Příbalový Leták

Foresto Pro Kočky A Psy Do 8 Kg 1,25+0,563 G


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivé látky:


Jeden obojek o délce 38 cm (12,5 g) obsahuje léčivé látky: 1,25 g Imidaclopridum a 0,56 g Flumethrinum.


Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Obojek

Šedý obojek, bez zápachu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Kočky, psi (≤ 8 kg)


Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Kočky:

Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis) po dobu 7 až 8 měsíců.

Zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 10 týdnů.

Foresto může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD).


Přípravek má stálý akaricidní (smrtící) účinek (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) a repelentní (zabraňující sání) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus)po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům.

Klíšťata přisátá na kočce před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na kočce při nasazení obojku. Po 2 dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty.Psi:

Léčba (Ctenocephalides felis) a prevence zablešení (Ctenocephalides felis, C. canis) po dobu 7 až 8 měsíců.

Zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 8 měsíců.

Foresto může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD).


Přípravek má stálý akaricidní (smrtící) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus)a repelentní (zabraňující sání) účinek (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus)po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům.

Klíšťata přisátá na psovi před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na psovi při nasazení obojku. Po dvou dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty.


Přípravek poskytuje nepřímou ochranu proti přenosu patogenů Babesia canis vogeli a Ehrlichia canis přenášených klíšťaty Rhipicephalus sanguineus, čímž se snižuje riziko babeziózy a ehrlichiózy u psů po dobu 7 měsíců.


Léčba infestace všenkami (Trichodectes canis).


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat u koťat do věku 10 týdnů.

Nepoužívat u štěňat do věku 7 týdnů.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Klíšťata zpravidla uhynou a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hodin po napadení, aniž by sála krev. Během terapie může dojít k přisátí ojedinělých klíšťat. Za nepříznivých podmínek proto nelze jednoznačně zamezit přenosu infekčního onemocnění klíšťaty.

Obojek by měl být nasazen pokud možno před začátkem sezóny klíšťat nebo blech.


Jako u všech lokálně aplikovaných přípravků s dlouhodobým působením může dojít v období sezónního línání k mírnému a přechodnému poklesu účinnosti, jelikož určitá část léčivé látky je navázána v srsti, kterou zvíře ztrácí. V těchto případech uvolňování léčivých látek z obojku okamžitě doplňuje ztráty tak, aby bylo opět dosaženo plné účinnosti bez nutnosti dalšího ošetření či výměny obojku. Pro optimální potlačení blech v silně zamořené domácnosti blechami může být potřebné ošetření okolí vhodnými insekticidy.


Přípravek je odolný proti vodě a zůstává účinný i v případě, že se zvíře namočí. Dlouhotrvající a intenzivní působení vody nebo časté šamponování se nicméně nedoporučuje, protože může zkrátit dobu účinku přípravku. Studie potvrzují, že po opětovné distribuci účinných látek v srsti po šamponování či ponoření zvířete do vody jednou měsíčně se výrazně nezkracuje osmiměsíční účinnost proti klíšťatům; účinnost přípravku proti blechám nicméně od pátého měsíce používání postupně klesá.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Neuplatňuje se.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Uchovávejte sáček s obojkem v krabičce až do doby použití.

Podobně jako u ostatních veterinárních léčivých přípravků nedovolte dětem hrát si s obojkem nebo ho dávat do úst. Zvířatům, která nosí tento obojek, nedovolte spát v posteli s jejich majiteli, zejména s dětmi.

Lidé se známou přecitlivělostí na některou ze složek obojku by se měli vyhnout kontaktu
s veterinárním léčivým přípravkem.

Veškeré zbytky a útržky obojku ihned zlikvidujte (viz bod 4.9).

Po nasazení obojku si umyjte ruce studenou vodou.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Ve vzácných případech se v prvních dnech po nasazení obojku u zvířat, která nejsou zvyklá nosit obojek, mohou objevit mírné poruchy chování včetně škrábání místa aplikace. Překontrolujte, jestli není obojek utažen příliš těsně.

Vzácně u psů a méně často u koček mohou vzniknout v místě nasazeníobojku mírné místní reakce v podobě pruritu, erytému a vypadávání srsti. Tyto změny obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů bez toho, aby bylo nutno obojek sundávat. V ojedinělých případech se doporučuje obojek přechodně sundat, dokud symptomy neodezní.

Velmi vzácně u psů a vzácně u koček se objevují v místě nasazení obojku místní reakce jako dermatitida, zánět, ekzém nebo léze. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.

