Příbalový Leták

Onsior 40 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Onsior 6 mg tablety pro kočky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Robenacoxibum 6 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Kulaté, béžové až hnědé tablety, na jedné straně s vyraženým „NA“ a na druhé s „AK“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Kočky.

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K léčbě akutní bolesti a zánětu spojených s muskuloskeletálními onemocněními u koček.

Ke snížení středně silné bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací u koček.

4.3    Kontraindikace

Nepoužívat u koček trpících vředovou chorobou žaludku a střev.

Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID). Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat během březosti a laktace (viz bod 4.7).

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5    Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček s hmotností nižší než 2,5 kg nebo mladších než 4 měsíce.

Použití u koček s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u dehydratovaných koček, nebo u koček hypovolemických, či s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, je nutné léčbu těchto koček pečlivě sledovat.

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě koček s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných NSAID.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Po použití přípravku si umyjte ruce.

Náhodné pozření u malých dětí zvyšuje riziko nežádoucích účinků NSAID. V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko předčasného uzavření ductus arteriosus u plodu.

4.6    Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Často byly zaznamenány lehký, přechodný průjem, měkká stolice nebo zvracení. Ve velmi vzácných případech je možno pozorovat letargii.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-    velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

-    časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

-    neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

-    vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

-    velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných koček.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu.

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

4.9    Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání.

Podávejte samotné nebo s malým množstvím potravy. Tablety Onsior se snadno podávají a většina koček je přijímá velmi dobře. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.

Doporučená dávka robenakoxibu jel mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1 - 2,4 mg/kg. Měl by se podávat následující počet tablet jednou denně ve stejnou dobu každý den.

Živá hmotnost (kg)

Počet tablet

2,5 až < 6

1 tableta

6 až < 12

2 tablety

Léčba akutního muskuloskeletálního onemocnění: až 6 dní.

Ortopedická operace:

Podejte jako jednorázovou perorální léčbu před ortopedickou operací.

Premedikace by se měla provést pouze v kombinaci s analgezií butorfanolem. Tableta(y) by se měla(y) podávat bez potravy minimálně 30 minut před operací.

Po operaci je možno pokračovat v léčbě jednou denně až po následující dva dny. Je-li to nezbytné, doporučuje se dodatečná analgetická léčba opiáty.

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U zdravých mladých koček ve věku 7 - 8 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný perorálně ve vysokých dávkách (4, 12 nebo 20 mg/kg/denně po dobu 6 týdnů) žádné příznaky toxicity zahrnující příznaky gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení.

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených koček způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

4.11    Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistické a antirevmatické přípravky, nesteroidní látky, koxiby. ATCvet kód: QM01AH91

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID) ze skupiny koxibů. Jde o silný a selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2). Enzym cyklooxygenáza (COX) je přítomna ve dvou formách. COX-1 je konstitutivní forma a má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny. COX-2 je indukovatelnou formou enzymu, která zodpovídá za tvorbu mediátorů včetně PGE2, který způsobuje bolest, zánět nebo horečku.

Při krevní zkoušce in vitro u koček prokázal robenakoxib 500krát vyšší selektivitu vůči COX-2 (IC50 0,058 pM) ve srovnání s COX-1 (IC50 28,9 pM). Při dávce 1 - 2 mg/kg živé hmotnosti způsobily tablety robenakoxibu u koček zřetelnou inhibici aktivity COX-2 a neovlivnily COX-1 aktivitu. Na model zánětu u koček působilo injekční podání robenakoxibu analgeticky, protizánětlivě a antipyreticky s rychlým nástupem účinku (0,5 hod.). Při klinických zkouškách u koček tablety robenakoxibu snižovaly bolest a zánět spojený s muskuloskeletálními onemocněními a snižovaly potřebu naléhavé péče, pokud byly podávány jako premedikace v případě ortopedické operace, v kombinaci s opiáty.

5.2 Farmakokinetické údaje

Absorpce

Po perorálním podání tablety robenakoxibu bez potravy v dávce přibližně 2 mg/kg byla maximální koncentrace v krvi dosažena v čase Tmax 0,5 hod., v koncentraci Cmax 1159 ng/ml a s AUC 1337 ngh/ml. Podání třetiny denní dávky potravy spolu s tabletou robenakoxibu nevyvolalo změny hodnot Tmax (0,5 h), Cmax (1201 ng/ml) nebo AUC (1383 ng h/ml). Podání celé denní dávky potravy nevyvolalo zpoždění Tmax (0,5 h), zato však nižší Cmax (691 ng/ml) a mírně nižší AUC (1069 ngh/ml). Systémová biologická dostupnost robenakoxibu byla bez potravy 49 %.

