Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Vimovo 500 Mg/20 Mg Tablety S Řízeným Uvolňováním

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn. sukls175222/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VIMOVO 500 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním

naproxenum/esomeprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek VIMOVO a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIMOVO užívat

3.    Jak se přípravek VIMOVO užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek VIMOVO uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek VIMOVO a k čemu se používá Co je přípravek VIMOVO

Přípravek VIMOVO obsahuje dvě různé léčivé látky naproxen a esomeprazol. Každá z těchto látek působí jinak:

•    Naproxen patří do skupiny léčiv označovaných jako „nesteroidní antirevmatika antiflogistika“ (NSAIDs). Naproxen zmenšuje bolest a zánět.

•    Esomeprazol patří do skupiny léčiv označovaných jako „inhibitory protonové pumpy“. Esomeprazol snižuje množství žaludeční kyseliny v žaludku.

Esomeprazol pomáhá snižovat riziko vředů a jiných žaludečních problémů, které vznikají u pacientů, kteří užívají NSAIDs.

K čemu se přípravek VIMOVO používá

Přípravek VIMOVO se používá k úlevě od příznaků následujících onemocnění:

•    Osteoartritida

•    Revmatoidní artritida

•    Ankylozující spondylitida

Přípravek VIMOVO pomáhá zmenšovat bolest, otoky, zarudnutí a horkost (zánět).

Tento přípravek Vám lékař předepíše v případě, že Vás nižší dávky NSAIDs nezbaví bolesti a pokud existuje riziko, že se u Vás vyvine žaludeční vřed nebo dvanáctníkový vřed, když užíváte NSAIDs.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIMOVO užívat Neužívejte přípravek VIMOVO

•    jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na naproxen.

•    jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na esomeprazol nebo jiné inhibitory protonové    pumpy.

•    jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže užíváte léky s obsahem látek „atazanavir“ nebo „nelfinavir“ (používané k léčbě HIV).

•    jestliže Vám užívání kyseliny acetylsalicylové (např. ACYLPYRIN, ASPIRIN), naproxenu nebo jiných NSAIDs, např. ibuprofen, diklofenak nebo inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2 inhibitory) vyvolalo astma (hvízdání na průduškách) nebo alergickou reakci, např. svědění kůže, vyrážka na kůži (kopřivka).

•    jestliže se nacházíte v období posledních 3 měsíců těhotenství.

•    jestliže máte závažné problémy s játry, ledvinami nebo srdcem.

•    jestliže máte vřed žaludku nebo dvanáctníku.

•    jestliže máte poruchu krvácivosti nebo se objevilo závažné neočekávané krvácení.

VIMOVO neužívejte, pokud se některé z výše uvedených upozornění vztahuje i na Vás. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat VIMOVO.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku VIMOVO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neužívejte VIMOVO a poraďte se okamžitě s lékařem, pokud se některý z následujících stavů u Vás objevil před léčbou nebo se vyskytne v průběhu léčby přípravkem VIMOVO, neboť tento lék může zakrýt příznaky jiných onemocnění:

•    Bez známých důvodů se náhle značně snížila Vaše tělesná hmotnost a máte problémy s polykáním.

•    Začal(a) jste zvracet potravu nebo krev.

•    Vaše stolice je černá (nebo s příměsí krve).

Pokud se některý z výše uvedených příznaků vztahuje také na Vás (nebo pokud nemáte jistotu), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem ještě předtím než začnete užívat VIMOVO.

Před zahájením léčby přípravkem VIMOVO se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

•    máte zánět střeva (Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida).

•    máte j akékoliv problémy s j átry, ledvinami nebo j ste senior(ka).

•    užíváte některá jiná léčiva, např. kortikoidy ve formě tablet, warfarin, klopidogrel, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), kyselinu acetylsalicylovou (ASPIRIN, ACYLPYRIN) nebo NSAIDs včetně inhibitorů COX-2 (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek VIMOVO“).

