Příbalový Leták

Circovac

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Circovac emulze a suspenze pro přípravu injekční emulze pro prasata

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml rekonstituované vakcíny obsahuje:

Léčivá látka:

Inaktivovaný prasečí cirkovirus typ 2 (PCV2) ........................................... > 1,8 log10 ELISA jednotek

Excipiens:

Thiomersal...................................................................................................................................0,10 mg

Adjuvans:

Lehký parafinový olej ....................................................................................................247 až 250,5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Emulze a suspenze pro přípravu injekční emulze. Mírně opalizující tekutina před rekonstitucí. Rekonstituovaná vakcína je homogenní bílá emulze

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Prasata (prasničky, prasnice a selata od 3 týdnů věku).

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prasnice a prasničky: Pasivní imunizace selat prostřednictvím kolostra, po aktivní imunizaci prasnic a prasniček, k omezení lézí v lymfatických tkáních spojených s infekcí virem PCV2 a jako pomoc pro snížení úhynů spojených s působením viru PCV2.

Trvání imunity: až 5 týdnů po předání pasivních protilátek skrze přijetí kolostra.

Selata: Aktivní imunizace selat ke snížení vylučování viru PCV2 výkaly a jeho koncentrace v krvi, a dále jako pomoc ke snížení klinických příznaků spojených s virem PCV2 zahrnující chřadnutí, úbytek hmotnosti a úhyn, a taktéž ke snížení koncentrace viru a lézí v lymfatických tkáních spojených s infekcí virem PCV 2.

Nástup imunity: 2 týdny.

Trvání imunity: nejméně 14 týdnů po vakcinaci.

4.3    Kontraindikace

Nejsou.

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Prasnice: Nejsou.

Selata: Účinnost vakcíny byla prokázána i za přítomnosti střední až vysoké hladiny mateřských protilátek.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Dodržujte běžné postupy pro manipulaci se zvířaty. Dodržujte běžné aseptické podmínky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést ke ztrátě poškozeného prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte včasnou lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte s sebou příbalovou informaci.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou, a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

4.6    Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vakcinace může výjimečně vyvolat hypersensitivní reakce. V takových případech by měla být poskytnuta adekvátní symptomatická léčba.

Po podání jedné dávky vakcíny se obvykle objeví slabé a přechodné místní reakce, především zduření (v průměru do 2 cm2) a zarudnutí (v průměru do 3 cm2), v některých případech otok (v průměru do 17 cm2). Tyto reakce samovolně vymizí v průměru maximálně do 4 dnů bez jakýchkoliv následků na zdraví a užitkovost.

Klinické studie odhalily při post-mortálním vyšetření místa vpichu provedeném u prasnic nejpozději 50 dnů po vakcinaci u většiny zvířat ohraničené léze, jakými jsou odbarvení a granulomy, stejně jako nekrózy nebo fibrózy (přibližně u poloviny zvířat). Vzhledem k malému objemu dávky u selat byly pozorovány méně rozsáhlé léze v laboratorních studiích, zatímco fibrózy byly zjišťovány ve velmi zřídkavých případech při porážce.

Během 2 dnů po injekci se může vyskytnout zvýšení rektální teploty průměrně do 1,4°C. Zřídka se může objevit zvýšení rektální teploty vyšší než 2,5°C, které trvá méně než 24 hodin.

Ve vzácných případech lze pozorovat lehkou apatii nebo snížený příjem krmiva, tyto reakce by měly samovolně vymizet.

Výjimečně může dojít po vakcinaci k potratu.

Četnost nežádoucích účinků je definována podle následujících kritérií:

-    velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky    v průběhu jednoho    ošetření)

-    časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)

-    méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1 000 zvířat)

-    vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10 000 zvířat)

-    velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10 000 zvířat, včetně jednotlivých hlášených případů).

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky Lze použít v průběhu březosti.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9    Podávané množství a způsob podání

Rekonstituujte ihned poté, co vyjmete z lednice (nebo jiného chladného skladovacího místa).

Pro použití vakcíny protřepejte důkladně injekční lahvičku se suspenzí antigenu a přeneste její obsah injekcí do injekční lahvičky s emulzí obsahující adjuvans. Před použitím lehce protřepejte. Po rekonstituci je vakcína homogenní bílá emulze.

