Příbalový Leták

Cortizeme


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CORTIZEME kožní suspenze


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 ml obsahuje :

Léčivé látky:

Neomycini sulfas 5 mg

Prednisolonum 1 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)........................................................................................ 0,005 ml


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Kožní suspenze

Bílá homogenní suspenze


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi, kočky.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba ekzémů nebo infekčních dermatitid.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat v případě přecitlivělosti vůči kortikoidům.


4.4 Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Mělo by být zabráněno zvířeti se olizovat, aby se zabezpečil co možná nejdelší možný

kontakt přípravku s postiženými oblastmi kůže.

Používejte po dobu maximálně 2 týdnů.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Při aplikaci je doporučeno použití rukavic. Po použití přípravku si umyjte ruce.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Hypersensitivní reakce.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Množství přípravku se aplikuje v závislosti na povrchu lézí, které jsou léčeny. Striktní

dávkování při použití lokálních léčiv není doporučeno. Aplikaci opakujte 1-2krát denně po

dobu několika dnů až do zřetelného vyléčení lézí.

Před aplikací je doporučeno vyholení resp. Ostříhání srsti pokrývající postiženou oblast.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


-


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroidy, slabě účinné, kombinace s antibiotiky

ATCvet kód: QD07CA03


Cortizeme obsahuje dvě účinné látky:Neomycin, aminoglykosid se širokým spektrem účinku, který při lokální aplikaci působí proti

většině mikrobiálních zárodků, které vyvolávají kožní infekce u psů a koček.

Prednisolon je derivát kortikoidu s protizánětlivými a vasokonstrikčními účinky, které jsou

24krát větší než u hydrokortizonů. Při lokálním použití se prednisolon příliš neabsorbuje

a vyvolává jen málo systemických účinků, pravděpodobně díky svému vasokonstrikčnímu

účinku.

Spektrum účinku

Neomycin má širší spektrum než streptomycin, jeho klinické použití je většinou vedeno proti

gram-negativním bakteriím kmenů Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp.a druhy jako

jsou E.coli, Acinetobacter spp.

Mechanismus účinku

Aminoglykosidy a neomycin jsou účinnější proti rychle se množícím organismům, působí

a definitivně hubí baktérie několika mechanismy. K tomu je zapotřebí pouze krátký kontakt

s baktérií. Jejich hlavním místem účinku je membránový bakteriální ribosom, skrz který

interferují s proteinovou syntézou.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Benzylalkohol

Natrium-hydroxymethansulfinát

Levandulová silice

Glycerol

Cetylsterylalkohol s cetomakrogolem

Tekutý parafín

Simetikonová emulze

Kyselina chlorovodíková 35%

Voda čištěná


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 15 měsíců

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:3 měsíce


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Plastová lahev o objemu 125 ml se šroubovacím uzávěrem vybavená dávkovačem umožňující pohodlné dávkování.

Bez vnějšího přebalu.

125 ml


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


VIRBAC SA

1ére avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (Francie)


8. Registrační číslo(a)


96/039/03-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


13.5.2003, 27.7.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Leden 2014