Příbalový Leták

Cortavance 0.584 Mg/Ml

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

CORTAVANCE 0,584 mg/ml kožní sprej, roztok pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Hydrocortisoni aceponas............0,584 mg/ml

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA Kožní sprej, roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro léčbu příznaků zánětlivých a svědivých dermatóz u psů.

4.3    Kontraindikace

Nepoužívat na kožní vředy.

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Celková léčená plocha by neměla překročit například plochu odpovídající ploše obou boků od páteře k mléčným lištám, včetně ramen a stehen. V opačném případě by mělo být použití založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika a pes by měl být pravidelně klinicky kontrolován.

4.5    Zvláštní opatření pro použití Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V    případě souběžného mikrobiálního onemocnění nebo parazitární infestace, by měl být pes odpovídajícím způsobem léčen.

Protože nej sou dostatečné specifické informace o léčbě zvířat trpících Cushingovým syndromem, mělo by být použití přípravku založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika.

Jelikož jsou glukokortikoidy obecně známé svým účinkem zpomalujícím růst, mělo by být použití u mladých zvířat (méně než 7 měsíců věku) založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika a zvíře by mělo být pravidelně klinicky kontrolováno.

U 12 psů trpících atopickou dermatitidou nebyl, po topickém podání na kůži v doporučené terapeutické dávce po dobu 28 až 70 po sobě následujících dní, pozorován účinek na systémovou hladinu kortisolu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V    případě náhodného potřísnění kůže se doporučuje místo důkladně opláchnout vodou. Po použití si umyjte ruce.

Vyhněte se kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu s očima je vypláchněte dostatečným množstvím vody. V případě podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Sprej by měl být používán v dobře větraném prostoru.

Hořlavé.

Nepoužívejte sprej u otevřeného ohně nebo u jakéhokoli rozžhaveného materiálu. Nekuřte během manipulace s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Rozpouštědlo obsažené v tomto přípravku může vytvořit skvrny na určitých materiálech včetně materiálů natřených, lakovaných nebo na jiných površích v domácnostech nebo na vybavení. Než umožníte kontakt s těmito materiály, nechte místo aplikace zaschnout.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi vzácných případech (méně než 1 z 10 000 zvířat) může v místě podání dojít k přechodné lokální reakci (erytém a/nebo pruritus).

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Systémové vstřebávání hydrokortison-aceponátu je zanedbatelné. Je nepravděpodobné, aby se u psů při doporučeném dávkování objevily teratogenní, fetotoxické účinky a účinky maternální toxicity. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Protože nejsou dostupné informace, nedoporučuje se souběžné podání jiných topických přípravků na stejné léze.

4.9    Podávané množství a způsob podání

Kožní podání.

Před použitím našroubujte mechanický rozprašovač na lahvičku.

Veterinární léčivý přípravek se aplikuje stisknutím mechanického rozprašovače ze vzdálenosti přibližně 10cm od ošetřovaného místa.

Doporučené dávkování je 1,52 pg hydrokortison-aceponátu/cm2 postižené kůže denně. Tohoto dávkování může být dosaženo dvěma stisky mechanického rozprašovače aplikovanými na léčenou plochu, což je ekvivalent k čtverci o rozměrech 10 cm x 10 cm. Ošetření opakujte denně po dobu 7 po sobě následujících dní.

Zamezte vniknutí přípravku do očí zvířete.

Jelikož se jedná o těkavý sprej, není třeba veterinární léčivý přípravek vmasírovávat.

V případě podmínek vyžadujících prodloužené léčení by měl odpovědný veterinární lékař použít veterinární léčivý přípravek po zvážení terapeutického prospěchu a rizika. Pokud se příznaky nezlepší během 7 dnů, měla by být léčba veterinárním lékařem přehodnocena.

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po povrchovém podání na kůži, při doporučeném léčebném dávkování a při aplikaci na plochu těla odpovídající maximálně ploše obou boků od páteře k mléčným lištám, včetně ramen a stehen, nebyly ani při dvojnásobné délce léčby pozorovány žádné systémové účinky.

