Příbalový Leták

M-1 Aer 240 Mg/Ml

Příloha A


Souhrn údajů o přípravku


1. Název veterinárního léčivého přípravku


M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel


2. Kvalitativní a kvantitativní složení


Léčivá látka

Tau-fluvalinatum 240 mg/ml


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1


3. Léková forma


Koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel

Světlehnědá kapalina nevýrazného zápachu


4. Klinické údaje


4.1 Cílové druhy zvířat


Včelstva včely medonosné (Apis mellifica)


4.2 Indikace


Varroáza včel: ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým roztočem Varroa destructor v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Typ léčby: diagnostika a léčení. Postihuje také včelomorky (Braula coeca).


4.3 Kontraindikace


Nepoužívá se v době od 16. dubna do 30. září, kdy jsou ve včelstvech velké plochy plodu

a med určený pro lidský konsum.


4.4 Zvláštní upozornění


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Po dobu uzávěry po ošetření aerosolem včelstvo kontrolujeme a v případě silného rozrušení ihned otevřeme česno. Nátěrem neošetřujeme nikdy více než 10 dm2zavíčkovaného plodu v jednom včelstvu.

Zvláštní opatření určené osobám,které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Přípravek obsahuje pyrethroidy. Osoby se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měly vyhnout kontaktu s veterinárním přípravkem. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky, skládající se z gumových rukavic, brýlí a respirátoru s chemickou vložkou A1 v případě aplikace aerosolem. Aerosol nepoužívat v uzavřených prostorách. Ve venkovním prostředí používat respirátor s chemickou vložkou A1, a to v okruhu do 5 m od aerosolového přístroje. Při nechtěném kontaktu přípravku s kůží zasažené místo omyjte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí kontaminovanou rukou. Při nástupu alergické reakce, např. po vdechnutí aerosolu, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky


Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky.


Neuplatňuje se.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce.


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Aplikace aerosolem

Na jedno středně silné včelstvo se aplikuje aerosolová mlha ze 3 ml 0,16% vodní emulze (při teplotě nad +10 oC) nebo acetonového roztoku (při teplotě –5 až +10 o C) přípravku (1, 2 mg účinné látky). Aerosol se aplikuje vyvíječem aerosolu VAT 1a (evidovaný veterinární technický prostředek) do česna úlu.Dávkování je zajištěno délkou expozice za předepsaného tlaku a teploty. U středně silného včelstva činí expozice 120 sekund u vodní emulze a 30 sekund u acetonového roztoku. U zvláště silných nebo naopak slabých včelstev se expozice koriguje podle návodu výrobce vyvíječe. Po skončení se česno uzavře na dobu 30 minut. Aplikuje se při teplotě nad -5 °C v denní době, kdy včely nelétají, v období od 1. října do 15. dubna.


Aplikace nátěrem zavíčkovaného plodu

Zejména v předjaří, když jsou plochy plodu dosud malé, je výhodné aplikovat přípravek M-1 AER nátěrem plodu. Na víčka zavíčkovaného plodu se jemným štětcem opatrně nanese 0,25% vodní emulze přípravku.


4.10 Předávkování


Předávkování vyvolává zvýšenou excitaci, výskyt knock-down včel na dně úlu až hynutí včel. Opatření: rychlé odvětrání úlového prostoru.


4.11 Ochranné lhůty


Med – bez ochranných lhůt.


5. Farmakologické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Pyrethriny a pyrethroidy

ATCvet. kód: QP53AC10


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Přípravek má akaricidní účinek, který spočívá v neurotoxickém působení tau-fluvalinátu na roztoče Varroa destructor. Tau-fluvalinát narušuje přechod sodíku buněčnými membránami nervových tkání, vyvolává ztrátu koordinace pohybu, knock-down efekt až smrt roztočů. Včely jsou chráněny před insekticidním účinkem tau-fluvalinátu lipidovou vrstvou na povrchu vnější chitinové kostry a nízkým dávkováním, které nedosahuje hranice toxicity pro včely. Při jednom ošetření aerosolem přípravek zbavuje dospělé včely až 95 % parazitujících roztočů, ale roztoče parazitující vývojová stadia v zavíčkovaných buňkách plástů nepostihuje. Při ošetření nátěrem plodu jsou postiženi jak roztoči na dospělých včelách, tak roztoči v uzavřených buňkách plástů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Přípravek působí kontaktně. Při aerosolovém ošetření je účinná látka distribuována mlhou z vyvíječe aerosolu. Mlha aerosolových částic je zachycena převážně aktivním ochlupeným povrchem členitého těla včel. Zde jsou parazitující roztoči zasaženi. Při ošetření nátěrem plodu penetrovaná víčka plodových buněk tau-fluvalinátem působí dvěma směry: Povrch víček kontaktují dospělé včely, které jsou tak kontaminovány. Kontaminované včely pak distribuují účinnou látku na další včely v rámci sociálního způsobu života včelstva. Tak jsou zasaženi roztoči parazitující na tělech včel v celém včelstvu. Vnitřní strana penetrovaného víčka směřuje dovnitř buňky. Roztoči a jejich vývojová stadia jsou zasaženi při přímém kontaktu s víčkem nebo kontaktem kukly a líhnoucí se včely s víčkem.

Přebytečný tau-fluvalinát je eliminován vazbou na lipidovou vrstvu povrchu těla včel a přirozenou obměnou včel. Kontaminovaná víčka jsou po vylíhnutí plodu včelami vynesena z úlu. Tau-fluvalinát vykazuje silnou adsorbci k půdě. Přípravek nezanechává rezidua v medu ani ve vosku.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Seznam pomocných látek


Nonoxinol 9

Vápenatá sůl dodecylbenzensulfonové kyseliny

Mesitylen čistý


6.2 Inkompatibility


Neuplatňuje se.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu : 1 rok

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu : 24 hodin


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Po prvním otevření kapátka uchovávejte jen ve svislé poloze.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před světlem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Lahvička z hnědého skla s kapací vložkou a šroubovým uzávěrem.


2,5 ml


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Přípravek obsahuje syntetický pyrethroid tau-fluvalinát, který je toxický pro ryby a další vodní organizmy.

Nespotřebované zbytky a výplachy se vylévají do půdy, nesmí zasáhnout vodní zdroje ani veřejnou kanalizaci. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. Držitel rozhodnutí o registraci


Výzkumný ústav včelařský,s.r.o.

Máslovice – Dol 94

252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: 220941259, fax.: 220941252

e-mail: beedol@beedol.cz


8. Registrační číslo

96/089/09-C


9. Datum registrace / prodloužení registrace

28.8.2009

10. Datum poslední revize textu

Srpen 2009