Distribuce

Robenakoxib má relativně malý distribuční objem (Vss 190 ml/kg) a je ve vysoké míře vázán na plazmatické proteiny (> 99 %).

Biotransformace

U koček je robenakoxib ve velké míře metabolizován v játrech. Kromě jednoho laktamového metabolitu nejsou další metabolity u koček známé.

Eliminace

Robenakoxib se z krve rychle odbourává (CL 0,44 l/kg/h) s eliminačním t\/2 1,1 h po intravenózním podání. Po perorálním podání byl konečný biologický poločas 1,7 h. Robenakoxib setrvává déle a ve vyšších koncentracích na místech zánětu než v krvi. Robenakoxib se vylučuje především žlučovými cestami (~ 70 %) než ledvinami (~ 30 %). Farmakokinetické vlastnosti robenakoxibu se u samců a samic neliší.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Práškové kvasnice Mikrokrystalická celulóza Povidon (K-30)

Krospovidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5    Druh a složení vnitřního obalu

Kartónová krabička obsahuje 1, 2, 5 nebo 10 Al/Al blistrů. Každý blistr obsahuje 6 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/089/001 -003 EU/2/08/089/021

9.    DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 16. 12. 2008

Datum posledního prodloužení: 8. 11. 2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Onsior 5 mg tablety pro psy Onsior 10 mg tablety pro psy Onsior 20 mg tablety pro psy Onsior 40 mg tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Tablety 5 mg:    Robenacoxibum 5 mg

Tablety 10 mg:    Robenacoxibum 10 mg

Tablety 20 mg:    Robenacoxibum 20 mg

Tablety 40 mg:    Robenacoxibum 40 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Kulaté, béžové až hnědé tablety na jedné straně s vyraženým „NA“ a s následujícím vyraženým

označením na straně druhé:

Tableta 5 mg:

AK

Tableta 10 mg:

BE

Tableta 20 mg:

CD

Tableta 40 mg:

BCK

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K léčbě bolesti a zánětu spojených s chronickou osteoartritidou u psů.

4.3    Kontraindikace

Nepoužívat u psů trpících vředovou chorobou žaludku a střev nebo jaterním onemocněním. Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID). Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat během březosti a laktace (viz bod 4.7).

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

V klinických studiích byla zaznamenána u 10 - 15 % psů nepřiměřená reakce na léčbu.

4.5    Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u psů s hmotností nižší než 2,5 kg nebo mladších než 3 měsíce.

Při dlouhodobé léčbě je nutné sledovat hladinu jaterních enzymů na začátku léčby, např. po 2, 4 a 8 týdnech. Poté se doporučuje pokračovat v pravidelném sledování, např. po 3 - 6 měsících. Léčba by měla být přerušena, pokud markantně stoupne aktivita jaterních enzymů nebo pokud se u psa projevují klinické příznaky jako anorexie, apatie nebo zvracení v kombinaci se zvýšenou hladinou jaterních enzymů.

Použití u psů s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u dehydratovaných, hypovolemických psů, nebo u psů s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, je nutné léčbu těchto psů pečlivě sledovat.

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě psů s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných NSAID.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Po použití přípravku si umyjte ruce.

Náhodné pozření u malých dětí zvyšuje riziko nežádoucích účinků NSAID. V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko předčasného uzavření ductus arteriosus u plodu.

4.6    Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Velmi často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt, avšak většina případů byla lehčího charakteru a k zotavení došlo bez léčby. Velmi časté bylo zvracení a měkká stolice, častá byla snížená chuť k příjmu potravy a průjem, výskyt krve ve stolici byl neobvyklý.

U psů nebyla pozorována zvýšená aktivita jaterních enzymů při léčbě kratší než 2 týdny. Přesto byla při dlouhodobé léčbě zvýšená aktivita jaterních enzymů častá. V mnohých případech se neprojevily žádné klinické příznaky a další léčbou došlo ke stabilizaci nebo snížení aktivity jaterních enzymů. Zvýšení aktivity jaterních enzymů spojené s klinickými příznaky anorexie, apatie nebo zvracení bylo neobvyklé. Ve velmi vzácných případech je možno pozorovat letargii.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-    velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

-    časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

-    neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

-    vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

-    velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných psů.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu.

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

4.9    Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání.

Nepodávejte s krmivem, protože klinické pokusy prokázaly lepší účinnost robenakoxibu, pokud je podáván nalačno nebo minimálně 30 minut před nebo po krmení.

Tablety Onsior jsou ochucené a většina psů je přijímá dobrovolně. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.

Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1 - 2 mg/kg. Podávejte jednou denně ve stejnou dobu podle následující tabulky.

