenor se poraďte se svým lékařem:

-    jestliže j ste j iž měli problémy během léčby j iným přípravkem obsahuj ícím natrium-valproát

-    jestliže máte poruchy srážlivosti krve nebo nižší počet krevních destiček

-    jestliže máte poruchu kostní dřeně

-    jestliže u Vás byla zjištěna osteoporóza nebo užíváte steroidy (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky)

-    jestliže máte zánětlivá onemocnění kůže a/nebo vnitřních orgánů (SLE: systémový lupus erytematosus): tato porucha může být vyvolána natrium-valproátem nebo se může zhoršit v průběhu léčby

-    jestliže máte nebo jste měli jakoukoli poruchu funkce ledvin, slinivky nebo jater Ženy v plodném věku

Tento přípravek nesmíte užívat, pokud jste těhotná nebo jste v plodném věku, a nebylo Vám to lékařem jednoznačně nedoporučeno. Ženy v plodném věku musí během léčby používat účinnou antikoncepci.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře, jestliže se u Vás během léčby objeví takové potíže jako: ospalost, asténie (vyčerpání, ztráta sil), zmatenost, neklid, bolest břicha, anorexie, ztráta chuti k jídlu, nechuť ke známému jídlu nebo k natrium-valproátu, apatie, nízký krevní tlak, mírná nevolnost, zvracení, tendence ke krvácení, otok nebo opětovný výskyt epileptických záchvatů přes důsledné dodržování léčby.

Příčinou těchto obtíží může být zánět jater nebo slinivky nebo zvýšená hladina amoniaku v krvi. Pacienti s podezřením na metabolickou poruchu, především poruchu enzymů cyklu močoviny, se musí před zahájením léčby podrobit metabolickému vyšetření.

Když musíte podstoupit chirurgický nebo stomatologický zákrok a v případě spontánní tvorby modřin a krvácení (viz bod “Možné nežádoucí účinky“) by Vám měl Váš lékař monitorovat krevní obraz.

Sledujte Vaší tělesnou hmotnost a během léčby se vyhýbejte přejídání. U žen může být přírůstek váhy a nepravidelná menstruace projevem vyvíjejícího se polycystického ovariálního syndromu (PCOS). Zaznamenáte-li jakékoli změny ve Vašem menstruačním cyklu, kontaktujte svého lékaře.

Natrium-valproát může způsobit falešně pozitivní diagnózu hypotyreózy (snížená funkce štítné žlázy).

Natrium-valproát může u pacientů s diabetem způsobit falešně pozitivní testy moče (na ketózu).

Natrium-valproát může ovlivnit virovou zátěž u HIV-pozitivních pacientů a tím může zapříčinit chybné výsledky laboratorních testů na stanovení virové zátěže.

Prosím konzultujte se svým lékařem, jestliže se Vás týká nebo týkalo cokoliv z výše uvedeného.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je Absenor měli myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pozor! Skleněná lékovka obsahuje vysoušedlo. Nepolykejte ho.

Děti a dospívající

Podává-li se Absenor kojencům a dětem do 3 let s těžkou formou epilepsie (zejména těm s anomáliemi týkajícími se mozku, mentální retardací, určitými nemocemi způsobenými geny a/nebo známými metabolickými nemocemi); existuje vysoké riziko intoxikace jater v prvních 6 měsících léčby, zvláště u velmi malých dětí. Riziko intoxikace jater je vyšší především u kombinované léčby s jinými antiepileptiky.

Děti a dospívající do 18 let věku:

Natrium-valproát by neměl být užíván k léčbě mánie u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Absenor

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Používá-li se Absenor současně s jinými léčivými přípravky, může být účinek těchto přípravků nebo přípravku Absenor ovlivněn nebo riziko nepříznivých reakcí může být větší. Lékař může změnit Vaši léčbu nebo podle potřeby upravit dávku, v případě, že užíváte současně tyto přípravky:

-    jiná antiepileptika (jako karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon, felbamát, ethosuximid, lamotrigin a topiramát)

-    jiné léky působící na centrální nervový systém, např.:

-    benzodiazepiny užívané jako léky na spaní a uklidňující léky (jako lorazepam, diazepam a klonazepam)

-    antidepresiva (fluoxetin, amitriptylin, nortriptylin)

-    antipsychotika (olanzapin)

-    barbituráty (jako fenobarbital)

-    antikoagulační léčbu, která se používá na ředění krve, např. warfarin

-    acetylsalicylovou kyselinu, která se používá na léčbu bolesti a horečky nebo jako lék ke snížení srážlivosti krve

-    meflochin, který se používá k prevenci a léčbě malárie

-    cimetidin, který se používá na léčbu žaludečních vředů

-    antibiotika jako erythromycin a rifampin

-    zidovudin, který se používá na léčbu HIV

-    nimodipin, který účinkuje na srdce a cévy

-    isoniazid, který se užívá k léčbě tuberkulózy

-    steroidy.

Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte následující léky: karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcích). Kombinace kyseliny valproové (natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit účinek natrium-valproátu.

Kombinace kyseliny valproové s lamotriginem (lék na léčbu epilepsie) zvyšuje riziko (závažných) kožních reakcí, zvláště u dětí. Kyselina valproová může snížit metabolismus lamotriginu v organizmu.

Užívání přípravku Absenor s jídlem, pitím a alkoholem

Nepijte při užívání tohoto přípravku alkohol.

Jestliže se na začátku nebo v průběhu léčby objeví příznaky podráždění trávicí soustavy, měly by se tablety užívat s jídlem nebo po jídle.

Těhotenství kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Důležitá upozornění pro ženy

•    Valproát může být škodlivý pro nenarozené děti, pokud jej užívají ženy během těhotenství.

•    Valproát s sebou nese riziko, pokud je užíván v průběhu těhotenství. Všechny dávky s sebou nesou riziko, ale čím je dávka vyšší, tím je vyšší riziko.

•    To může způsobit závažné vrozené vady a může to mít vliv na způsob, jakým se dítě vyvíjí během růstu. Vrozené vady, které byly zaznamenány, zahrnují rozštěp páteře (spina bifida) (kde kosti páteře nejsou správně vyvinuté); vrozené vady obličeje a lebky; vrozené vady srdce, ledvin, močových cest a pohlavních orgánů; defekty končetin.

•    Jestliže užíváte valproát během těhotenství, je u Vašeho dítěte vyšší riziko výskytu vrozených vad, které vyžadují lékařskou péči, než u jiných žen. Vzhledem k tomu, že valproát se používá již mnoho let, víme, že u žen užívajících valproát bude mít okolo 10 dětí ze 100 vrozené vady. To je srovnatelné s 2-3 dětmi ze 100 dětí narozených ženám, které nemají epilepsii.

•    Odhaduje se, že 30-40 % dětí v předškolním věku, jejichž matky užívaly valproát během těhotenství, může mít problémy s vývojem v raném dětství. Postižené děti mohou mluvit a chodit později, být intelektuálně méně schopné než ostatní děti a mít potíže s jazykem a pamětí.

•    Spektrum autistických poruch je častěji diagnostikováno u dětí vystavených valproátu a je zde možnost, že se u dětí objeví příznaky hyperaktivity a poruch pozornosti (ADHD).

•    Jste-li žena schopná otěhotnět, Váš lékař by Vám valproát měl předepsat, pouze pokud je to nevyhnutelné.

•    Před předepsáním tohoto přípravku Vám lékař vysvětlí, co by se mohlo stát Vašemu dítěti, pokud otěhotníte během užívání valproátu. Pokud se později rozhodnete, že chcete mít dítě, neměla byste přestat přípravek užívat, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem a neodsouhlasí Vám plán přechodu na jiný přípravek, pokud je to možné.

•    Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové, když se snažíte otěhotnět. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časného potratu, které existuje u všech těhotenství. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

ZAHÁJENÍ LÉČBY

Pokud je to poprvé, co Vám byl předepsán valproát, lékař Vám vysvětlí rizika pro nenarozené dítě, pokud otěhotníte. Jste-li v plodném věku, musíte se ujistit, že po celou dobu léčby používáte účinnou metodu antikoncepce. Promluvte si se svým lékařem nebo klinikou pro plánované rodičovství, pokud se budete potřebovat poradit o antikoncepci.

Důležitá upozornění:

•    Ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce.

•    Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

POKRAČOVÁNÍ V LÉČBĚ, POKUD SE NESNAŽÍTE OTĚHOTNĚT

Pokud pokračujete v léčbě valproátem, ale nemáte v plánu mít dítě, ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem nebo klinikou pro plánované rodičovství , pokud se budete potřebovat poradit o antikoncepci.

Důležitá upozornění:

•    Ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce

•    Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

POKRAČOVÁNÍ V LÉČBĚ, POKUD SE SNAŽÍTE OTĚHOTNĚT

Pokud pokračujete v léčbě valproátem a chcete otěhotnět, nesmíte přestat užívat ani valproát, ani antikoncepci, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem. Musíte se poradit se svým lékařem předtím, než otěhotníte, aby Vaše těhotenství proběhlo bez problémů a všechna rizika pro Vás a Vaše nenarozené dítě byla snížena na nejnižší možnou míru.

Než otěhotníte, může lékař rozhodnout o změně dávky valproátu nebo přechodu na jiný přípravek.

Pokud otěhotníte, budete velmi pečlivě sledována s ohledem na Vaši nemoc a také bude sledován vývoj Vašeho nenarozeného dítěte.

Pokud se snažíte otěhotnět, zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časného potratu. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

Důležitá upozornění:

•    Nepřestávejte užívat antikoncepci, dokud se neporadíte se svým lékařem na plánu, který zajistí, aby Vaše epilepsie/bipolární porucha byla léčbou kontrolována a snížila se rizika pro Vaše dítě.

•    Informujte svého lékaře ihned, pokud víte nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná. NEPLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ PŘI POKRAČOVÁNÍ LÉČBY

Děti narozené matkám, které užívaly valproát, jsou ve vážném nebezpečí vrozených vad a problémů s vývojem, které mohou být těžce invalidizující. Pokud užíváte valproát a myslíte, že jste těhotná, nebo byste mohla být těhotná, kontaktujte okamžitě svého lékaře. Nepřestávejte užívat svůj přípravek, dokud Vám to lékař neřekne.

Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časných potratů. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

Důležitá upozornění:

•    Informujte ihned svého lékaře, pokud zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

•    Nepřestávejte užívat valproát, pokud Vám to neřekne lékař.

Ujistěte se, že jste si přečetla brožuru pro pacienta a podepište Poučení o rizicích poskytne a probere s Vámi Váš lékař nebo lékárník.

které Vám


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může vyvolat nežádoucí účinky, jako závratě, ospalost a spavost, které mohou snížit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Vyhýbejte se řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů, dokud si nebudete vědomí toho, jak na Vás tento lék působí.

3. Jak se přípravek Absenor užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba přípravkem Absenor musí být zahájena a vedena lékařem, který se specializuje na léčbu epilepsie nebo bipolárních poruch.

Epilepsie

Léčba se zahajuje nízkou počáteční dávkou, která se postupně zvyšuje během několika týdnů na optimální efektivní dávku. Obvyklá počáteční dávka natrium-valproátu pro dospělé, dospívající a děti je 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti na den.

Optimální denní udržovací dávka je obvykle rozdělena na 1 až 2 dávky během jídla.

Doporučené dávky jsou (tabulka slouží pouze pro orientaci):

Věk

Tělesná hmotnost (kg)

Průměrná dávka (mg/den)

7 - 11 let

* 20 - 40

600 - 1200

12 - 17 let

* 40 - 60

1000 - 1500

Dospělí a starší

> 60

1200 - 2100

Maximální denní dávka 60 mg natrium-valproátu/kg/den by neměla být překročena.

Tablety se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody) před nebo po jídle. Tablety se nesmí žvýkat nebo drtit. Jestliže se na začátku nebo během léčby objeví podráždění trávicí soustavy, měly by se tablety užívat s jídlem nebo po jídle (ale vždy stejným způsobem).

Děti pod 20 kg

U dětí pod 20 kg by se měl užívat alternativní přípravek obsahující natrium-valproát.

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin

U starších pacientů a u pacientů s poruchou funkce ledvin může být nutné upravit dávku.

Délka trvání léčby

Léčba je obvykle dlouhodobá.

Mánie

Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.

Úvodní dávka

Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg.

Průměrná denní dávka

Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Absenor, než jste měl(a)

Ihned kontaktujte svého lékaře, zdravotní centrum, nebo pohotovost, pokud náhodou užijete (Vy nebo někdo jiný) větší dávku, než která Vám byla doporučena.

Nejčastější příznaky méně závažného předávkování zahrnují ospalost, nevolnost, zvracení, závratě a tachykardii (zrychlený srdeční rytmus).

Příznaky masivního předávkování mohou zahrnovat kóma (bezvědomí), útlum dechu, trombocytopenii (nedostatek krevních destiček), leukopenii (nedostatek bílých krvinek), nízký krevní tlak, záchvaty, hypoglykémii (nízký krevní cukr), zvýšený nitrolební tlak, poruchu elektrolytové rovnováhy, svalovou slabost a nepříznivé účinky na srdce a krevní oběh.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Absenor

Vezměte si zapomenutou dávku co nejdříve. Jestliže je čas na další dávku, vynechejte předchozí dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Absenor

Neměňte dávku ani neukončujte léčbu sami. Náhlé ukončení užívání může mít za následek zvýšenou frekvenci záchvatů nebo počátek manické fáze.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

Hyperamonémie (vysoká hladina amoniaku v krvi) bez jaterních příznaků.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Mírné, kompletně vratné tlumivé účinky na kostní dřeň, trombocytopenie (snížený počet krevních destiček), třes rukou, abnormální vjemy (např. pálení, píchání), bolesti hlavy, během kombinované léčby s dalšími antiepileptiky byla pozorována únava a ospalost, apatie a porucha koordinace svalů, přechodná ztráta vlasů, řídnutí vlasů, nepravidelná menstruace, přírůstek váhy (viz bod “Upozornění a opatření”) nebo váhový úbytek, zvýšená nebo snížená chuť k jídlu.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Krvácení, hyperaktivita, podrážděnost, zmatenost (během léčby natrium-valproátem byly popsány ojedinělé případy spavosti nebo ospalosti stupňující se až ke ztrátě vědomí), nevolnost, zvracení, nadměrná tvorba slin, dráždění žaludku a střev, porucha funkce jater (viz také bod "Upozornění a opatření"), někdy provázená hyperamonémií (nadměrně vysoká hladina amoniaku v krvi) a spavostí, periferní otok.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

Snížená hladina fibrinogenu (proteinu krevní plazmy), systémový lupus erythematosus (SLE), zvýšené hladiny testosteronu, nystagmus (rychlé pohyby oka), závrať, hyperamonémie (nadměrně vysoká hladina amoniaku v krvi) spojená s neurologickými příznaky (viz bod Upozornění a opatření", ztráta sluchu (vratná nebo nevratná), zánět slinivky břišní, těžká kožní reakce (jako exantematózní kožní vyrážka, kožní vaskulitida, multiformní erythém), Fanconiho syndrom (porucha funkce ledvin), ztráta menstruace, polycystická ovária, zánět dutiny ústní, porfyrie (metabolické onemocnění).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

Útlum kostní dřeně, agranulocytóza (významný pokles počtu bílých krvinek), anémie, pancytopénie (snížení počtu bílých a červených krvinek a destiček), lymfocytóza (zvýšený počet bílých krvinek), prodloužený čas krvácivosti, hyponatrémie (s příznaky nebo bez příznaků nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu), syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH), halucinace, útlum, nervové (tzv. extrapyramidové) poruchy, vratná demence, parkinsonismus, tinnitus (hučení v uších), Lyellův syndrom, Stevens-Johnsonův syndrom (těžké onemocnění kůže), noční pomočování, gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Angioedém, syndrom kožní vyrážky s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS), alergické reakce (od vyrážky po hypersenzitivní reakce), psychiatrické poruchy včetně psychózy, poruchy chování, deprese, úzkosti, kostní poruchy včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně) a osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin, neplodnost u mužů, hypotermie (podchlazení). Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kontaktujte lékaře co nejdříve, zaznamenáte-li změny ve Vašem menstruačním cyklu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Abesnor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do:" nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené skleněné lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tablety můžete při teplotě do 25°C uchovávat až jeden týden v dávkovači tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Absenor obsahuje

-    Léčivou látkou je natrii valproas (natrium-valproát). Jedna tableta obsahuje natrii valproas 300 nebo 500 mg.

-    Pomocnými látkami jádra tablety jsou kopovidon, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

-    Pomocnými látkami potahové vrstvy tablety jsou polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastek, sójový lecithin (E 322), xanthanová klovatina.

Jak přípravek Absenor vypadá a co obsahuje toto balení

300 mg tableta: bílá až téměř bílá, kulatá potahovaná tableta s prodlouženým uvolňováním, o průměru 12,5 mm.

500 mg tableta: bílá až téměř bílá, potahovaná tableta s prodlouženým uvolňováním ve tvaru tobolky, o velikost 9,8 x 20,7 mm.

Velikost balení: 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Výrobce

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovenská republika: Absenor Německo: Valproate Orion 300 mg Retardtabletten, Valproate Orion 500 mg Retardtabletten

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.3.2015

9/9