Příbalový Leták

Clindamycin 75 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CLINDAMYCIN 75 mg tablety


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 tableta obsahuje :

Léčivá látka:

Clindamycinum (ut Clindamycini hydrochloridum monohydricum) 75 mg


Pomocné látky:


Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Tableta

Kulaté ploché bílé tablety se skoseným okrajem a půlící rýhou na jedné straně


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Pes.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Clindamycin 75 mg tablety je antibiotikum s primárně bakteriostatickým účinkem.
Clindamycin 75 mg tablety se používá k ošetření infikovaných ran, abscesů, pyodermií, infekcí dutiny ústní a zubů způsobených zárodky rodu Stafylococcus, čeledi Bacterioidaceae a druhy Fusobacterium necrophorum, Clostridium perfringens citlivými na clindamycin a k léčbě osteomyelitidy způsobené druhem Stafylococcus aureus.
Před použitím klindamycinu by měli být příslušní původci zjištěni bakteriologickým průkazem a měla by se stanovit jejich senzitivita na klindamycin.
U infikovaných ran by se měl Clindamycin 75 mg tablety použít na původce rezistentní na jiná antibiotika.


4.3 Kontraindikace


Clindamycin 75 mg tablety by se neměl používat:
- U zvířat přecitlivělých na klindamycin nebo linkomycin.
- Klindamycin a linkomycin vykazují zkříženou rezistenci. Existuje rovněž částečná zkřížená rezistence s erythromycinem a ostatními makrolidovými antibiotiky.
- U psů s těžkou poruchou ledvin nebo jater by měly být monitorovány hladiny klindamycinu v séru.
- Kvůli možnosti vážných nepříznivých gastrointestinálním účinkům by se neměl používat klindamycin pro léčbu králíků, křečků, morčat, koni a přežvýkavců.


4.4 Zvláštní upozornění


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě dlouhodobé léčby (měsíc nebo déle) je doporučeno pravidelně kontrolovat jaterní a renální funkce a krevní obraz. U psů s těžkou poruchou ledvin nebo jater by měly být monitorovány hladiny klindamycinu v séru. U pacientů trpících silnou renální nedostatečností a/nebo slabou funkcí jater a současně vážnými zažívacími potížemi by měla být léčba Clindamycinem 75 mg prováděna opatrně a měli by být monitorovány hladiny klindamycinu v séru.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí k linkosamidům (linkomycin nebo klindamycin) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem nebo by měli použít rukavice.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Někdy se mohou při použití klindamycinu silně přemnožit některé zárodky, jako některé klostridie a kvasinky. V takovém případě je třeba provést odpovídající terapeutická opatření.

Občas je pozorován průjem a zvracení.

Protože klindamycin difunduje do mléka, štěňata mohou mít průjem.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Při studiích s vysokými dávkami klindamycinu na krysách nebyla prokázána teratogenita ani vliv na fertilitu, ale doposud nebylo prokázáno bezpečné podání přípravku u březích fen a psů před krytím. Nepodávat u březích fen a psů před krytím

Protože klindamycin difunduje do mléka, štěňata mohou mít průjem.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Clindamycin zvyšuje účinek neuromuskulárních blokátorů. Je třeba opatrnosti při současném podání těchto preparátů.
Clindamycin by se neměl používat současně s chloramfenikolem nebo makrolidy, protože také působí na 50S podjednotku ribozómu a jejich účinek by se mohl vzájemně antagonisovat.
Při současném podání klindamycinu a aminoglykosidů (např. gentamycinu) nejsou vyloučeny interakce (akutní selhání ledvin).

Potenciální antagonismus je z hlediska antibakteriálního účinku mezi penicilíny a chemoterapeutiky s rychlým nástupem bakteriostatického účinku. Účinek aminoglysidů může být penicilíny umocněn. Peniciliny jsou inkompatibilní s ionty různých kovů, aminokyselinami, kyselinou askorbovou a B-komplex vitamíny.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Způsob podání: tabletu podat psovi přímo, nejlépe v mase.

Infikované rány, abscesy, pyodermie, infekce dutiny ústní a zubů:
5,5 mg/kg ž.hm. každých 12 hodin (2krát denně 1 tabletu 75 mg na 13,5 kg ž. hm.)

Osteomyelitis
11 mg/kg ž. hm. Po 12 hodinách (2krát denně 2 tablety 75 mg na 13,5 kg ž. hm.).
Doba podávání: Infikované rány, abscesy, infekce dutiny ústní a zubů: nejméně 10 dní.
Pyodermie: nejméně 3 týdny.
Osteomyelitis: nejméně 4 týdny.
Pokud je třeba, lze léčbu prodloužit.
Pokud se během 4 dnů (u infikovaných ran, abscesů, infekcí dutiny ústní a zubů) popř. během 14 dnů (u osteomyelitidy) neprojeví žádný terapeutický efekt u akutních infekcí, je třeba provést znovu zkoušku citlivosti nebo změnit léčbu.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


LD50 pro psy není známa. Maximální denní tolerovaná dávka klindamycinu během jednoho roku je asi 300 mg/kg ž. hm. Mezi příznaky otravy patří především zvracení, ztráta chuti k jídlu a průjem.

Protiopatření spočívají ve vysazení léku a symptomatické terapii.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Linkosamidy,

ATCvet kód: QJ01FF01,


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Klindamycin inhibuje proteosyntézu bakterií reverzibilní vazbou na 50-S-podjednotku bakteriálních ribozómů. Antibakteriální účinek je tak především bakteriostatický, baktericidní vlastnosti byly přesto rovněž potvrzeny.


5.2 Farmakokinetické údaje


Klindamycinhydrochlorid přechází rychle a téměř úplně do krevního oběhu. Až 90% účinné látky se resorbuje z GIT. Maximálních sérových koncentrací se dosáhne při podání nalačno. Po jednorázovém podání jedné tablety psům nalačno byla naměřena po 60 minutách plazmatická hladina 5 mikrogramů/ml a při podání po jídle jen 3,4 mikrogramů/ml.

Klindamycin přechází přes placentu do oběhu plodu a objevuje se také v mléce.

Biologická dostupnost: U většiny infekcí způsobených S. aureus může být střední sérová koncentrace udržena nad MIC při dávce 5,5 mg/kg každých 12 hodin (popř. 11 mg/kg každých 24 h.). U různých anaerobních infekcí může být střední sérová koncentrace udržena nad MIC při dávce 11 mg/kg po 12 h. (popř. 22 mg/kg po 24 h.).6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Celulosa mikrokrystalická

Laktosa monohydrát

Krospovidon

Povidon 40

Natrium-lauryl-sulfát

Srážený oxid křemičitý

Stearan hořečnatý


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 3 roky.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Blistr s 10 tabletami, baleno po 2 nebo 10 blistrech do papírové skládačky.

10 x 10 tablet, 2 x 10 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CP-Pharma Handelsges. mbH

Ostlandring 13

313 03 Burgdorf

SRN


8. Registrační číslo


96/029/01-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


16.5.2001, 12.3.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Březen 2010

5