Živá hmotnost (kg)

Počet tablet

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

2,5 do < 5

1 tableta

5 do < 10

1 tableta

10 do < 20

1 tableta

20 do < 40

1 tableta

40 do 80

2 tablety

Klinická odpověď se běžně dostaví během týdne. Léčba by měla být přerušena po 10 dnech, pokud nedošlo k patrnému klinickému zlepšení.

Pro dlouhodobou léčbu lze, pokud došlo ke klinické odpovědi, přizpůsobit dávkování Onsioru k nejnižší účinné individuální dávce. Přitom je třeba zvážit, že stupeň bolesti a zánětu spojený s chronickou osteoartritidou se může v průběhu času měnit. Veterinární lékař musí mít zvíře pod pravidelným dohledem.

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U zdravých psů ve věku 5 - 6 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný perorálně ve vysokých dávkách (4, 6 nebo 10 mg/kg/denně po dobu 6 měsíců) žádné příznaky toxicity zahrnující příznaky gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení. Robenakoxib nepůsobí nepříznivě na chrupavky a klouby.

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených psů způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

4.11    Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistické a antirevmatické přípravky, nesteroidní látky, koxiby. ATCvet kód: QM01AH91

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID) ze skupiny koxibů. Jde o silný a selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2). Enzym cyklooxygenáza (COX) je přítomna ve dvou formách. COX-1 je konstitutivní forma a má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny. COX-2 je indukovatelnou formou enzymu, která zodpovídá za tvorbu mediátorů včetně PGE2, který způsobuje bolest, zánět nebo horečku.

Při krevní zkoušce in vitro u psů prokázal robenakoxib 140krát vyšší selektivitu vůči COX-2 (IC50 0,04 pM) ve srovnání s COX-1 (IC50 7,9 pM). Perorální dávky robenakoxibu v množství 0,5 - 4 mg/kg živé hmotnosti způsobily u psů zřetelnou inhibici aktivity COX-2 a neovlivnily COX-1 aktivitu. V doporučených dávkách proto tablety s robenakoxibem neovlivňují hladinu COX-1 u psů. Na model zánětu u psů působilo perorální podání robenakoxibu u psů analgeticky a protizánětlivě v jednorázové perorální dávce od 0,5 do 8 mg/kg, s ID50 0,8 mg/kg a s rychlým nástupem účinku (0,5 h). Při klinických zkouškách u psů snižovaly tablety s robenakoxibem kulhání a zánět spojený s chronickou osteoartritidou.

5.2    Farmakokinetické údaje

Absorpce

Po perorálním podání ochucených tablet robenakoxibu bez potravy v dávce 1 mg/kg byla maximální koncentrace v krvi dosažena v čase Tmax 0,5 h, v koncentraci Cmax 1124 ng/ml a s AUC 1249 ngh/ml. Současné podání neochucených tablet robenakoxibu s potravou nevyvolalo zpoždění Tmax, došlo však k mírnému snížení hodnot Cmax (832 ng/ml) a AUC (782 ngh/ml). Systémová biologická dostupnost robenakoxibu u psů byla s potravou 62 % a bez potravy 84 %.

Distribuce

Robenakoxib má relativně malý distribuční objem (Vss 240 ml/kg) a je ve vysoké míře vázán na plazmatické proteiny (> 99 %).

Biotransformace

Robenakoxib je ve velké míře metabolizován v játrech psů. Kromě jednoho laktamového metabolitu nejsou další metabolity u psů známé.

Eliminace

Robenakoxib se z krve rychle odbourává (CL 0,81 l/kg/h) s eliminačním ti/2 0,7 h po intravenózním podání. Po perorálním podání tablet byl konečný biologický poločas 1,2 h. Robenakoxib setrvává déle a ve vyšších koncentracích na místech zánětu než v krvi. Robenakoxib se vylučuje především žlučovými cestami (~ 65 %) a zbytek ledvinami. Opakované perorální podání robenakoxibu u psů v dávce 2 - 10 mg/kg po dobu 6 měsíců nevedlo ke změnám krevního obrazu, ani k akumulaci robenakoxibu či indukci enzymů. Akumulace metabolitů nebyla testována. Farmakokinetické vlastnosti robenakoxibu se u samců a samic neliší a jejich průběh je lineární v rozmezí 0,5 - 8 mg/kg.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Práškové kvasnice Mikrokrystalická celulóza Umělé aroma hovězího masa Prášková celulóza Povidon (K-30)

Krospovidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5    Druh a složení vnitřního obalu

Kartónová krabička obsahuje 1, 2, 4 nebo 10 Al/Al blistrů. Každý blistr obsahuje 7 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/089/004-019

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 16. 12. 2008

Datum posledního prodloužení: 8. 11. 2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Robenacoxibum 20 mg

Pomocná látka:

Disiřičitan sodný (E 223): 1 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý až slabě zbarvený (růžový) roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Kočky a psi.

