Příbalový Leták

Halocur 0,5 Mg/Ml

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

HALOCUR 0,5 mg/ml perorální roztok pro telata

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka

Halofuginone basis    0,50 mg/ml

(ut lactas)

Pomocné látky

Kyselina benzoová (E 210)..................................................1,00 mg/ml

Tartrazin (E 102)..................................................................0,03 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Novorozená telata.

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

U novorozených telat:

•    Prevence průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem Cryptosporidium parvum na farmách s výskytem kryptosporidiózy.

Aplikace se musí provést během prvních 24-48 hodin věku.

•    Zmírnění průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem Cryptosporidium parvum.

Aplikace musí začít během 24 hodin po nástupu průjmu.

V obou případech byla prokázána redukce vylučování oocyst.

4.3    Kontraindikace Nepoužívat nalačno.

Nepoužívat v případech, kdy průjem probíhal déle než 24 hodin a u oslabených zvířat.

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh Žádná.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Podávejte pouze po příjmu mleziva nebo mléka či mléčné náhražky za použití stříkačky nebo jiného vhodného aplikátoru k perorální aplikaci. Nepodávejte nalačno. Při léčbě anorektických telat je třeba přípravek podávat v půl litru roztoku elektrolytů. Zvířata by měla v souladu se správnou chovatelskou praxí přijmout dostatek mleziva.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

•    Opakovaný kontakt s přípravkem může vyvolat kožní alergie.

•    Zabraňte kontaktu přípravku s kůží nebo okem. V případě kontaktu s kůží nebo okem, důkladně postižené místo opláchněte čistou vodou. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

•    Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice.

•    Po použití si umyjte ruce.

4.6    Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi ojedinělých případech se u ošetřených zvířat může objevit zintenzivnění průjmů.

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky Neuplatňuje se.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9    Podávané množství a způsob podání

K perorální aplikaci u telat po krmení.

Dávka je: 100 pg báze halofuginonu / kg ž. hm. / jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů, tj. 2 ml HALOCURu / 10 kg ž. hm. / jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů.

Pro usnadnění léčby HALOCURem je navrženo zjednodušené dávkovací schéma:

•    telata o hmotnosti od 35 kg do 45 kg: 8 ml HALOCURu jednou denně po dobu 7 následujících dnů

•    telata o hmotnosti od 45 kg do 60 kg: 12 ml HALOCURu jednou denně po dobu 7 následujících dnů

Pro nižší nebo vyšší hmotnosti je třeba provést přesný výpočet (2 ml /10 kg).

Pro zabezpečení přesného dávkování je třeba používat stříkačku anebo jiný vhodný aplikátor k perorální aplikaci.

Navazující aplikace se provádí každý den ve stejnou dobu.

Jakmile se započalo s léčbou prvního telete, je nutné systematicky léčit všechna další novorozená telata tak dlouho, dokud přetrvává nebezpečí průjmu způsobeného zárodkem C. parvum.

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Vzhledem k tomu, že příznaky intoxikace se mohou objevit již při podání dvojnásobku léčebné dávky, je nutné aplikovat přesně doporučenou dávku. Příznaky intoxikace zahrnují průjem, přítomnost krve ve výkalech, snížení příjmu mléka, dehydrataci, apatii a skleslost. Pokud se vyskytnou klinické příznaky předávkování, musí se okamžitě podávání zastavit a zvíře krmit nemedikovaným mlékem nebo mléčnou náhražkou. Může být nezbytná rehydratace.

4.11    Ochranné lhůty

Maso: 13 dnů.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: derivát chinazolinonu, ATCvet kód: QP51AX08

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Účinná látka, halofuginone, je antiprotozoikum ze skupiny chinazolinonových derivátů (dusíkaté polyheterocykly). Halofuginonlaktát (RU 38788) je sůl, jejíž antiprotozoální vlastnosti a účinnost proti Cryptosporidiumparvum byly prokázány jak za in vitro podmínek, tak při uměle vyvolaných a při přirozených infekcích. Tato sloučenina má cryptosporidiostatický účinek na Cryptosporidium parvum. Je hlavně účinná proti volným stádiím tohoto parazita (sporozoit, merozoit).

Koncentrace, které inhibují 50% respektive 90% parazitů v in vitro testačním systému jsou IC50 < 0,1 Mg/ml a IC90 = 4,5 gg/ml.

5.2    Farmakokinetické údaje

Biologická dostupnost léčiva u telat po jednorázové perorální aplikaci je přibližně 80%. Doba nezbytná pro dosažení maximální koncentrace Tmax je 11 hodin. Maximální koncentrace v plazmě Cmax je 4 ng/ml. Zdánlivý distribuční objem je 10 l/kg. Plazmatické koncentrace halofuginone po opakovaném perorálním podání jsou srovnatelné s farmakokinetickým profilem po jednorázové perorální aplikaci. Hlavní složkou ve tkáních je nezměněný halofuginone. Nejvyšší hladiny se zjišťují v játrech a ledvinách. Přípravek se vylučuje hlavně v moči. Poločas rozpadu je 11,7 hodin po intravenózní aplikaci a 30,84 hodin po jednorázové perorální aplikaci.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Kyselina benzoová (E 210)

Tartrazin (E 102)

6.2    Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 měsíců.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádná zvláštní opatření pro uchovávaní.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Přenosná 500 ml láhev z vysokohustotního polyetylenu obsahující 490 ml perorálního roztoku.

Přenosná 1000 ml láhev z vysokohustotního polyetylenu obsahující 980 ml perorálního roztoku.

6.6    Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je jich třeba

Halocur nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/99/013/001-002

9.    DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽÍVÁNÍ Neuplatňuje se.

PŘÍLOHA II

A.    VÝROBCE(I) BIOLOGICKY ÚČINNÉ(ÝCH) LÁTKY (LÁTEK) A DRŽITEL(É) POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ(Í) ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

B.    PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

C.    PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽITÍ

D.    DEKLARACE HODNOT MRL

E. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A. VÝROBCE(I) BIOLOGICKY ÚČINNÉ(ÝCH) LÁTKY (LÁTEK) A DRŽITEL(É) POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ(Í) ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa vvrobce(u) biologicky účinné(Vch) látky (látek)

SAFC Inc.

645 Science Drive Madison, Wisconsin 53711 USA

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže:

Intervet Productions SA Rue de Lyons F-27460 Igoville Francie

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

D. DEKLARACE HODNOT MRL

V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2377/90, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 34.4b nařízení (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004.

Halofuginon je zahrnut v příloze I <příloha III> nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 v souladu s následující tabulkou:

Farmakologicky účinná látka (látky)

Markerové

reziduum

Druh zvířete

Hodnoty

MRL(*)

Cílové tkáně

Halofuginon

Halofuginon

Skot

30 pg/kg 30 pg/kg

10 pg/kg

25 pg/kg

Játra

Ledviny

Svalovina

Tuk

E. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Neuplatňuje se.

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU 500 ml láhev/1000 ml láhev


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


HALOCUR 0,5 mg/ml perorální roztok pro telata

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


0,50 mg/ml 1,00 mg/ml 0,03 mg/ml


Halofuginone basis (ut lactas) Kyselina benzoová (E 210) Tartrazin (E 102)

3. LÉKOVÁ FORMA


Perorální roztok

4. VELIKOST BALENÍ


500 ml láhev obsahující 490 ml perorálního roztoku / 1000 ml láhev obsahující 980 ml perorálního roztoku

5.    CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Novorozená telata

6. INDIKACE


U novorozených telat:

•    Prevence průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem Cryptosporidium parvum na farmách s výskytem kryptosporidiózy.

Aplikace se musí provést během prvních 24-48 hodin věku.

•    Zmírnění průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem Cryptosporidium parvum.

Aplikace musí začít během 24 hodin po nástupu průjmu.

V obou případech byla prokázána redukce vylučování oocyst.

7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


K perorální aplikaci u telat po krmení.

• telata o hmotnosti od 35 kg do 45 kg: 8 ml HALOCURu jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů

• telata o hmotnosti od 45 kg do 60 kg: 12 ml HALOCURu jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů

Pro nižší nebo vyšší hmotnosti je třeba provést přesný výpočet (2 ml /10 kg).

Pro zabezpečení přesného dávkování je třeba používat stříkačku anebo jiný vhodný aplikátor k perorální aplikaci.

Navazující aplikace se provádí každý den ve stejnou dobu.

Jakmile se započalo s léčbou prvního telete, je nutné systematicky léčit všechna další novorozená telata tak dlouho, dokud přetrvává nebezpečí průjmu způsobeného zárodkem C. parvum.

8.    OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: 13 dnů.

9.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Nepoužívat nalačno.

Nepoužívat v případech, kdy průjem probíhal déle než 24 hodin a u oslabených zvířat.

Při léčbě anorektických telat je třeba přípravek podávat v půl litru roztoku elektrolytů.

Zvířata by měla v souladu se správnou chovatelskou praxí přijmout dostatek mleziva.

Předávkování:

Vzhledem k tomu, že příznaky intoxikace se mohou objevit již při podání dvojnásobku léčebné dávky, je nutné aplikovat přesně doporučenou dávku. Příznaky intoxikace zahrnují průjem, přítomnost krve ve výkalech, snížení příjmu mléka, dehydrataci, apatii a skleslost. Pokud se vyskytnou klinické příznaky předávkování, musí se okamžitě podávání zastavit a zvíře krmit nemedikovaným mlékem nebo mléčnou náhražkou. Může být nezbytná rehydratace.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům:

•    Opakovaný kontakt s přípravkem může vyvolat kožní alergie.

•    Zabraňte kontaktu přípravku s kůží nebo okem. V případě kontaktu s kůží nebo okem, důkladně postižené místo opláchněte čistou vodou. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

•    Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice.

•    Po použití si umyjte ruce.

10. DATUM EXSPIRACE


EXP: měsíc/rok

Po prvním otevření spotřebujte během 6 měsíců.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Halocur nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. OZNAČENÍ “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer Nizozemsko


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/2/99/013/001-002


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


<Šarže> <Č.š.:> {číslo}


11/11