Prasata a prasničky

Aplikujte 1 dávku (2 ml) injekcí hluboko intramuskulárně v souladu s následujícím vakcinačním schématem:

Základní vakcinace:

•    Prasničky: Jedna injekce, poté druhá injekce o 3 až 4 týdny později, nejpozději 2 týdny před připuštěním. Další injekce musí být podána nejméně 2 týdny před porodem.

•    Prasnice: Jedna injekce, poté druhá injekce o 3 až 4 týdny později, nejméně 2 týdny před porodem.

Revakcinace:

•    Jedna injekce při každé březosti, nejpozději 2 až 4 týdny před porodem.

Selata od 3 týdnů věku:

Aplikujte 1 dávku (0,5 ml) injekcí hluboko intramuskulárně

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání dvojnásobné dávky vakcíny nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky, kromě těch zmíněných v odstavci 4.6.

4.11    Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Inaktivovaná virová vakcína pro prasata ATC vet kód: QI09AA07

Vakcína po rekonstituci obsahuje inaktivovaný prasečí cirkovirus typ 2 (PCV2) v olejovém adjuvans (o/w). Je určena ke stimulaci aktivní imunity prasniček a prasnic za účelem navození pasivní imunity u selat, skrze příjem kolostra.

Při použití u selat vakcína stimuluje aktivní imunitu proti cirkoviru prasat typu 2.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.


6.1    Seznam pomocných látek

Adjuvantní emulze:

Lehký parafinový olej Thiomersal Sorbitan-oleát Polysorbát 80 Polysorbát 85 Chlorid sodný

Dihydrofosforečnan draselný Dihydrát dihydrofosforečnanu sodného Voda na injekci

Suspenze antigenu:

Thiomersal Chlorid sodný

Dihydrofosforečnan draselný Dihydrát dihydrofosforečnanu sodného Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma emulze dodané pro použití s přípravkem.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci: do 3 hodin

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C-8°C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh a složení vnitřního obalu

Skleněné injekční lahvičky typu I nebo polypropylenové (pouze pro 50ml emulzi) injekční lahvičky s butylovo/nitrilovou elastomerovou zátkou, uzavřené hliníkovou pertlí

Velikosti balení

-    Krabička obsahuje: 1 injekční lahvičku suspenze + 1 injekční lahvičku emulze: 5 dávek pro prasnice a prasničky, 20 dávek pro selata.

-    Krabička obsahuje: 10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze:

10 x 5 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 20 dávek pro selata

-    Krabička obsahuje: 1 injekční lahvičku suspenze + 1 injekční lahvičku emulze: 25 dávek pro prasnice a prasničky, 100 dávek pro selata

-    Krabička obsahuje: 10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze:

10 x 25 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 100 dávek pro selata

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29 avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCIE

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/07/075/001-006

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 21.06.2007

Datum posledního prodloužení: 10/05/2012

10. DATUM REVIZE TEXTU {DD/MM/RRRR}

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ Neuplatňuje se

A.    VÝROBCE BIOLOGICKY ÚČINNÉ LÁTKY A DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

B.    PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

C.    DEKLARACE HODNOT MRL

A. VÝROBCE BIOLOGICKY ÚČINNÉ LÁTKY A DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Název a adresa výrobce biologicky účinné látky

Merial, Laboratoire Lyon Gerland 254, Avenue Marcel Mérieux 69007 Lyon Francie

Merial, Laboratoire Porte des Alpes Rue de l’Áviation F-69800 Saint Priest Francie

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Merial, Laboratoire Porte des Alpes Rue de l’Áviation F-69800 Saint Priest Francie

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C. DEKLARACE HODNOT MRL

Léčivá látka biologického původu určená k vytvoření aktivní imunity nespadá do působnosti nařízení (ES) č. No 470/2009.

Pomocné látky (včetně adjuvancií) uvedené v SPC v bodě 6.1 jsou povolenými látkami, pro které buď tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 uvádí, že nejsou požadovány MRL, nebo nespadají do působnosti nařízení (ES) č. 470/2009, pokud jsou použity pro tento veterinární léčivý přípravek.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze odpovídající 10 ml rekonstituované vakcíny.

10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze odpovídající 10 x 10 ml

rekonstituované vakcíny.

1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze odpovídající 50 ml rekonstituované vakcíny.

10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze odpovídající 10 x 50 ml

rekonstituované vakcíny._


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Circovac emulze a suspenze pro přípravu injekční emulze pro prasata

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml rekonstituované vakcíny obsahuje:

Léčivá látka:

Inaktivovaný prasečí cirkovirus typ 2 (PCV2) ..............................