Pokud se některý z výše uvedených stavů vztahuje také na Vás, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem ještě před zahájením léčby tímto přípravkem.

Pokud jste měl(a) žaludeční vřed nebo jste krvácel(a), informujte o tom lékaře. Lékař Vás může požádat, abyste mu hlásil(a) všechny neobvyklé žaludeční příznaky (např. bolest).

Podávání některých léčivých přípravků jako je VIMOVO může být spojeno s mírným vzestupem rizika srdečního infarktu nebo mozkové cévní příhody. Riziko se zvyšuje při podávání vysokých dávek a při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku a délku léčby.

Léčivý přípravek VIMOVO obsahuje naproxen. Podobně jako všechna NSAIDs se musí i naproxen podávat v nejmenší účinné dávce a po nejkratší možnou dobu ke snížení rizika nežádoucích účinků. Váš lékař bude tedy v pravidelných intervalech posuzovat, zda je pro Vás VIMOVO stále vhodné.

VIMOVO není vhodné k rychlému odstranění náhle vzniklé bolesti, neboť několik hodin trvá než se látka naproxen, která tlumí bolest, dostane do Vaší krve.

Poraďte se s lékařem ještě před zahájením léčby, pokud si myslíte, že můžete patřit k rizikovým pacientům. Například tím, že jste měl(a) problémy se srdcem či dřívější mozkovou příhodu. Riziko může být zvýšené, pokud:

•    máte vysoký krevní tlak.

•    máte problémy s krevním oběhem nebo srážlivostí krve.

•    máte diabetes mellitus (cukrovku).

•    máte vysoký cholesterol.

•    jste kuřák(čka).

Užívání inhibitorů protonové pumpy (je součástí léčivého přípravku VIMOVO), zvláště po dobu delší než 1 rok, může mírně zvyšovat Vaše riziko zlomeniny kyčle, zápěstí nebo obratlů. Pokud máte osteoporózu (řídnutí kostí) nebo užíváte kortikoidy (mohou též zvyšovat riziko osteoporózy), informujte o tom svého lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek VIMOVO se nedoporučuje k léčbě dětí nebo dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek VIMOVO

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných léčiv. Důvodem je okolnost, že přípravek VIMOVO může ovlivňovat účinek jiných léčiv. Některá jiná léčiva mohou ovlivňovat účinek přípravku VIMOVO.

Neužívejte VIMOVO a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:

•    léky s obsahem látky „atazanavir“ nebo „nelfinavir“ (k léčbě HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujích léčiv:

•    kyselinu acetylsalicylovou (ASPIRIN, ACYLPYRIN). Pokud užíváte nízkou dávku kyseliny acetylsalicylové, můžete dále užívat VIMOVO.

•    jiné NSAIDs včetně inhibitorů COX-2.

•    některé jiné léky jako ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových infekcí).

•    erlotinib (nebo jiné protinádorové látky ze stejné skupiny).

•    cholestyramin (ke snižování cholesterolu).

•    klarithromycin (k léčbě infekcí).

•    chinolonová antibiotika (k léčbě infekcí), např. ciprofloxacin nebo moxifloxacin.

•    diazepam (k léčbě úzkosti, k uvolnění svalového napětí a k léčbě epilepsie).

•    hydantoiny, např fenytoin (k léčbě epilepsie).

•    lithium (k léčbě některých typů deprese).

•    methotrexát (k léčbě rheumatoidní artritidy, lupénky a nádorů).

•    probenecid (k léčbě dny).

•    selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), např. fluoxetin (k léčbě deprese nebo úzkostné poruchy).

•    cyklosporin nebo takrolimus (k potlačení imunity organismu).

•    digoxin (k léčbě poruch srdce).

•    sulfonylmočoviny jako je např. glimepirid (léky podávané ústy ke kontrole hladiny cukru v krvi při onemocnění cukrovkou).

