Příbalový Leták

Dilumarex

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DILUMAREX


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Vodný roztok q.s. 1 ml


3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro injekci.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Kur domácí.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kur domácí:

Pro přípravu suspenze pro injekci zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.


4.3 Kontraindikace

Samostatně nepoužívat.


4.4 Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Čtěte zvláštní opatření pro použití zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Čtěte příbalovou informaci zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání

Čtěte dávkování a způsob podání zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nevztahuje se.


4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Nevztahuje se.

ATCvet kód: QV07AB Rozpouštědla a ředidla, včetně irrigačních roztoků


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek


Sacharosa

Hydrolyzovaný kasein

Hydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Phenol red sodium salt - Fenolová červená sodíková sůl

Koncentrovaná kyselina solná

Hydroxid sodný

Voda pro injekci


6.2 Inkompatibility

Nekombinujte s žádným jiným léčivým přípravkem, kromě zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.


6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti neotevřeného veterinárního léčivého produktu: 3 roky.

Po 1. otevření ihned spotřebujte


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30C.

Zabraňte zamrznutí nebo působení nadměrných teplot.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 LYON

Francie


8. Registrační číslo(a)

99/011/05-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace

24.3.2005 / 19. 3. 2010


10. DATUM REVIZE TEXTU

LEDEN 2010


Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití

Neuplatňuje se.