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K léčbě bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací nebo operací měkkých tkání u psů.

K léčbě bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací nebo operací měkkých tkání u koček.

4.3    Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat trpících vředovou chorobou žaludku a střev.

Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID). Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat během březosti a laktace (viz bod 4.7).

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5    Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček mladších než 4 měsíce a u psů mladších než 2 měsíce, ani u koček nebo psů s hmotností nižší než 2,5 kg.

Použití u zvířat s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u zvířat dehydratovaných, hypovolemických nebo s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, je nutné léčbu těchto zvířat pečlivě sledovat a doplňovat tekutiny.

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě zvířat s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných NSAID.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku.

V případě náhodného pozření nebo sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem a dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko předčasného uzavření ductus arteriosus u plodu.

4.6    Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Kočky:

Často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt (zvracení, měkká stolice nebo průjem), avšak většina případů byla mírná a k zotavení došlo bez léčby. Průjem nebo zvracení se stopami krve byly neobvyklé. Bolest v místě vpichu byla častá.

Psi:

Často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt (např. zvracení), avšak většina případu byla mírná a k zotavení došlo bez léčby. Průjem, měkké a tmavé výkaly nebo snížená chuť k příjmu potravy byly neobvyklé. Nepatrná bolest v místě vpichu byla častá. Mírná či prudká bolest v místě vpichu byla neobvyklá.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-    velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

-    časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

-    neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

-    vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

-    velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných koček a psů.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu.

Protože anestetika mohou ovlivnit prokrvení ledvin, je třeba zvážit parenterální dodávání tekutin v průběhu zákroku, aby se zamezilo možným ledvinovým komplikacím způsobeným podáváním NSAID v souvislosti s chirurgickým zákrokem.

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

4.9    Podávané množství a způsob podání

Subkutánní podání.

Podávejte roztok podkožně kočkám nebo psům přibližně 30 minut před chirurgickým zákrokem, např. před zahájením celkové anestézie, v dávce 1 ml na 10 kg živé hmotnosti (2 mg/kg). Po operaci u koček je možno pokračovat v léčbě jednou denně při stejném dávkování, každý den ve stejnou denní dobu až 2 dny.

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U zdravých psů ve věku 6 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný podkožně jednou denně v dávce 2 (doporučená léčebná dávka; DLD), 6 (3krát DLD) a 20 mg/kg (10krát DLD) v 9 podáních během 5týdenního období (3 cykly 3 po sobě jdoucích injekcí podaných 1x denně) žádné známky toxicity zahrnující projevy gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení. Zanícení místa vpichu, které se později vstřebalo, bylo zaznamenáno u všech skupin (včetně kontrol) a silněji se projevilo u skupin, kterým byla podána dávka 6 a 20 mg/kg.

U zdravých koček ve věku 10 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný podkožně jednou denně v dávce 4 mg/kg (2krát DLD) 2 po sobě jdoucí dny a 10 mg/kg (5krát DLD) 3 po sobě jdoucí dny žádné známky toxicity zahrnující projevy gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení. Minimální zanícení místa vpichu, které se později vstřebalo, bylo zaznamenáno u obou dávkových skupin.

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených zvířat způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

4.11    Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistické a antirevmatické přípravky, nesteroidní látky, koxiby. ATCvet kód: QM01AH91

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID) ze skupiny koxibů. Jde o silný a selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2). Enzym cyklooxygenáza (COX) je přítomna ve dvou formách. COX-1 je konstitutivní forma a má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny. COX-2 je indukovatelnou formou enzymu, která zodpovídá za tvorbu mediátorů včetně PGE2, který způsobuje bolest, zánět nebo horečku.

Při krevní zkoušce in vitro u koček prokázal robenakoxib 500krát vyšší selektivitu vůči COX-2 (IC50 0,058 gM) ve srovnání s COX-1 (IC50 28,9 gM). In vivo vyvolal injekční roztok robenakoxibu výraznou inhibici aktivity COX-2 a neovlivnil COX-1 aktivitu. V doporučené dávce (2 mg/kg) byl na modelu zánětu prokázán analgetický, antiflogistický a antipyretický účinek. Při klinických zkouškách tlumil robenakoxib bolest a zánět u koček, které podstoupily ortopedickou operaci nebo operaci měkkých tkání.