•    léčiva k léčbě vysokého krevního tlaku označovaná jako diuretika (např. furosemid a hydrochlorothiazid), ACE inhibitory (např. enalapril), antagonisté angiotezinu II (např. losartan) a beta blokátory (např. propranolol).

•    kortikoidy, např. hydrokortizon a prednisolon (protizánětlivé látky).

•    léky ke snížení srážlivosti krve, např. warfarin, dikumarol, heparin nebo klopidogrel.

•    rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

•    třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese)

•    cilostazol (k léčbě bolesti nohou v důsledku špatného průtoku krve)

Pokud užíváte některé z výše uvedených léčiv, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem ještě předtím, než začnete užívat VIMOVO.

Přípravek VIMOVO s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek VIMOVO spolu s jídlem. Účinnost přípravku VIMOVO se tak může snížit nebo se může oddálit účinek. Tablety užívejte alespoň 30 minut před jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

•    Neužívejte VIMOVO v průběhu posledních 3 měsíců těhotenství.

•    Poraďte se s lékařem ještě před zahájením léčby, pokud jste v prvním nebo druhém trimestru těhotenství. Lékař rozhodne, zda můžete užívat VIMOVO.

•    Pokud užíváte VIMOVO, nekojte. Malá množství léčiv mohou pronikat do mateřského mléka. Pokud chcete kojit, neměla byste užívat VIMOVO.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat Přípravek VIMOVO může způsobit, že otěhotnění může být nesnadné. Informujte svého lékaře, že plánujete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V průběhu léčby přípravkem VIMOVO můžete pociťovat závrať nebo mít neostré vidění. Pokud je to Váš případ, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek VIMOVO obsahuje metylparaben (E218) a propylparaben (E216).

Tyto pomocné látky mohou vyvolat alergickou reakci. Tato reakce se nemusí projevit ihned po podání léku.

3. Jak se přípravek VIMOVO užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak užívat tento přípravek

•    Tablety spolkněte celé a zapijte vodou. Tablety nekousejte, nedělte ani nedrťte. Aby léčivé látky správně účinkovaly, je důležité, abyste tabletu užil(a) celou.

•    Tablety užívejte alespoň 30 minut před jídlem. Potrava může snižovat ochranný účinek přípravku VIMOVO na Váš žaludek a střevo. Potrava může způsobit i výrazné zpomalení účinku proti bolesti a zánětu.

•    Pokud užíváte VIMOVO dlouhou dobu, lékař Vás bude kontrolovat (zvláště, pokud VIMOVO užíváte déle než 1 rok).

Doporučená dávka přípravku

•    Užívejte jednu tabletu dvakrát denně tak dlouho, jak Vám předepsal lékař.

•    Přípravek VIMOVO je dostupný pouze v síle 500 mg/20 mg. Jestliže lékař rozhodne, že tato dávka pro Vás není vhodná, předepíše Vám jiný lék.

Jestliže jste užil(a) více přípravku VIMOVO, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku VIMOVO, než jste měl(a), informujte ihned Vašeho lékaře nebo

lékárníka. Předávkování se může projevovat následujícími příznaky: závratěmi, ospalostí, bolestmi

v horní části břicha nebo nevolností, pálením žáhy, zmateností, zvracením, krvácením do žaludku nebo tenkého střeva, ztrátou vědomí, otokem obličeje, alergickou reakcí a nekontrolovanými pohyby těla.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek VIMOVO

•    Pokud j ste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku, užijte ji, j akmile si vzpomenete. Pokud se j iž blíží čas další dávky, vynechte opomenutou dávku.

•    Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky.

Přestaňte užívat VIMOVO a ihned volejte lékaře, jestliže zaznamenáte následující závažné nežádoucí účinky - může být potřebná neodkladná lékařská pomoc:

•    náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo celého těla, vyrážka, slabost nebo obtížné polykání (těžká alergická reakce).