Studie snášenlivosti prokázaly, že 3-násobné až 5-násobné překročení doporučeného dávkování při dvojnásobku doporučené délky léčby, mělo za následek přechodné snížení produkce kortisolu, k návratu do normálu došlo za 7 až 9 týdnů po ukončení léčby.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Glukortikosteroidy, dermatologické preparáty.

ATCvet kód: QD07AC.

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Veterinární léčivý přípravek obsahuje léčivou látku hydrokortison-aceponát.

Hydrokortison-aceponát je dermokortikoid se silným intrinsickým glukokortikoidním účinkem, který znamená úlevu jak od zánětu, tak svědění, což vede k rychlému zlepšení kožních lézí pozorovaných u zánětlivých a svědivých dermatóz.

5.2    Farmakokinetické údaje

Hydrokortison-aceponát patří mezi diesterovou třídu glukokortikosteroidů.

Diestery jsou lipofilní složky zajišťující zvýšenou penetraci do kůže, která je spojována s nízkou plazmatickou dostupností. Hydrokortison-aceponát se tudíž akumuluje v kůži psa a umožňuje lokální působení při nízkém dávkování. Diestery jsou transformovány uvnitř struktury kůže. Tato transformace je důvodem účinnosti této terapeutické skupiny. U laboratorních zvířat je hydrokortison-aceponát vylučován stejným způsobem jako hydrokortison (jiný název pro endogenní kortisol) v moči a fécés.

Lokální podání diesterů vede k vysokému terapeutickému indexu: vysoká lokální účinnost s omezenými systémovými sekundárními účinky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Methoxypropanol

6.2    Inkompatibility Nejsou známy.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Krabička obsahující polyethylen-tereftalátovou (PET) lahvičku obsahující 31 ml nebo 76 ml roztoku, uzavřenou hliníkovým šroubovacím nebo bílým plastovým šroubovacím víčkem a pumpičkou se sprejovým mechanismem.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRANCIE

0033/4.92.08.73.00

0033/4.92.08.73.48

dar@virbac.fr

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/06/069/001

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

09/01/2007 / 13/09/2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽÍVÁNÍ Neuplatňuje se.

PŘÍLOHA II

A.    VÝROBCE(I) BIOLOGICKY ÚČINNÉ(ÝCH) LÁTKY (LÁTEK) A DRŽITEL(É) POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ(Í) ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

B.    PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

C.    PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽITÍ

D.    DEKLARACE HODNOT MRL

A. DRŽITEL(É) POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ(Í) ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce biologicky účinné(ých) látky (látek)

Hovione Farmaciencia SA Sete Casas 2674-506 Loures Portugal

Název a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže VIRBAC SA

1ere Avenue - 2065 m - L.I.D 06516 Carros, Francie

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Držitel tohoto registračního rozhodnutí musí informovat Evropskou komisi o marketingových plánech pro léčivý přípravek registrovaný tímto rozhodnutím.

C. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

D. DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se.

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CORTAVANCE 0,584 mg/ml kožní sprej, roztok pro psy


2.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Hydrocortisoni aceponas............0,584 mg/ml


3. LÉKOVÁ FORMA


Kožní sprej, roztok.


4. VELIKOST BALENÍ


31 ml


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


6. INDIKACE


Pro léčbu příznaků zánětlivých a svědivých dermatóz u psů.


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 6 měsíců.


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nejsou.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA_


Zneškodňování: čtěte příbalovou informaci.


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA_


Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros FRANCIE


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V EU


EU/2/06/069/001


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CORTAVANCE 0,584 mg/ml kožní sprej, roztok pro psy


2.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Hydrocortisoni aceponas............0,584 mg/ml


3. LÉKOVÁ FORMA


Kožní sprej, roztok.


4. VELIKOST BALENÍ


76 ml


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


6. INDIKACE


Pro léčbu příznaků zánětlivých a svědivých dermatóz u psů.


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 6 měsíců.


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nejsou.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA_


Zneškodňování: čtěte příbalovou informaci.


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA_


Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros FRANCIE


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V EU


EU/2/06/069/001


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CORTAVANCE 0,584 mg/ml kožní sprej, roztok pro psy


2.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Hydrocortisoni aceponas............0,584 mg/ml


3. LÉKOVÁ FORMA


Kožní sprej, roztok.