Při zkoušce in vitro u psů prokázal robenakoxib 140krát vyšší selektivitu vůči COX-2 (IC50 0,04 gM) ve srovnání s COX-1 (IC50 7,9 gM). In vivo vyvolal injekční roztok robenakoxibu výraznou inhibici aktivity COX-2 a neovlivnil COX-1 aktivitu. V dávce od 0,25 do 4 mg/kg působilo na modelu zánětu podání robenakoxibu analgeticky, antiflogisticky a antipyreticky s rychlým nástupem účinku (1 h). Při klinických zkouškách v doporučeném množství (2 mg/kg) tlumil robenakoxib bolest a zánět u psů, kteří podstoupili ortopedickou operaci nebo operaci měkkých tkání.

5.2 Farmakokinetické údaje

Absorpce

Po podkožním podání injekce robenakoxibu byla maximální koncentrace v krvi u koček a psů dosažena rychle. Po dávce 2 mg/kg byl vrchol dosažen v čase Tmax 1 h (u koček a psů), Cmax 1464 ng/ml (u koček) a 615 ng/ml (u psů) a s AUC 3128 ngh/ml (u koček) a 2180 ngh/ml (u psů). Systémová biologická dostupnost po podkožním podání 1 mg/kg je u koček 69 % a u psů 88 %.

Distribuce

Robenakoxib má relativně malý distribuční objem (Vss 190 ml/kg u koček a 240 ml/kg u psů) a je ve vysoké míře vázán na plazmatické proteiny (> 99 %).

Biotransformace

Robenakoxib je ve velké míře metabolizován v játrech koček a psů. Kromě jednoho laktamového metabolitu nejsou další metabolity u koček nebo psů známé.

Eliminace

Intravenózně podaný robenakoxib se z krve rychle odbourává (CL 0,44 l/kg/h u koček a 0,8 l/kg/h u psů) s eliminačním ti/2 1,1 h u koček a 0,8 h u psů. Po podkožním podání byl konečný biologický poločas 1,1 h u koček a 1,2 h u psů. Robenakoxib setrvává déle a ve vyšších koncentracích na místech zánětu než v krvi. Robenakoxib se vylučuje především žlučovými cestami u koček (~ 70 %) a u psů (~ 65 %), zbytek pak ledvinami. Opakované podkožní podání robenakoxibu v dávce 2 - 20 mg/kg nevedlo ke změnám krevního obrazu, ani k bioakumulaci či indukci enzymů. Bioakumulace metabolitů nebyla testována. Farmakokinetické vlastnosti robenakoxibu se u samců a samic koček a psů neliší a jejich průběh je lineární v rozmezí 0,25 - 4 mg/kg u psů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Makrogol 400 Bezvodý ethanol Poloxamer 188

Monohydrát kyseliny citronové Disiřičitan sodný (E 223)

Hydroxid sodný Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Zamezte kontaminaci. Uchovávejte lahvičku v krabičce.

6.5    Druh a složení vnitřního obalu

Vícedávková injekční lahvička jantarově žluté barvy o obsahu 20 ml injekčního roztoku, uzavřená gumovou zátkou a zapečetěná hliníkovou krytkou. Jedna injekční lahvička zabalená v kartónové krabičce.

6.6    Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/089/020

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 16. 12. 2008

Datum posledního prodloužení: 8. 11. 2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

A.    DRŽITELÉ POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÍ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

B.    PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

C.    DEKLARACE HODNOT MRL

A. DRŽITELÉ POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÍ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobců odpovědných za uvolnění šarže Tablety:

Novartis Santé Animale S.A.S.

26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue FRANCIE

Injekční roztok:

Novartis Santé Animale S.A.S.

26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue FRANCIE

VÝDEJE


B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C. DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onsior 6 mg tablety pro kočky Robenacoxibum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje 6 mg Robenacoxibum.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

4. VELIKOST BALENÍ

6 tablet 12 tablet 30 tablet 60 tablet


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kočky.


6. INDIKACE


Neuplatňuje se.


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání. Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


10.

DATUM EXSPIRACE

EXP:

{měsíc/rok}

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

PŘÍPRAVKŮ

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/2/08/089/001 (6 tablet) EU/2/08/089/002 (12 tablet) EU/2/08/089/021 (30 tablet) EU/2/08/089/003 (60 tablet)

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Šarže: {číslo}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onsior 6 mg tablety pro kočky Robenacoxibum


2.    JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Elanco Europe Ltd.


3. DATUM EXSPIRACE


EXP: {měsíc/rok}


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot: {číslo}


5. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onsior 5 mg tablety pro psy Onsior 10 mg tablety pro psy Onsior 20 mg tablety pro psy Onsior 40 mg tablety pro psy

Robenacoxibum


2.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každá tableta obsahuje 5 mg Robenacoxibum. Každá tableta obsahuje 10 mg Robenacoxibum. Každá tableta obsahuje 20 mg Robenacoxibum. Každá tableta obsahuje 40 mg Robenacoxibum.


3. LÉKOVÁ FORMA


Tableta.


4. VELIKOST BALENÍ


7 tablet 14 tablet 28 tablet 70 tablet


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


6. INDIKACE


Neuplatňuje se.


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání. Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.

DATUM EXSPIRACE

EXP:

{měsíc/rok}

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

PŘÍPRAVKŮ

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Onsior 5 mg tablety pro psy: EU/2/08/089/004 (7 tablet) EU/2/08/089/005 (14 tablet) EU/2/08/089/006 (28 tablet) EU/2/08/089/007 (70 tablet)

Onsior 10 mg tablety pro psy EU/2/08/089/008 (7 tablet) EU/2/08/089/009 (14 tablet) EU/2/08/089/010 (28 tablet) EU/2/08/089/011 (70 tablet)

:

Onsior 20 mg tablety pro psy EU/2/08/089/012 (7 tablet) EU/2/08/089/013 (14 tablet) EU/2/08/089/014 (28 tablet) EU/2/08/089/015 (70 tablet)

:

Onsior 40 mg tablety pro psy EU/2/08/089/016 (7 tablet) EU/2/08/089/017 (14 tablet) EU/2/08/089/018 (28 tablet) EU/2/08/089/019 (70 tablet)

:

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onsior 5 mg tablety pro psy Onsior 10 mg tablety pro psy Onsior 20 mg tablety pro psy Onsior 40 mg tablety pro psy

Robenacoxibum


2.    JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Elanco Europe Ltd.


3. DATUM EXSPIRACE


EXP: {měsíc/rok}


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot: {číslo}


5. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy Robenacoxibum


2.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


20 mg/ml Robenacoxibum


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční roztok.


4. VELIKOST BALENÍ


20 ml


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kočky a psi.


6. INDIKACE


Neuplatňuje se.


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Subkutánní podání. Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


EXP: {měsíc/rok}

Po prvním otevření spotřebujte do 28 dní, končí datem:


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Uchovávejte lahvičku v krabičce.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA_


Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA_


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke


RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/2/08/089/020


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Šarže: {číslo}


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy Robenacoxibum


2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)


20 mg/ml


3.    OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


20 ml


4. CESTA(Y) PODÁNÍ


s.c.


5. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


6. ČÍSLO ŠARŽE


Šarže: {číslo}


7. DATUM EXSPIRACE


EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do ...


8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


Onsior 6 mg tablety pro kočky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Novartis Santé Animale S.A.S.

26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue FRANCIE

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Onsior 6 mg tablety pro kočky Robenacoxibum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje 6 mg Robenacoxibum.

Tablety jsou kulaté, béžové až hnědé, nedělitelné, na jedné straně s vyraženým „NA“ a na druhé

s „AK“

Tablety Onsior se snadno podávají a většina koček je přijímá velmi dobře.

4. INDIKACE

K léčbě akutní bolesti a zánětu spojených s muskuloskeletálními onemocněními u koček. Ke snížení středně silné bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací u koček.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koček trpících vředovou chorobou žaludku a střev.

Nepoužívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) nebo kortikosteroidy, léky běžně užívanými při léčbě bolesti, zánětu a alergií.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na robenakoxib nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívejte u březích, laktujících nebo u chovných koček, protože u těchto zvířat nebyla stanovena bezpečnost přípravku.

Často byly zaznamenány lehký, přechodný průjem, měkká stolice nebo zvracení. Ve velmi vzácných případech je možno pozorovat letargii.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-    velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

-    časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

-    neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

-    vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

-    velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1 - 2,4 mg/kg. Měl by se podávat následující počet tablet jednou denně ve stejnou dobu každý den.

Živá hmotnost (kg)

Počet tablet

2,5 až méně než 6

1 tableta

6 až méně než 12

2 tablety

Léčba akutního muskuloskeletálního onemocnění: až 6 dní.

Ortopedická operace:

Podejte jako jednorázovou perorální léčbu před ortopedickou operací.

Premedikace by se měla provést pouze v kombinaci s analgezií butorfanolem. Tableta(y) by se měla(y) podávat bez potravy minimálně 30 minut před operací.

Po operaci je možno pokračovat v léčbě jednou denně až po následující dva dny. Je-li to nezbytné, doporučuje se dodatečná analgetická léčba opiáty.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podávejte samotné nebo s malým množstvím potravy. Tablety Onsior se snadno podávají a většina koček je přijímá velmi dobře. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě nebo blistru po „EXP“.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček s hmotností nižší než 2,5 kg nebo mladších než 4 měsíce.

Použití u koček s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u dehydratovaných koček, nebo u koček s nízkým objemem cirkulující krve, či s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, je nutné léčbu těchto koček pečlivě sledovat.

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě koček s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných NSAID.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Náhodné pozření u malých dětí zvyšuje riziko nežádoucích účinků NSAID.