Excipiens:

Thiomersal ......................................................................................

Adjuvans:

Lehký parafinový olej ...................................................................

............ > 1,8 log10 ELISA jednotek

.............................................0,10 mg

................................247 až 250,5 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Emulze a suspenze pro přípravu injekční emulze.

4. VELIKOST BALENÍ

1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze: 5 dávek pro prasnice a prasničky, 20 dávek pro selata.

10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze: 10 x 5 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 20 dávek pro selata

1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze: 25 dávek pro prasnice a prasničky,

100 dávek pro selata

10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze: 10 x 25 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 100 dávek pro selata

5.    CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata

6. INDIKACE


Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci


8. OCHRANNÁ LHŮTA


Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.


9.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Náhodná injekce je nebezpečná - před použitím čtěte příbalovou informaci.


10. DATUM EXSPIRACE


EXP {měsíc/rok}

Spotřebujte do 3 hodin po smíchání.


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte a převážejte chlazené (2°C-8°C). Chraňte před světlem.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA_


Před použitím čtěte příbalovou informaci


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MERIAL

29 Avenue Tony Garnier F-69007 Lyon Francie


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/2/07/075/001 1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze: 5 dávek pro prasnice a prasničky, 20 dávek pro selata

EU/2/07/075/002 10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze: 10 x 5 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 20 dávek pro selata

EU/2/07/075/003 1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze: 25 dávek pro prasnice a prasničky, 100 dávek pro selata

EU/2/07/075/004 10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze: 10 x 25 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 100 dávek pro selata

EU/2/07/075/005 1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze: 25 dávek pro prasnice a prasničky, 100 dávek pro selata

EU/2/07/075/006 10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze: 10 x 25 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 100 dávek pro selata

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Č.š.:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Suspenze


1.    NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Circovac suspenze

2.    MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)_

Prasečí cirkovirus 2

3.    OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

Prasnice: 5 dávek, selata: 20 dávek Prasnice: 25 dávek, selata: 100 dávek

4.    OCHRANNÁ LHŮTA_

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č.š.

6.    DATUM EXSPIRACE_

EXP {měsíc/rok}

7.    OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“_

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Emulze


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Circovac emulze


2.    MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)


Lehký parafinový olej a Thiomersal Po rekonstituci obsahuje PCV2.


3.    OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


Prasnice: 5 dávek, selata: 20 dávek Prasnice: 25 dávek, selata: 100 dávek


4. CESTA(Y) PODÁNÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci. i.m.


5.    OCHRANNÉ LHŮTY


Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.


6.    ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.


7. DATUM EXSPIRACE


EXP {měsíc/rok}


8.    OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


Circovac emulze a suspenze pro přípravu injekční emulze pro prasata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon, Francie Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation, F-69800 Saint Priest, Francie

2.    NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Circovac

Emulze a suspenze pro přípravu injekční emulze pro prasata

3.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Mírně opalizující tekutina před rekonstitucí.

Každý ml rekonstituované vakcíny obsahuje:

Léčivá látka:

Inaktivovaný prasečí cirkovirus typ 2 (PCV2) ........................................... > 1,8 log10 ELISA jednotek

Excipiens:

Thiomersal...................................................................................................................................0,10 mg

Adjuvans:

Lehký parafinový olej ....................................................................................................247 až 250,5 mg

4. INDIKACE

Prasnice a prasničky: Pasivní imunizace selat prostřednictvím kolostra, po aktivní imunizaci prasnic a prasniček, k omezení lézí v lymfatických tkáních spojených s infekcí virem PCV2 a jako pomoc pro snížení úhynů spojených s působením viru PCV2.

Trvání imunity: až 5 týdnů po předání pasivních protilátek skrze přijetí kolostra.

Selata: Aktivní imunizace selat ke snížení vylučování viru PCV2 výkaly a jeho koncentrace v krvi, a dále jako pomoc ke snížení klinických příznaků spojených s virem PCV2 zahrnující chřadnutí, úbytek hmotnosti a úhyn, a taktéž ke snížení koncentrace viru a lézí v lymfatických tkáních spojených s infekcí virem PCV2.

Nástup imunity: 2 týdny.

Trvání imunity: nejméně 14 týdnů po vakcinaci.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.    NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace může výjimečně vyvolat hypersensitivní reakce. V takových případech by měla být poskytnuta adekvátní symptomatická léčba.

Po podání jedné dávky vakcíny se obvykle objeví slabé a přechodné místní reakce, především zduření (v průměru do 2 cm2) a zarudnutí (v průměru do 3 cm2), v některých případech otok (v průměru do 17 cm2). Tyto reakce samovolně vymizí v průměru maximálně do 4 dnů bez jakýchkoliv následků na zdraví a užitkovost.

Klinické studie odhalily při post-mortálním vyšetření místa vpichu provedeném u prasnic nejpozději 50 dnů po vakcinaci u většiny zvířat ohraničené léze, jakými jsou odbarvení a granulomy, stejně jako nekrózy nebo fibrózy (přibližně u poloviny zvířat). Vzhledem k malému objemu dávky u selat byly pozorovány méně rozsáhlé léze v laboratorních studiích, zatímco fibrózy byly zjišťovány ve velmi zřídkavých případech při porážce.

Během 2 dnů po injekci se může vyskytnout zvýšení rektální teploty průměrně do 1,4°C. Zřídka se může objevit zvýšení rektální teploty vyšší než 2,5°C, které trvá méně než 24 hodin. Ve vzácných případech lze pozorovat lehkou apatii nebo snížený příjem krmiva, tyto reakce by měly samovolně vymizet.

Výjimečně může dojít po vakcinaci k potratu.

Četnost nežádoucích účinků je definována podle následujících kritérií:

-    velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)

-    časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)

-    méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1 000 zvířat)

-    vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10 000 zvířat)

-    velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10 000 zvířat, včetně jednotlivých hlášených případů).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (prasničky, prasnice a selata od 3 týdnů věku).

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Rekonstituujte ihned poté, co vyjmete z lednice (nebo jiného chladného skladovacího místa).

Prasata a prasničky: Aplikujte 1 dávku (2 ml) injekcí hluboko intramuskulárně v souladu s následujícím vakcinačním schématem:

Základní vakcinace:

•    Prasničky: Jedna injekce, poté druhá injekce o 3 až 4 týdny později, nejpozději 2 týdny před připuštěním. Další injekce musí být podána nejméně 2 týdny před porodem.

•    Prasnice: Jedna injekce, poté druhá injekce o 3 až 4 týdny později, nejméně 2 týdny před porodem.

Revakcinace:

•    Jedna injekce při každé březosti, nejpozději 2 až 4 týdny před porodem.

Selata od 3 týdnů věku: Aplikujte 1 dávku (0,5 ml) injekcí hluboko intramuskulárně.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro použití vakcíny protřepejte důkladně injekční lahvičku se suspenzí antigenu a přeneste její obsah injekcí do injekční lahvičky s emulzí obsahující adjuvans. Před použitím lehce protřepejte. Po rekonstituci je vakcína homogenní bílá emulze.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C-8°C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Spotřebujte do 3 hodin po rekonstituci.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

12.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Účinnost vakcíny byla prokázána i za přítomnosti střední až vysoké hladiny mateřských protilátek u selat.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Dodržujte běžné postupy pro manipulaci se zvířaty.

Dodržujte běžné aseptické podmínky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést ke ztrátě poškozeného prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte včasnou lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte s sebou příbalovou informaci.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou, a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

Březost:

Lze použít v průběhu březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po podání dvojnásobné dávky vakcíny nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky, kromě těch zmíněných v odstavci „Nežádoucí účinky“.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma emulze dodané pro použití s přípravkem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu

15. DALŠÍ INFORMACE

Vakcína po rekonstituci obsahuje inaktivovaný prasečí cirkovirus typ 2 (PCV2) v olejovém adjuvans (o/w). Je určena ke stimulaci aktivní imunity prasniček a prasnic za účelem navození pasivní imunity u selat, skrze příjem kolostra.

Při použití u selat vakcína stimuluje aktivní imunitu proti cirkoviru prasat typu 2.

1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze: 5 dávek pro prasnice a prasničky, 20 dávek pro selata.

10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze: 10 x 5 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 20 dávek pro selata

1 injekční lahvička suspenze + 1 injekční lahvička emulze: 25 dávek pro prasnice a prasničky,

100 dávek pro selata

10 injekčních lahviček suspenze + 10 injekčních lahviček emulze: 10 x 25 dávek pro prasnice a prasničky, 10 x 100 dávek pro selata

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

20