4. VELIKOST BALENÍ


76 ml


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


6. INDIKACE


Pro léčbu příznaků zánětlivých a svědivých dermatóz u psů.


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 6 měsíců.


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nejsou.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA_


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros FRANCIE


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V EU


EU/2/06/069/001


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CORTAVANCE 0,584 mg/ml kožní sprej, roztok pro psy


2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)


Hydrocortisoni aceponas............0,584 mg/ml

Neobsahuje žádné konzervační látky.


3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


31 ml


4. CESTA(Y) PODÁNÍ


Kožní podání.


5. OCHRANNÁ LHŮTA


6. ČÍSLO ŠARŽE


LOT :


7. DATUM EXSPIRACE


EXP:

Po otevření, spotřebujte do 6 měsíců.


8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


CORTAVANCE 0,584 mg/ml kožní sprej, roztok pro psy

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m L.I.D 06516 Carros FRANCIE

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CORTAVANCE 0,584 mg/ml kožní sprej, roztok pro psy

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Hydrocortisoni aceponas............0,584 mg/ml

Neobsahuje žádné konzervační látky.

4. INDIKACE

Pro léčbu příznaků zánětlivých a svědivých dermatóz u psů.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat na kožní vředy.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech (méně než 1 z 10 000 zvířat) může v místě podání dojít k přechodné lokální reakci (erytém a/nebo pruritus).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím našroubujte mechanický rozprašovač na lahvičku.

Veterinární léčivý přípravek se aplikuje stisknutím mechanický rozprašovač ze vzdálenosti přibližně 10cm od ošetřovaného místa.

Doporučené dávkování je 1,52 pg hydrokortison-aceponátu/cm2 postižené kůže denně. Tohoto dávkování může být dosaženo dvěma stisky mechanického rozprašovače aplikovanými na léčenou plochu, což je ekvivalent k čtverci o rozměrech 10 cm x 10 cm. Ošetření opakujte denně po dobu 7 po sobě následujících dní.

Zamezte vniknutí přípravku do očí zvířete.

Jelikož se jedná o těkavý sprej, není třeba veterinární léčivý přípravek vmasírovávat.

V případě podmínek vyžadujících prodloužené léčení by měl odpovědný veterinární lékař použít veterinární léčivý přípravek po zvážení terapeutického prospěchu a rizika. Pokud se příznaky nezlepší během 7 dnů, měla by být léčba veterinárním lékařem přehodnocena.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Sprej by měl být používán v dobře větraném prostoru.

Hořlavé.

Nepoužívejte sprej u otevřeného ohně nebo u jakéhokoli rozžhaveného materiálu. Nekuřte během manipulace s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 měsíců.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě souběžného mikrobiálního onemocnění nebo parazitární infestace, by měl být pes odpovídajícím způsobem léčen.

Protože nejsou dostatečné specifické informace o léčbě zvířat trpících Cushingovým syndromem, mělo by být použití přípravku založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika.

Jelikož jsou glukokortikoidy obecně známé svým účinkem zpomalujícím růst, mělo by být použití u mladých zvířat (méně než 7 měsíců věku) založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika a zvíře by mělo být pravidelně klinicky kontrolováno.

U 12 psů trpících atopickou dermatitidou nebyl, po topickém podání na kůži v doporučené terapeutické dávce po dobu 28 až 70 po sobě následujících dní, pozorován účinek na systémovou hladinu kortisolu.

Celková léčená plocha by neměla překročit například plochu odpovídající ploše obou boků od páteře k mléčným lištám, včetně ramen a stehen. V opačném případě by mělo být použití založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika a pes by měl být pravidelně klinicky kontrolován.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Systémové vstřebávání hydrokortison-aceponátu je zanedbatelné. Je nepravděpodobné, aby se u psů při doporučeném dávkování objevily teratogenní, fetotoxické účinky a účinky maternální toxicity. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V    případě náhodného potřísnění kůže se doporučuje místo důkladně opláchnout vodou. Po použití si umyjte ruce.

Vyhněte se kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu s očima je vypláchněte dostatečným množstvím vody. V případě podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

V    případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Protože nejsou dostupné informace, nedoporučuje se souběžné podání jiných topických přípravků na stejné léze.