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko pro plod.

Březost a laktace:

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných koček.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu.

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

U zdravých mladých koček ve věku 7 - 8 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný perorálně ve vysokých dávkách (4, 12 nebo 20 mg/kg/denně po dobu 6 týdnů) žádné příznaky toxicity zahrnující příznaky gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení.

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených koček způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

15. DALŠÍ INFORMACE

Onsior tablety pro kočky jsou dostupné v kartónové krabičce obsahující 1, 2, 5 nebo 10 blistrů. Každý blistr obsahuje 6 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID). Jde o selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2), který je spojený s bolestí, zánětem nebo horečkou. Enzym cyklooxygenáza-1 (COX-1) má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny, robenakoxib na něj nepůsobí jako inhibitor. Při klinických zkouškách u koček tento přípravek snižoval bolest a zánět spojený s muskuloskeletálními onemocněními a snižoval potřebu naléhavé péče, pokud byl podáván jako premedikace v případě ortopedické operace, v kombinaci s opiáty.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele rozhodnutí o registraci.

Onsior 5 mg tablety pro psy Onsior 10 mg tablety pro psy Onsior 20 mg tablety pro psy Onsior 40 mg tablety pro psy

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Novartis Santé Animale S.A.S.

26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue FRANCIE

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Onsior 5 mg tablety pro psy Onsior 10 mg tablety pro psy Onsior 20 mg tablety pro psy Onsior 40 mg tablety pro psy Robenacoxibum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje následující množství Robenacoxibum, na jedné straně má vyražené „NA“ a na druhé má tato označení:

Robenacoxibum/tableta_Vyražení_

5 mg

AK

10 mg

BE

20 mg

CD

40 mg

BCK

Tablety jsou kulaté, béžové až hnědé a nedělitelné. Tablety Onsior jsou ochucené a většina psů je přijímá dobrovolně.

4. INDIKACE

K léčbě bolesti a zánětu spojených s chronickou osteoartritidou u psů.

Nepoužívat u psů trpících vředovou chorobou žaludku a střev nebo jatemím onemocněním.

Nepoužívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) nebo kortikosteroidy, léky běžně užívanými při léčbě bolesti, zánětu a alergií.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na robenakoxib nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných psů.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt, avšak většina případů byla lehčího charakteru a k zotavení došlo bez léčby. Velmi časté bylo zvracení a měkká stolice, častá byla snížená chuť k příjmu potravy a průjem, výskyt krve ve stolici byl neobvyklý.

U psů nebyla pozorována zvýšená aktivita jaterních enzymů při léčbě kratší než 2 týdny. Přesto byla při dlouhodobé léčbě zvýšená aktivita jaterních enzymů častá. V mnohých případech se neprojevily žádné klinické příznaky a další léčbou došlo ke stabilizaci nebo snížení aktivity jaterních enzymů. Zvýšení aktivity jaterních enzymů spojené s klinickými příznaky anorexie, apatie nebo zvracení bylo neobvyklé. Ve velmi vzácných případech je možno pozorovat letargii.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-    velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

-    časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

-    neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

-    vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

-    velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1 - 2 mg/kg. Podávejte jednou denně ve stejnou dobu podle následující tabulky.

Živá hmotnost (kg)

Počet tablet

podle velikosti

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

2,5 do < 5

1 tableta

5 do < 10

1 tableta

10 do < 20

1 tableta

20 do < 40

1 tableta

40 do 80

2 tablety

Klinická odpověď se běžně dostaví během týdne. Léčba by měla být přerušena po 10 dnech, pokud nedošlo k patrnému klinickému zlepšení.

Pro dlouhodobou léčbu lze, pokud došlo ke klinické odpovědi, přizpůsobit dávkování Onsioru k nejnižší účinné individuální dávce. Přitom je třeba zvážit, že stupeň bolesti a zánětu spojený s chronickou osteoartritidou se může v průběhu času měnit. Veterinární lékař musí mít zvíře pod pravidelným dohledem.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro perorální podání. Nepodávejte s krmivem, protože klinické pokusy prokázaly lepší účinnost robenakoxibu, pokud je podáván nalačno nebo minimálně 30 minut před nebo po krmení. Tablety Onsior jsou ochucené a většina psů je přijímá dobrovolně. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě nebo blistru po „EXP“.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

V klinických studiích byla zaznamenána u 10 - 15 % psů nepřiměřená reakce na léčbu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Bezpečnost tohoto veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u psů s hmotností nižší než

2,5 kg nebo mladších než 3 měsíce.

Při dlouhodobé léčbě je nutné sledovat hladinu jaterních enzymů na začátku léčby, např. po 2, 4 a 8 týdnech. Poté se doporučuje pokračovat v pravidelném sledování, např. po 3 - 6 měsících. Léčba by měla být přerušena, pokud markantně stoupne aktivita jaterních enzymů nebo pokud se u psa projevují klinické příznaky jako anorexie, apatie nebo zvracení v kombinaci se zvýšenou hladinou jaterních enzymů.

Použití u psů s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u dehydratovaných, hypovolemických psů, nebo u psů s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, je nutné léčbu těchto psů pečlivě sledovat.

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě psů s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných NSAID.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Náhodné pozření u malých dětí zvyšuje riziko nežádoucích účinků NSAID.

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko pro plod.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu.

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

15. DALŠÍ INFORMACE

Onsior tablety pro psy jsou dostupné v kartónové krabičce obsahující 1, 2, 4 nebo 10 blistrů. Každý blistr obsahuje 7 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID). Jde o selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2), který je spojený s bolestí, zánětem nebo horečkou. Enzym cyklooxygenáza-1 (COX-1) má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny, robenakoxib na něj nepůsobí jako inhibitor. Při uměle vyvolaném zánětů u psů tlumil robenakoxib bolest a zánět v jednorázové perorální dávce v rozmezí od 0,5 do 8 mg/kg s rychlým nástupem účinku (0,5 h). Při klinických zkouškách snižoval tento přípravek kulhání a zánět u psů s chronickou osteoartritidou.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele rozhodnutí o registraci.

Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Novartis Santé Animale S.A.S.

26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue FRANCIE

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy Robenacoxibum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml roztoku obsahuje 20 mg Robenacoxibum, který je léčivou látkou a 1 mg disiřičitanu sodného (E 223), který je antioxidant.

Injekční roztok je čirá, bezbarvá až slabě zbarvená (růžová) tekutina.

4. INDIKACE

K léčbě bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací nebo operací měkkých tkání u psů.

K léčbě bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací nebo operací měkkých tkání u koček.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat trpících vředovou chorobou žaludku a střev.

Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na robenakoxib nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných koček a psů.

Kočky:

Často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt (zvracení, měkká stolice nebo průjem), avšak většina případu byla mírná a k zotavení došlo bez léčby. Průjem nebo zvracení se stopami krve byly neobvyklé. Bolest v místě vpichu byla častá.

Psi:

Často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt (např. zvracení), avšak většina případu byla mírná a k zotavení došlo bez léčby. Průjem, měkké a tmavé výkaly nebo snížená chuť k příjmu potravy byly neobvyklé. Nepatrná bolest v místě vpichu byla častá. Mírná či prudká bolest v místě vpichu byla neobvyklá.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-    velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

-    časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

-    neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

-    vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

-    velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky a psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podávejte roztok podkožně kočkám nebo psům přibližně 30 minut před chirurgickým zákrokem, např. před zahájením celkové anestézie v dávce 1 ml na 10 kg živé hmotnosti (2 mg/kg). Po operaci u koček je možno pokračovat v léčbě jednou denně při stejném dávkování, každý den ve stejnou denní dobu až 2 dny.

9.    POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Zamezte kontaminaci.

Uchovávejte lahvičku v krabičce.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po „EXP“. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček mladších než 4 měsíce a u psů mladších než 2 měsíce, ani u koček nebo psů s hmotností nižší než 2,5 kg.

Použití u zvířat s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u zvířat dehydratovaných, hypovolemických nebo s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, je nutné léčbu těchto zvířat pečlivě sledovat a doplňovat tekutiny.

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě zvířat s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných NSAID.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku.

V případě náhodného pozření nebo sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem a dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko pro plod.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu.

Protože anestetika mohou ovlivnit prokrvení ledvin, je třeba zvážit parenterální dodávání tekutin v průběhu zákroku, aby se zamezilo možným ledvinovým komplikacím způsobeným podáváním NSAID v souvislosti s chirurgickým zákrokem.

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte se svým veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

15. DALŠÍ INFORMACE

Onsior injekční roztok pro kočky a psy je dostupný v kartónové krabičce obsahující 1 lahvičku s 20 ml injekčního roztoku.

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID). Jde o selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2), který je spojený s bolestí, zánětem nebo horečkou. Enzym cyklooxygenáza-1 (COX-1) má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny, robenakoxib na něj nepůsobí jako inhibitor. Při uměle vyvolaném zánětů u koček a psů tlumil robenakoxib bolest, zánět a horečku v doporučených dávkách s rychlým nástupem účinku (1 h). Při klinických zkouškách tento přípravek tlumil bolest a zánět u koček a psů, kteří podstoupili ortopedickou operaci nebo operaci měkkých tkání.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele rozhodnutí o registraci.

45