•    zarudnutí kůže s puchýřky, které se mohou odlupovat. Mohou se tvořit puchýře a nastat krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů.

•    zežloutnutí kůže a bělma Vašich očí, ztmavnutí moči a únava mohou být projevy špatné funkce jater.

•    srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (léky jako VIMOVO mohou zvyšovat riziko srdeční ataky nebo mrtvice). Příznaky zahrnují zmatenost, bolest na hrudníku vyzařující směrem ke krku a do ramene a dále dolů do paže, svalová slabost nebo necitlivost, která může být lokalizována pouze na jedné polovině těla.

•    stolice je tmavá a lepkavá nebo se dostaví krvavé průjmy.

•    zvracíte s příměsí krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina.

Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud se dostaví následující obtíže:

VIMOVO může ve vzácných případech ovlivňovat bílé krvinky vedoucí až k poruše imunity.

Pokud máte infekci doprovázenou horečkou a celkově špatným stavem nebo horečku s příznaky lokální infekce jako je bolest šíje, krku nebo úst nebo potíže při močení (nesnadné močení), informujte lékaře co nejdříve, aby vyloučil možnost chybění bílých krvinek (agranulocytóza) provedením krevního testu. Informujte lékaře o lécích, které užíváte.

Další možné nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

•    Bolest hlavy.

•    Pocit únavy.

•    Pocit    žízně.

•    Pocit    deprese.

•    Pocit    dušnosti.

•    Zvýšené pocení.

•    Svědění kůže a kožní vyrážka.

•    Pocit závratě (vertigo).

•    Rudé nebo nachové skvrny, modřiny nebo skvrny na kůži.

•    Pocit nevolnosti a    zvracení.

•    Pocit bušení srdce    (palpitace).

•    Poruchy spánku nebo obtížné usínání (nespavost).

•    Problémy se sluchem, např, zvonění v uších.

•    Závratě, pocit ospalosti a pocit točící se hlavy.

•    Otoky rukou, chodidel a kotníků (edémy).

•    Zánět dutiny ústní, vřídky v dutině ústní.

•    Problémy s viděním, např. neostré vidění, zánět spojivek, bolavé oči.

•    Průjem, bolest břicha, pálení žáhy, nechutenství, zácpa, plynatost (flatulence).

Méně časté, vzácné a velmi vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 1000 a méně)

•    Horečka.

•    Mdloba, slabost.

•    Sucho v ústech.

•    Agrese.

•    Ztráta sluchu.

•    Astmatický záchvat.

•    Křeče.

•    Menstruační problémy.

•    Změny tělesné hmotnosti.

•    Vypadávání vlasů (alopecie).

•    Vyrážka podobná planým neštovicím.

•    Bolesti kloubů (artralgie).

•    Zvětšení prsou u mužů.

•    Bolestivý a oteklý j azyk.

•    Svalové záškuby a svalový třes.

•    Změny chuti a chuťové problémy.

•    Svalová slabost a bolest svalů (myalgie).

•    Snížená srážlivost krve.

•    Problémy s otěhotněním u žen.

•    Horečka, zarudnutí a jiné příznaky infekce.

•    Nepravidelná srdeční akce, rychlá nebo velmi rychlá.

•    Pocit brnění, bodání v kůži.

•    Problémy s pamětí a koncentrací.

•    Pocit nabuzenosti, zmatenost, úzkost nebo nervozita.

•    Celkový pocit nepohody, slabost a ztráta energie.

•    Oteklé nebo bolestivé části těla v důsledku zadržené vody.

•    Vysoký nebo nízký krevní tlak. Pocit slabosti nebo závratě.

•    Kožní vyrážka nebo odlupování kůže. Zvýšená citlivost kůže na oslunění.

•    Halucinace - vidění, slyšení a pocity, které neexistují.