Rozpouštědlo obsažené v tomto přípravku může vytvořit skvrny na určitých materiálech včetně materiálů natřených, lakovaných nebo na jiných površích v domácnostech nebo na vybavení. Než umožníte kontakt s těmito materiály, nechte místo aplikace zaschnout.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

15. DALŠÍ INFORMACE

Povrchově podávaný hydrokortison-aceponát se akumuluje a je metabolizovaný v kůži, jak tomu nasvědčují výsledky radiologických studií a farmakokinetické údaje. Což je důvodem toho, že do krevního oběhu prostoupí jen minimální množství léčivé látky. Tato vlastnost zvyšuje poměr mezi požadovaným lokálním protizánětlivým účinkem na kůži a nežádoucími systémovými účinky.

Použití hydrokortison-aceponát na kožní léze poskytuje rychlou redukci zarudnutí kůže, podráždění a škrábání při současné minimalizaci celkových účinků

Po povrchovém podání na kůži, při doporučeném léčebném dávkování a při aplikaci na plochu těla odpovídající maximálně ploše obou boků od páteře k mléčným lištám, včetně ramen a stehen, nebyly ani při dvojnásobné délce léčby pozorovány žádné systémové účinky.

Studie snášenlivosti prokázaly, že 3-násobné až 5-násobné překročení doporučeného dávkování při dvojnásobku doporučené délky léčby, mělo za následek přechodné snížení produkce kortisolu, k návratu do normálu došlo za 7 až 9 týdnů po ukončení léčby.

Krabička obsahující lahvičku.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien

VIRBAC BELGIUM N.V. Esperantolaan 4 B-3001 Leuven Tel: + 32 (0) 16 38 72 60 Česká republika VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D F-06516 Carros Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00 Danmark

VIRBAC Danmark A/S Profilvej 1 6000 Kolding Tel: 45 75521244

Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH Rogen 20

D-23843 Bad Oldesloe Tel: 49 (4531) 805 111 Eesti

OU ZOOVETVARU Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA Tel: + 372 6 709 006

EXláda

VIRBAC HELLAS A.E.

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

145 65 Agios Stefanos

Athens

GREECE

Espaňa

VIRBAC ESPAŇA S.A.

C/Angel Guimera 179-181

08950 - Esplugues de Llobregat

E-Barcelona

Tel: + 34 93 470 79 40

France

VIRBAC

13ěme rue - L.I.D - BP 27 F-06517 Carros

Ireland

C&M Veterinary Distributors Limited IE-Limerick

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Magyarország

VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Malta

VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Nederland

VIRBAC NEDERLAND BV Hermesweg 15 NL-3771 ND-Barneveld Tel: 31 (0) 342 427 100 Norge

Virbac Norge

c/o Prémium Pet Products

Vollaveien 20 A

0614 Oslo

Tel: + 45 7552 1244

Osterreich

VIRBAC Osterreich GmbH Hildebrandgasse 27 A-1180 Wien Tel: 43 (0) 1 21 834 260

Polska

VIRBAC Sp. o.o. ul. Pulawska 314 02-819 Warszawa

Portugal

VIRBAC DE Portugal LABORATÓRIOS LDA Ed13-Piso 1- Esc.3 Quinta da Beloura 2710-693 Sintra + 351 219 245 020 Slovenija VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D

Tel: 353 61 314 933 Island

VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D F-06516 Carros Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00 Italia

VIRBAC SRL Via dei Gracchi 30 I-20146 Milano Tel: 39 02 48 53 541 Knnpoq

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus

(P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)

Tel: + 357 24813333

Latvija

OU ZOOVETVARU Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

Lietuva

OU ZOOVETVARU Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA Tel: + 372 6 709 006 Románia VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

F-06516 Carros Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00 Slovenská republika VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D F-06516 Carros Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00 Suomi/Finland VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Sverige

Virbac Danmark A/S Filial Sverige, c/o Incognito AB,

Box 1027,

171 21 Solna Tel: + 45 7552 1244 United Kingdom

VIRBAC Ltd UK-Suffolk IP30 9 UP Tel: 44 (0) 1359 243243

Peny6^HKa Et^rapnn VIRBAC S.A.

1ěre avenue 2065 m - L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

22