Příbalový Leták

Cordarone

Informace pro variantu: Injekční Roztok (10x3ml,50mg/Ml), Injekční Roztok (6x3ml,50mg/Ml), zobrazit další 2 varianty

sp.zn.sukls33439/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

CORDARONE

150 mg/3 ml injekční roztok

amiodaroni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Cordarone a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cordarone používat

3.    Jak se přípravek Cordarone používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Cordarone uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Cordarone a k čemu se používá

Přípravek Cordarone obsahuje účinnou látku amiodaron, která zpomaluje vedení vzruchu ze srdečních síní na komory, čímž zpomaluje srdeční rytmus, a zároveň svým působením na hladké svaly některých cév snižuje nároky srdečního svalu na spotřebu kyslíku.

Přípravek Cordarone se používá při některých poruchách srdečního rytmu.

Intravenózní podání amiodaronu je vhodné zejména tam, kde je nutno dosáhnout rychlé odpovědi nebo kde perorální podání není možné.

Přípravek Cordarone je určen k léčbě dospělých pacientů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cordarone používat Nepoužívejte přípravek Cordarone

•    Jestliže jste alergický(á) na amiodaron, jód nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    Při velmi pomalém srdečním rytmu (sinusová bradykardie), při některých poruchách vedení vzruchu v srdci a tvorby srdečního vzruchu (sinoatriální blok a sick sinus syndrom - riziko sinusové zástavy, těžké poruchy atrioventrikulárního vedení), pokud nemáte zaveden kardiostimulátor.

•    Při zvláštních poruchách vedení vzruchu v srdci (bi- nebo tri-fascikulámí poruchy vedení), pokud nemáte kardiostimulátor nebo nejste umístěn(a) na jednotce intenzivní péče se zajištěním elektrické stimulace srdce.

•    Při selhání krevního oběhu, závažně nízkém krevním tlaku.

•    Jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Cordarone“.)

•    Jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy.

•    V případě nízkého krevního tlaku, těžké nedostatečnosti dýchacího ústrojí, onemocnění srdeční svaloviny (kardiomyopatii) a srdečního selhání (možné zhoršení).

•    Jste-li těhotná, vyjma výjimečných okolností (viz bod „Těhotentství a kojení“).

•    Pokud kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

•    Přípravek Cordarone se nesmí používat předčasně narozené děti ani novorozenci a děti do 3 let vzhledem k obsahu benzylalkoholu.

Žádná z výše uvedených kontraindikací neplatí při použití amiodaronu při kardiopulmonální

resuscitaci při komorové fibrilaci nereagující na elektrickou kardioverzi.

Upozornění a opatření

-    Intravenózní injekci amiodaronu lze podávat jen na kardiologické jednotce intenzivní péče za neustálého monitorování EKG a krevního tlaku.

-    Podávání amiodaronu intravenózní injekcí se obecně nedoporučuje vzhledem k riziku poruch krevního oběhu (těžká hypotenze, oběhové selhání; pokud je to možné, je třeba vždy dát přednost infuzi).

-    V průběhu léčby amiodaronem může dojít ke změnám na EKG, tvorby nových arytmií (poruch rytmu srdce) nebo zhoršení léčených arytmií, které mohou být smrtelné.

-    V průběhu léčby amiodaronem nebo v průběhu několika měsíců po podávání amiodaronu byly při současném podávání se sofosbuvirem (užívaný k léčbě žloutenky) v kombinaci s jinými léčivými přípravky užívanými k léčbě žloutenky typu C (daklastavir, simeprevir nebo ledipasvir) pozorovány případy závažného, potenciálně život ohrožujícího zpomalení srdečního rytmu a případy poruchy srdečního rytmu. Pokud Vám budou podávány tyto léčivé přípravky, budete sledováni minimálně po dobu 48 hodin od počátku léčby. Pokud se u Vás vyskytnou příznaky zpomalení srdečního rytmu nebo jiná porucha srdečního rytmu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

-    V průběhu léčby přípravkem Cordarone se může objevit zhoršení plicních funkcí (zhoršení dušnosti, neproduktivního kašle), které se s vysazením léčby obvykle upraví.

-    Během léčby amiodaronem může dojít ke změnám v jaterních testech, akutnímu i chronickému jaternímu onemocnění. Příznaky mohou být minimální, mohou se po ukončení léčby upravit, ale byly hlášeny i smrtelné případy.

-    V průběhu léčby přípravkem Cordarone se může objevit zhoršení zraku.

-    Během léčby amiodaronem se můžou objevit závažné kožní reakce, které mohou být i život ohrožující nebo smrtelné. V případě závažných kožních reakcí má být léčba amiodaronem okamžitě přerušena.

-    Při kombinaci s léčivými přípravky viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Cordarone“.

-    Před chirurgickým zákrokem by měl být anesteziolog upozorněn na to, že používáte přípravek Cordarone.