•    Změny krevních testů, např. funkce jater. Váš lékař může věc vysvětlit blíže.

•    Infekce označovaná jako moučnivka, která může postihnout střevo, a je vyvolána plísněmi.

•    Krev v moči nebo jiné problémy s ledvinami. Můžete mít bolesti zad.

•    Nesnadné dýchání, které se může pomalu zhoršovat. Může to být první signál zánětu plic nebo vyvíjejícího se otoku plic.

•    Nízké koncentrace soli (sodíku) v krvi. To může zapříčinit slabost, zvracení a křeče.

•    Příznaky zánětu mozku, např. horečka, nauzea, zvracení, ztuhlost šíje, bolest hlavy, citlivost na jasné světlo a zmatenost.

•    Problémy se slinivkou břišní. Příznaky zahrnují úpornou bolest břicha, která vyzařuje směrem do zad.

•    Světlá stolice, která je známkou závažného poškození jater (zánět jater). Závažné problémy s játry mohou vést k selhání jater a zánětu mozku.

•    Zánět střeva nebo zhoršení zánětlivého onemocnění střeva, např. Crohnovy nemoci nebo ulcerózní kolitidy. Známky zahrnují bolest břicha, průjem, zvracení a ztrátu tělesné hmotnosti.

•    Problémy s krví, např. snížení počtu červených krvinek (anémie), bílých krvinek a krevních destiček. To může vyvolat slabost, tvorbu modřin, horečku, třesavku, bolest v krku nebo zvýšit riziko infekce.

•    Problémy s krevním oběhem nebo poškození cév. Příznaky mohou zahrnovat únavu, dušnost, pocit slabosti, bolest na prsou nebo celkovou bolest.

Frekvence neznámá (frekvenci nelze z dostupných údajů odhadnout)

Pokud užíváte přípravek VIMOVO déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Nemusíte se znepokojovat tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí projevit žádný z nich.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři neb lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek VIMOVO uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/lahvičce/blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu nebo dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek VIMOVO obsahuje

•    Léčivými látkami jsou naproxenum 500 mg a esomeprazolum 20 mg.

•    Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou v jádře tabety sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý a v potahové vrstvě tablety karnaubský vosk, glycerol-monostearát 40-55, hypromelosa, oxid železitý (E172, žlutý a černý), makrogol 8000, kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze, methylparaben (E218), polydextrosa,

polysorbát 80, propylenglykol, propylparaben (E216), laurylsíran sodný, oxid titaničitý (E171), triethyl-citrát.

Jak přípravek VIMOVO vypadá a co obsahuje toto balení

VIMOVO jsou oválné žluté tablety s černým potiskem 500/20.

Lahvička:

Velikost balení: 6, 20, 30, 60, 100, 180 nebo 500 tablet s řízeným uvolňováním.

Lahvičky obsahují vysoušedlo silikagel (aby byly tablety suché). Sáček obsahující vysoušedlo nejezte. Hliníkový blistr:

Velikost balení: 10, 20, 30, 60 nebo 100 tablet s řízeným uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca Czech Republic s.r.o, Plzeňská 3217/16, Praha 5, Česká republika Výrobce

AstraZeneca AB, Gártunavágen, SE-151 85 Sodertálje, Švédsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Vimovo Belgie Vimovo Bulharsko Vimovo Česká republika Vimovo Dánsko Vimovo Estonsko Vimovo Finsko Vimovo Německo Vimovo Řecko Vimovo Maďarsko Vimovo Irsko Vimovo Itálie Vimovo Lotyšsko Vimovo Litva Vimovo Lucembursko Vimovo Malta Vimovo Nizozemsko Vimovo Norsko Vimovo Polsko Vimovo Portugalsko Vimovo Rumunsko Vimovo Slovenská republika Vimovo Slovinsko Vimovo Španělsko Vimovo Švédsko Vimovo Velká Británie Vimovo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.7.2013

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz.