Příbalový Leták

Zactran 150 Mg/Ml

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Gamithromycinum    150 mg

Pomocné látky:

Monothioglycerol    1 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Skot a prasata.

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba a metafylaxe bovinní respirační choroby (BRD) spojené sMannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni. Před použitím k metafylaxi by měla být stanovena přítomnost onemocnění ve stádě.

Léčba respiračního onemocnění prasat (SRD) spojeného s Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida a Haemophilus parasuis.

4.3    Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na makrolidová antibiotika nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat tento veterinární léčivý přípravek souběžně s jinými makrolidy nebo linkosamidy (viz. bod 4.8).

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5    Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Veterinární léčivý přípravek by měl být použit na základě stanovení citlivosti spolu s ohledem na úřední a místní pravidla antimikrobiální politiky u hospodářských zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na makrolidy by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Gamithromycinum může způsobit podráždění očí a/nebo kůže.

Vyhněte se kontaktu s kůží nebo očima. Při zasažení očí, ihned vypláchněte čistou vodou. Při styku s kůží, ihned omyjte zasažené místo čistou vodou.

V    případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

4.6    Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V    průběhu klinických zkoušek byly pozorovány přechodné otoky v místě podání.

•    Velmi často se mohou u skotu objevit viditelné otoky v místě podání, které mohou být spojeny

s občasnou, lehkou bolestivostí trvající jeden den. Otoky obvykle vymizí během 3 - 14 dnů, ale u některých zvířat mohou přetrvávat až 35 dnů po ošetření.

•    U prasat se může často objevit mírný až střední otok v místě podání. Tyto místní reakce jsou přechodné a obvykle vymizí během 2 dnů.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

•    velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

•    časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

•    neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

•    vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

•    velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Na základě laboratorních studií u zvířat, gamithromycin neprokazuje žádné selektivní vývojové nebo reprodukční účinky. Bezpečnost gamithromycinu během březosti a laktace nebyla u skotu a prasat hodnocena. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Může se vyskytnout zkřížená rezistence s jinými makrolidy.

Vyvarujte se souběžného podání s antimikrobiálními látkami, které mají podobný účinek jako makrolidy nebo linkosamidy.

4.9    Podávané množství a způsob podání

Jednorázově v dávce 6 mg gamithromycinu na kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml na 25 kg živé hmotnosti) do krku. Pro zajištění správné dávky by měla být co nejpřesněji zjištěna živá hmotnost, aby se zabránilo poddávkování.

Skot

Subkutánní podání. K léčbě skotu těžšího než 250 kg živé hmotnosti rozdělte dávku tak, aby nebylo aplikováno více než 10 ml přípravku do jednoho místa.

Prasata

Intramuskulární podání. Objem přípravku podaný do jednoho místa by neměl překročit 5 ml.

Zátka může být bezpečně propíchnuta až 60krát. Pro častější použití je doporučeno automatické dávkovací zařízení, aby se předešlo nadměrnému propichování zátky.

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Klinické studie doložily široké rozpětí bezpečnosti pro injekčně podávaný gamithromycin u cílových druhů. Ve studiích s mladým dospělým skotem a prasaty, byl gamithromycin podán v dávce 6, 18 a 30 mg/kg (1krát, 3krát a 5krát více než doporučená dávka) a to opakovaně třikrát ve dni 0, 5 a 10 (třikrát déle než doporučeno). V místě podání byly pozorovány reakce odpovídající objemu aplikované dávky.

4.11    Ochranná lhůta

Maso:

Skot: 64 dní.

Prasata: 16 dní.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u březích krav nebo jalovic, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy ATCvet kód: QJ01FA95.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Gamithromycin je azalid, 15 členný semisyntetický makrolid s jedinečně umístěným alkylovaným dusíkem na 7a pozici laktonového kruhu. Toto chemické složení umožňuje rychlou absorpci při fyziologickém pH a prodlouženou dobu účinku v cílové tkáni, plicích.

Makrolidy se obecně vyznačují jak bakteriostatickou, tak baktericidní účinností prostřednictvím narušení bakteriální proteosyntézy. Makrolidy inhibují bakteriální proteosyntézu prostřednictvím vazby na 50S ribosomální podjednotku a zabraňují prodlužování polypeptidového řetězce. Údaje získané in vitro dokládají baktericidní účinnost gamithromycinu.

Široké spektrum antimikrobiální účinnosti gamithromycinu zahrnuje Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Actinobacillus pleuropneumoniae a Haemophilus parasuis, bakteriální patogeny nejčastěji spojené s BRD a SRD. MIC a MBC údaje jsou zjištěny z reprezentativního počtu vzorků terénních izolátů z různých zeměpisných oblastí EU.

