Příbalový Leták

[18f]Fluorid Sodný

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(stínící kontejner typu PT 213 R0, PT 314 R2/R3 nebo Škoda-UJP typ A, HU-GP-40 a vnější krabice)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


[18F]fluorid sodný 1 - 10 GBq/lahvička Injekční roztok

Natrii fluoridum (18F)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Natrii fluoridum (18F) 1 - 10 GBq.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Izotonický infuzní roztok chloridu sodného, voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok

(datum kalibrace ve formátu DD-MM-RRRR)


(konkrétní aktivita)_GBq/lahvička

(obsah lahvičky v ml)_ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ8. POUŽITELNOST


EXP    DD.MM.RRRR HH:MM

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu v souladu s požadavky platných předpisů pro uchovávání radioaktivních látek. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež 289, Řež 250 68, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


88/396/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


(Skleněná lahvička uzavřená pryžovým uzávěrem a hliníkovou objímkou)

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

[18F]fluorid sodný INJ SOL

Natrii fluoridům (18F)

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v.

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.    JINÉ

RadioMedic s.r.o., Řež, ČR

3/3