-    Jestliže jste těhotná, může být přípravek používán, jen pokud je to nezbytně nutné a jen po co nejkratší dobu (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost amiodaronu u dětí nebyla ověřena, proto jeho užití není doporučeno. Nesmí se

podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a

dětí do 3 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Cordarone

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době, užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Během léčby přípravkem Cordarone nesmí být užívány některé další léky k léčbě poruch srdečního rytmu (jako např. sotalol, bepridil nebo flekainid) a nesmí být též podáván injekční pentamidin (užívaný proti parazitům) a injekční erytromycin (používaný k léčbě infekcí). Dále se nesmí podávat přípravky obsahující vinkamin (užívaný k léčbě nádorového onemocnění), sultoprid (užívaný k léčbě duševních poruch), cisaprid (užívaný pro správné vyprazdňování žaludku) a fluorochinolony (užívané k léčbě infekcí). Jejich současné podávání by mohlo způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu.

Nedoporučuje se též užívání některých léčiv k léčbě srdečních onemocnění (beta-blokátory a některé blokátory kalciového kanálu - verapamil, diltiazem) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu. Dále se nedoporučuje kombinace se stimulujícími projímadly.

S velikou opatrností a pod dohledem lékaře lze amiodaron kombinovat s diuretiky (zvyšující vylučování moči) způsobujícími snížení draslíku v krvi, systémovými kortikoidy (ovlivňující imunitní systém), tetrakosaktidem (užívaný převážně k diagnostice a k léčbě poruch kůry nadledvinek), amfotericinem B (používaný k léčbě mykóz) podávaným injekčně do žíly.

Vzhledem k riziku krvácení je třeba opatrnosti při podávání amiodaronu s dabigatranem (užívaný k prevenci krevních sraženin). Kombinace warfarinu (užívaného k prevenci krevních sraženin) s amiodaronem může vést k předávkování warfarinem, což zvyšuje riziko krvácení. Kombinace fenytoinu (užívaný k léčbě epilepsie) s amiodaronem může vést k předávkování fenytoinem, vyvolávajícímu neurologické příznaky. Kombinace fentanylu (užívaný proti bolesti) s amiodaronem může zvýšit účinek fentanylu a zvýšit riziko jeho toxicity. Společné podávání amiodaronu a statinů (snižující hladiny krevních tuků) může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, např. postižení kosterních svalů až jejich rozpadu (rhabdomyolýze). Se zvýšenou opatrností by měly být podávány přípravky obsahující léčiva metabolizovaná jaterním enzymem CYP3A4: lidokain (lokální anestetikum), takrolimus (ovlivňující imunitní systém), sildenafil (užívaný k léčbě poruch erekce), midazolam, triazolam (užívané k navození celkové anestezie), dihydroergotamin, ergotamin (užívané k léčbě migrén), kolchicin (užívaný k léčbě např. dny nebo leukemie).

Doporučuje se zamezit užívání tzv. inhibitorů CYP3A4 (grapefruitový džus a některé léčivé přípravky) během léčby amiodaronem.

Není doporučeno současné podávání amiodaronu se samotným sofosbuvirem nebo s kombinací jiných léčivých přípravků užívaných k léčbě žloutenky typu C (daklastavir, simeprevir, ledipasvir), protože toto současné podávání může vyvolat závažné poruchy srdečního rytmu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Vzhledem ke svým účinkům na štítnou žlázu plodu se přípravek Cordarone v těhotenství nesmí užívat, vyjma případů, kdy benefit převáží nad rizikem. V těchto zvláštních případech je třeba velmi pečlivě zvážit potenciální přínos léčby.

Kojení

Přípravek Cordarone je vylučován ve významném množství do lidského mateřského mléka, proto se tedy nesmí v období kojení používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Používání přípravku Cordarone nemá vliv na pozornost při řízení dopravních prostředků či obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Cordarone

Přípravek Cordarone obsahuje benzylalkohol (20,2 mg/ml) jako konzervační látku. Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let.

3. Jak se přípravek Cordarone používá

Přípravek Cordarone Vám bude podáván ve zdravotnickém zařízení.

Dospělí

Intravenózní infuze:

•    Počáteční dávka: obvykle 5 mg/kg tělesné hmotnosti podáno v 250 ml 5% dextrosy v rozmezí 20 minut až 2 hodin. Tuto infuzi lze opakovat 2x až 3x během 24 hodin. Rychlost podávání je třeba stanovit na základě odpovědi pacienta na léčbu.

Terapeutické účinky se objeví během prvních minut podávání a pak se postupně snižují. Infuzi je tedy třeba podle toho upravovat.

•    Udržovací dávka: 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti za 24 hodin (obvykle 600-800 mg/24 hodin, maximálně 1200 mg/24 hodin) s 250 ml 5% dextrosy po dobu několika dnů. Od prvního dne podávání infuze lze nahradit užíváním tablet.

Intravenózní injekce:

Obvykle se podává 5 mg/kg tělesné hmotnosti, pomalu, během alespoň 3 minut. Nelze mísit s jinými přípravky.

Kardiopulmonální resuscitace při komorové fibrilaci nereagující na elektrickou kardioverzi:

Počáteční dávka je 300 mg amiodaronu (nebo 5 mg/kg tělesné hmotnosti) zředěného ve 20 ml 5% dextrosy podané v jedné dávce injekčně do žíly. Při přetrvávající komorové fibrilaci je možno zvážit podání dalších 150 mg do žíly (nebo 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti).

Přípravek nelze používat v koncentracích nižších než 600 mg/l. Podávat lze pouze s 5% dextrosou.

Použití u dětí a dospívajících

Jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti přípravku Cordarone u dětí. O vhodné dávce rozhodne lékař. Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let.

Předávkování:

O předávkování intravenózním amiodaronem nejsou k dispozici žádné informace. Existují omezené údaje o akutním předávkování amiodaronem podaným perorálně. Bylo zaznamenáno několik případů zrychlené srdeční frekvence, srdeční zástavy, záchvatů zrychlené srdeční frekvence, arytmií, selhání krevního oběhu a poškození jater. Léčba by měla být symptomatická.

Amiodaron ani jeho metabolity nejsou dialyzovatelné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou setříděny podle frekvence výskytu následovně:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

•    Zpomalení srdeční frekvence, převážně středně závažné.

•    Reakce v místě vpichu injekce, jako např. bolest, zarudnutí kůže, otok, odumírání tkáně, zánět, zatvrdnutí, zánět žil, celulitida, infekce, změna zabarvení kůže.

•    Svědění, červená vyrážka (ekzém).

•    Pokles krevního tlaku, obvykle mírný a přechodný. Případy závažného snížení tlaku nebo oběhového selhání se vyskytly po předávkování nebo po příliš rychlé aplikaci injekce.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

•    Významné zpomalení srdeční frekvence, porucha vedení srdce (sinusová zástava), vyžadující přerušení podávání amiodaronu, zvláště u pacientů s poruchou funkce převodního systému (dysfunkce sinusového uzlu) a/nebo u starších pacientů.

•    Začátek nebo zhoršení poruch rytmu (arytmie), někdy následované srdeční zástavou.

•    Pocit nepohody, zmatenosti či slabosti, pocit nevolnosti (nauzea), ztráta chuti k jídlu, pocit podrážděnosti. Může se jednat o onemocnění zvané „syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu“ (SIADH).

•    Pocit na zvracení.

•    Zvýšení jaterních testů, které je obvykle středně závažné (1,5x až 3x nad normu) objevující se v začátku léčby. Toto se může vrátit k normě po snížení dávky nebo dokonce spontánně.

•    Akutní onemocnění j ater s vysokými j aterními testy a/nebo žloutenkou, včetně j aterního selhání, které někdy bývá smrtelné.

•    Akutní alergický stav vznikající v důsledku těžké přecitlivělosti (anafylaktický šok).

•    Zvýšení nitrolebního tlaku, bolest hlavy.

•    Zánět plic, fibróza, která může být někdy smrtelná; vážné komplikace postihující dýchací systém (akutní syndrom respirační nedostatečnosti dospělých), který může být někdy smrtelný, zúžení průdušek (bronchospasmus) a/nebo zástava dechu u pacientů s vážnou dechovou nedostatečností, zvláště u astmatických pacientů.

•    Pocení.

•    Zčervenání.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

•    Snížení počtu určitých typů bílých krvinek (tzv. neutropenie a agranulocytóza).

•    Specifický typ poruchy rytmu srdce (torsade de pointes).

•    Zvýšení funkce štítné žlázy.

•    Akutní zánět slinivky břišní [pankreatitida (akutní)].

•    Otok (angioneurotický edém - Quinckeho edém).

•    Bolest zad.

•    Zánět očního nervu, který může vést až k rozvoji slepoty.

•    Zmatenost (delirium), falešný vjem (halucinace).

•    Zánět kůže, kopřivka, život ohrožující kožní reakce charakterizované vyrážkou, puchýři, odlupováním kůže a bolestí [toxická epidermální nekrolýza (TEN), Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), bulózní dermatitida, léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS)].

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cordarone uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Cordarone obsahuje

-    Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum. Jeden ml injekčního roztoku obsahuje amiodaroni hydrochloridum 50 mg.

-    Pomocnými látkami jsou benzylalkohol (20,2 mg/ml), polysorbát 80, voda na injekci.

Jak přípravek Cordarone vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cordarone je čirý, slabě žlutý injekční roztok.

Ampulka z bezbarvého skla typu I (objem 5 ml), OPC uzávěr (odlamovací kroužek), krabička.

Velikost balení:    6 ampulek po 3 ml

10 ampulek po 3 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, Praha 6, Česká republika Výrobci:

Sanofi Winthrop Industrie, Ambares, Francie Delpharm Dijon, Quetigny, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.6.2016.

6/6