Skot

MIC90s

MBC90s

Pg/ml

Mannheimia haemolytica

0,5

1

Pasteurella multocida

1

2

Histophilus somni

1

2

Prasata

MIC90s

MBC90s

Pg/ml

Actinobacillus

pleuropneumoniae

4

4

Pasteurella multocida

1

2

Haemophilus parasuis

0,5

0,5

U látek ze skupiny makrolidů se popisují v zásadě tři mechanismy způsobující rezistenci. Tato resistence je často uváděna jako MLSB resistence, jelikož se vztahuje k makrolidům, linkosamidům a streptograminům. Tyto mechanizmy zahrnují alteraci ribosomálního cílového místa, využití aktivního efflux mechanismu a produkci inaktivujících enzymů.

5.2 Farmakokinetické údaje

Skot

Subkutánní podání gamithromycinu do krku u skotu v jedné dávce 6 mg/kg živé hmotnosti je následováno rychlou absorpcí s dosažením maximální koncentrace v krevní plazmě pozorované v rozpětí 30 - 60 minut po podání spolu s dlouhým biologickým poločasem v plazmě (> 2 dny). Biologická dostupnost látky byla > 98% bez ohledu na rozdíly mezi pohlavími. Distribuční objem v ustáleném stavu byl 25 l/kg. Maximální hladiny gamithromycinu v plicích bylo dosaženo dříve, než do 24h s poměrem plíce/plazma > 264 potvrzující, že gamithromycin byl absorbován rychle v cílové tkáni BRD.

Studie prováděné in vitro, sledující vazbu na plazmatické proteiny doložily, že průměrná koncentrace volné léčivé látky byla 74 %. Biliární exkrece nezměněné léčivé látky byla hlavní cestou eliminace.

Prasata

Intramuskulární podání gamithromycinu u prasat v jedné dávce 6 mg/kg živé hmotnosti je následováno rychlou absorpcí s dosažením maximální koncentrace v krevní plazmě pozorované v rozpětí 5 - 15 minut po podání spolu s dlouhým biologickým poločasem v plazmě (asi 4 dny). Biologická dostupnost gamithromycinu byla > 92%. Sloučenina je rychle absorbována do tkáně cílové pro SRD. Akumulace gamithromycinu v plicích byla prokázána vysokými a trvalými koncentracemi v plicích a bronchiální tekutině, které převyšovaly koncentrace v krevní plazmě. Distribuční objem v ustáleném stavu byl přibližně 39 l/kg. Studie prováděné in vitro, sledující vazbu na plazmatické proteiny doložily, že průměrná koncentrace volné léčivé látky byla 77%. Biliární exkrece nezměněného léčiva byla hlavní cestou eliminace.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Monothioglycerol Kyselina j antarová Glycerolformal

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5    Druh a složení vnitřního obalu

Sklo typu I, injekční lahvička po 50, 100, 250 nebo 500 ml s chlorbutylovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Polypropylenová injekční lahvička po 100, 250 nebo 500 ml s chlorbutylovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Papírová krabička obsahující 1 injekční lahvičku 50, 100, 250 nebo 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/006

EU/2/08/082/007

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 24/07/2008

Datum posledního prodloužení: 15/07/2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

PŘÍLOHA II

A.    DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

C.    DEKLARACE HODNOT MRL

D.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

A. DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže MERJAL

4, Chemin du Calquet 31057 Toulouse Cedex Francie

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C. DEKLARACE HODNOT MRL

Léčivá látka v ZACTRAN 150 mg/ml injekčním roztoku pro skot a prasata je povolenou látkou, která je charakterizována v tabulce 1 přílohy Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 tímto způsobem:

Farmakologicky účinná látka

Indikátorové

reziduum

Druh

zvířete

Hodnoty

MRL

Cílové

tkáně

Další

ustanovení

Terapeutická

klasifikace

Gamithromycin

Gamithromycin

Skot

20 ^g/kg 200 ^g/kg 100 ^g/kg

Tuk

Játra

Ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu

Antiinfekční

látky/

Antibiotika

Prasata

^p ^p ^p ^p

o o o o

° ° ° o

Svaly Kůže a tuk

v přiroze

ném

poměru

Játra

Ledviny

NEUPLATŇ UJE SE

Pomocné látky uvedené v SPC v bodě 6.1 jsou povolenými látkami, pro které tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 uvádí, že nejsou požadovány MRL.

D. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Cyklus předkládání periodicky aktualizované zprávy o bezpečnosti přípravku (PSUR) by měl být znovu nastaven na předkládání šestiměsíčních zpráv (pokrývající všechny registrované prezentace přípravku) po dobu příštích dvou let, následován zasíláním ročních zpráv v období následujících dvou let a poté ve tříletých intervalech.

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Gamithromycinum


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml obsahuje 150 mg Gamithromycinum


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční roztok


4. VELIKOST BALENÍ


50 ml 100 ml 250 ml 500 ml


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot, prasata


6. INDIKACE


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Skot: Subkutánní podání

Prasata: Intramuskulární podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA


Ochranná lhůta:

Maso: Skot: 64 dní. Prasata: 16 dní

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u březích krav nebo jalovic, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.


9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ


10. DATUM EXPIRACE


EXP:

Po 1. otevření spotřebujte do....


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuplatňuje se.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francie


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/006

EU/2/08/082/007


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Lot


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Gamithromycinum


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml obsahuje 150 mg Gamithromycinum


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční roztok


4. VELIKOST BALENÍ


100 ml 250 ml 500 ml


5.    CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot, prasata


6. INDIKACE


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


s.c. (skot), i.m. (prasata)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA


Ochranná lhůta:

Maso: Skot: 64 dní. Prasata: 16 dní.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.


9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ


10. DATUM EXSPIRACE


EXP:

Po 1. otevření spotřebujte do....


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuplatňuje se.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Před použitím čtěte příbalovou informaci


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francie


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/006


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Lot


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI INJEKČNÍ LAHVIČKA 50ml


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Gamithromycinum


2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)


1ml obsahuje 150mg Gamithromycinum


3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


50 ml


4. CESTA(Y) PODÁNÍ


s.c. (skot), i.m. (prasata)


5. OCHRANNÁ LHŮTA


Ochranná lhůta: Maso: Skot: 64 dní. Prasata: 16 dní Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.


6. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


7. DATUM EXSPIRACE


EXP:

Po 1. otevření spotřebujte do....


8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


PŘÍBALOVÁ INFORMACE ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: MERJAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: MERIAL

4, Chemin du Calquet 31057 Toulouse Cedex Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Gamithromycinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje

Léčivá látka: 150 mg Gamithromycinum Pomocné látky: 1 mg monothioglycerolu Bezbarvý až světle žlutý roztok.

4. INDIKACE

Léčba a metafylaxe bovinní respirační choroby (BRD) spojené sMannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni.

Před použitím k metafylaxi by měla být stanovena přítomnost onemocnění ve stádě.

Léčba respiračního onemocnění prasat (SRD) spojeného s Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida a Haemophilus parasuis.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na určitý druh antibiotik nazývaných makrolidy nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat tento veterinární léčivý přípravek souběžně s jinými makrolidy nebo antibiotiky známými jako linkosamidy.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V průběhu klinických zkoušek byly pozorovány přechodné otoky v místě podání.

•    Velmi často se mohou u skotu objevit viditelné otoky v místě podání, které mohou být spojeny

s občasnou, lehkou bolestivostí trvající jeden den. Otoky obvykle vymizí během 3 až 14 dnů, ale u některých zvířat mohou přetrvávat až 35 dnů po ošetření.

•    U prasat se často může objevit mírný až střední otok v místě podání. Tyto místní reakce jsou přechodné a obvykle vymizí během 2 dnů.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

•    velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

•    časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

•    neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

•    vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

•    velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot a prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jednorázově v dávce 6 mg gamithromycinu na kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml na 25 kg živé hmotnosti) do krku.

Skot: subkutánní podání. K léčbě skotu těžšího než 250 kg živé hmotnosti rozdělte dávku tak, aby nebylo aplikováno více než 10 ml přípravku do jednoho místa.

Prasata: intramuskulární podání. Objem přípravku podaný do jednoho místa by neměl překročit 5 ml.

Zátka může být bezpečně propíchnuta až 60krát. Pro častější použití je doporučeno automatické dávkovací zařízení, aby se předešlo nadměrnému propichování zátky.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění správné dávky, by měla být co nejpřesněji zjištěna živá hmotnost, aby se zabránilo poddávkování.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Skot: 64 dní. Prasata: 16 dní.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u březích krav nebo jalovic, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Veterinární léčivý přípravek by měl být použit na základě stanovení citlivosti spolu s ohledem na úřední a místní pravidla antimikrobiální politiky u hospodářských zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na makrolidy by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Gamithromycinum může způsobit podráždění očí a/nebo kůže.

Vyhněte se kontaktu s kůží nebo očima. Při zasažení očí, ihned vypláchněte čistou vodou. Při styku s kůží, ihned omyjte zasažené místo čistou vodou.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Březost a laktace:

Bezpečnost gamithromycinu během březosti a laktace nebyla u skotu a prasat hodnocena. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Může se vyskytnout zkřížená rezistence s jinými makrolidy.

Vyvarujte se souběžného podání s antimikrobiálními látkami, které mají podobný účinek jako makrolidy nebo linkosamidy.

Předávkování:

Ve studiích s mladým dospělým skotem a prasaty, byl gamithromycin podán subkutánně v dávce 6, 18 a 30 mg/kg (1krát, 3krát a 5krát více než doporučená dávka) a to opakovaně třikrát ve dni 0, 5 a 10 (třikrát déle než doporučeno). V místě podání byly pozorovány reakce odpovídající objemu aplikované dávky.

Inkompatibility:

ZACTRAN nesmí být mísen s dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření by měla napomáhat chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

Papírová krabička obsahující 1 injekční lahvičku 50, 100, 250 nebo 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

20