Ve vzácných případech se mohou objevit neurologické příznaky, jako je ataxie, záchvaty křečí a třes. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.


U psů a koček se mohou zpočátku také vzácně vyskytnout mírné a přechodné reakce, jako je útlum, změny příjmu potravy, slinění, zvracení a průjem. Podobně jako u ostatních lokálně aplikovaných přípravků se může u přecitlivělých zvířat vyskytnout alergická kontaktní dermatitida.


Četnost nežádoucích účinků se určuje na základě následujících pravidel:

velmi časté (postihují více jak 1 zvíře z 10)

časté (postihují 1 až 10 zvířat ze 100)

méně časté (postihují 1 až 10 zvířat z 1000)

vzácné (postihují 1 až 10 zvířat z 10 000)

velmi vzácné (postihují méně jak 1 zvíře z 10 000)


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Laboratorní studie zkoumající účinky flumethrinu nebo imidaklopridu na potkanech nebo králících neprokázaly žádný vliv na plodnost nebo reprodukci zvířat ani teratogenní či fetotoxické účinky.

Nicméně bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla u cílového druhu zvířat stanovena. Vzhledem k chybějícím údajům proto použití přípravku u březích a laktujících fen nebo koček nelze doporučit.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Použití na kůži. Jeden obojek nasadit zvířeti na krk.

Pro kočky a menší psy do hmotnosti do 8 kg je určen obojek o délce 38 cm.

Pro psy o hmotnosti nad 8 kg použijte pro psy > 8 kg o délce 70 cm.

Pouze pro vnější použití.


Obojek vyjměte z ochranného sáčku těsně před nasazením. Obojek rozviňte a odstraňte případné kousky plastových spojek. Nasaďte zvířeti obojek na krk tak, aby nebyl příliš utažený (při správném nasazení lze pod obojek vsunout 2 prsty). Volný konec obojku protáhněte poutkem a odstřihněte přesahující část ve vzdálenosti 2 cm za poutkem.


Obojek musí být stále nasazen po ochrannou dobu 8 měsíců. Po uplynutí ochranné doby obojek sundejte. Pravidelně kontrolujte, zda je obojek správně utažen. Pokud je to nutné, zvláště u rychle rostoucích koťat/štěňat, povolte ho.


Tento obojek je vybaven bezpečnostním zámkem. Pokud ve vzácných případech dojde k zachycení kočky za obojek, je kočka schopna obojek rozšířit a uvolnit se vlastními silami.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Vzhledem k charakteru obojku je nepravděpodobný výskyt klinických příznaků způsobených předávkováním léčivých látek.

Předávkování bylo zkoumáno při nasazení 5 obojků zároveň po dobu 8 měsíců u dospělých koček nebo psů a u 10 týdenních koťat nebo 7 týdenních štěňat po dobu 6 měsíců. Žádné další nežádoucí účinky kromě popsaných v bodě 4.6 nebyly pozorovány.

Ve vzácném případě, kdy zvíře obojek pozře, se mohou objevit mírné příznaky podráždění gastrointestinálního traktu (např. měkká stolice).


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika, insekticidy a repelenty, pyrethriny a pyrethroidy, flumethrin kombinace

ATCvet kód: QP53AC55


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Imidakloprid je ektoparazitikum ze skupiny chloronikotinylů. Chemicky ho lze označit jako chloronikotinyl nitroguanidin. Imidakloprid je účinný na larvální stádia blech, dospělé blechy a všenky.

Účinek proti C. felis nastupuje okamžitě po nasazení obojku, zatímco odpovídající účinnost proti C. canis začíná v průběhu jednoho týdne po nasazení obojku.

Kromě indikací uvedených v bodě 4.2 byla prokázána účinnost této látky proti blechám Ctenocephalides canis a Pulex irritans.


Imidakloprid má vysokou afinitu k nikotinergním acetylcholinovým receptorům umístěným v postsynaptické oblasti centrálního nervového systému (CNS) blechy. Důsledkem jeho působení dochází k inhibici cholinergního přenosu u hmyzu, což vede k jeho paralýze a úhynu. Vzhledem ke slabým interakcím imidaklopridu s nikotinergními receptory u savců a špatnému prostupu této látky přes hematoencefalickou bariéru nemá imidakloprid téměř žádné účinky na CNS savců. U savců vykazuje imidakloprid minimální farmakologickou aktivitu.


Flumethrin je ektoparazitikum patřící do skupiny syntetických pyretroidů. Podle současných znalostí syntetické pyretroidy ovlivňují funkci sodíkových kanálů v membránách nervů. V důsledku tohoto účinku dochází ke zpožděné repolarizaci nervů a k následnému úhynu parazita. Interference s receptory určitého chirálního uspořádání byla prokázána během studií zkoumajících vztah mezi aktivitou a strukturou pyretroidů. Tímto způsobem dochází k selektivnímu účinku, jenž je zaměřen na parazity. U pyretroidů také nebyla zaznamenána žádná anticholinesterázová aktivita. Flumethrin zajišťuje akaricidní účinek tohoto přípravku a svým letálním účinkem na samičky klíšťat také zabraňuje produkci fertilních vajíček. Ve studii in vitro 5 až 10 % klíšťat Rhipicephalus sanguineusvystavených subletální dávce flumethrinu 4 mg/ l nakladlo vajíčka, která měla pozměněný vzhled (scvrklá, matná a suchá) naznačující sterilizační účinek.


Kromě druhů klíšťat popsaných v bodu 4.2 byla prokázána u koček účinnost proti Ixodes hexagonus a proti klíštěti nevyskytujícímu se v Evropě – Amblyomma americanum, stejně tak u psů proti I. Hexagonus, I. scapularis a proti druhům klíšťat nevyskytujícím se v Evropě – klíště Dermacentor variabilis a australské klíště způsobující paralýzu I. holocyclus.


Přípravek má repelentní účinek (zabraňující sání) proti potvrzeným druhům klíšťat, čímž se parazitům zabraňuje v sání krve hostitele. Tím také nepřímo pomáhá snižovat riziko přenosu nemocí přenášených vektory.

U koček byla prokázána nepřímá ochrana proti přenosu Cytauxzoon felis (přenášený klíšťaty Amblyomma americanum) v jedné laboratorní studii u malého počtu zvířat jeden měsíc po léčbě, což potvrzuje snížení rizika onemocnění způsobené tímto patogenem za podmínek uvedené studie.

Kromě patogenů uvedených v bodě 4.2 byla v jedné laboratorní studii prokázána nepřímá ochrana proti přenosu Babesia canis canis(přenášená klíšťaty Dermacentor reticulatus) 28. den po ošetření a v jedné laboratorní studii nepřímá ochrana proti přenosu Anaplasma phagocytophilum(přenášená klíšťaty Ixodes ricinus) 2 měsíce po léčbě, což potvrzuje snížení rizika onemocnění způsobených těmito patogeny za podmínek uvedených studií.


Dvě terénní klinické studie provedené v endemických oblastech výskytu Leishmania infantumprokazují signifikantní snížení rizika přenosu leishmanie písečnými mouchami u ošetřených psů ve srovnání s neošetřenými psy, zatímco účinnost přípravku v prevenci bodnutí písečnou mouchou nebyla stanovena. Vliv šamponování či koupání na přenos psí leishmaniózy nebyl zkoumán.


U již infikovaných psů obojek působil proti Sarcoptes scabiei. K úplnému vyléčení svrabové infekce došlo během třech měsíců.


5.2 Farmakokinetické údaje


Obě léčivé látky se pomalu a stále uvolňují v nízkých koncentracích z polymerové matrix obojku směrem ke zvířeti. Obě účinné látky jsou přítomny v srsti koček nebo psů v akaricidních/insekticidních koncentracích během celého období účinnosti obojku. Léčivé látky se rozšiřují z místa přímého kontaktu po celém povrchu kůže. Studie s předávkováním cílových druhů zvířat a kinetické studie sledující hladiny v séru prokázaly, že imidakloprid dosáhl systémové cirkulace přechodně, zatímco flumethrin nedosáhl měřitelné koncentrace. Perorální absorpce obou léčivých látek nemá žádný vliv na klinický účinek přípravku.


5.3 Environmentální vlastnosti


Viz bod 6.6.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


Seznam pomocných látek

Oxid titaničitý (E 171)

Černý oxid železitý (E 172)

Dibutyl-adipát

Propylenglykol-dioktanodidekanoát

Epoxidovaný sójový olej

Kyselina stearová

Polyvinylchlorid


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.


6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


Druh a složení vnitřního obalu


Krabička obsahující jeden polyvinylchloridový obojek, dlouhý 38 cm, v PETP/PE sáčku.


Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5


8. Registrační číslo(A)

99/068/11-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


18. 8. 2011/ 30. 8. 2016


10 DATUM REVIZE TEXTU


Srpen 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek1