Příbalový Leták

Abrotanum

sp.zn.sukls87704/2014

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNEJSÍM OBALU> <A> <VNITRNÍM OBALU> {ETIKETA na dóze s granulemi}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ABROTANUM    2CH-200CH, 3K-10MK

~2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 22.5.2014


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci a výrobce


BOIRON, Messimy, Francie BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie


12. registrační císlo/císla


Reg. číslo: 93/592/94-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. klasifikace pro výdej


15. návod k použití


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.


16. informace v braillove písmu


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.