Příbalový Leták

Canigen Dhppi


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANIGEN DHPPi

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum (CDV) kmen Lederle . . . . . . . . . . . . . 103,0-104,9 TCID50*

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis atten. (CAV-2) kmen Manhattan . . . 104,0-106,0 TCID50*

Parvovirus enteritidis canis attenuatum (CPV) kmen CPV780916 . . . . . . . . . . . . .105,0-106,8 TCID50*

Virus parainfluensis canis attenuatum (CPiV) kmen Manhattan . . . . . . . . . . . . . . 105,0 -106,9 TCID50*˛

* 50% infekční dávka pro tkáňové kultury


Rozpouštědlo:

Voda na injekci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ml


Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

Lyofilizát: Bílá peleta

Rozpouštědlo: Bezbarvá tekutina


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci psů od 8 týdnů věku:
- k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky;
- k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1;
- k prevenci
klinických příznaků a mortality a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžních studií provedených s CPV-2b kmenem;
- k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžní studie provedené s CPV-2c kmenem;
- ke snížení respiračních klinických příznaků a vylučování viru parainfluenzy psů a psího adenoviru typu 2;

Nástup imunity

Nástup imunity byl prokázán:

-3 týdny po primovakcinaci u psinky, parvovirózy a infekční laryngotracheitidy (CDV, CPV a

CAV–2),

-po 4 týdnech u infekční hepatitidy a parainfluenzy (CAV-1, CPiV).


Doba trvání imunity

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci u všech složek.

Pro CPV a CAV-1 byla délka imunity prokázána sérologicky. Pro CPV se ukázalo, že jeden rok po vakcinaci jsou protilátky proti CPV-2 a CPV-2c stále přítomny. Ve studiích trvání imunity nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi skupinou vakcinovaných a kontrolních psů ve vylučování viru pro CPiV a CAV-2.

4.3 Kontraindikace

Nejsou.

4.4 Zvláštní upozornění

Přítomnost mateřských protilátek (u štěňat od vakcinovaných fen), může v některých případech ovlivnit vakcinaci. Proto by mělo být vakcinační schéma odpovídajícím způsobem upraveno (viz bod 4.9).

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Po vakcinaci se živé virové vakcinační kmeny (CAV-2, CPV) mohou rozšířit na nevakcinovaná zvířata bez jakéhokoli patologického efektu pro zvířata v kontaktu.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po podání jedné dávky přípravku může být často pozorována mírná lokální reakce, která spontánně vymizí během 1 až 2 týdnů. Tato přechodná lokální reakce může být otok (4 cm), nebo mírný difuzní lokální edém, ve vzácných případech spojený s bolestí nebo svěděním.
Přechodné post-vakcinační letargické stavy jsou běžné. Ve vzácných případech může být pozorována hypertermie nebo zažívací poruchy, jako je anorexie, průjem nebo zvracení.
Byly popsány velmi vzácné hypersenzitivní reakce, v případě takové alergické nebo anafylaktické reakce by měla být podána adekvátní symptomatická léčba.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)
- Časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)
- Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)
- Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)
- Velmi vzácné (u méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti a laktace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Informace o bezpečnosti a účinnosti které jsou k dispozici ukazují, že tuto vakcínu lze mísit a podávat s vakcínou proti leptospiróze od firmy Virbac, pokud je k dispozici.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma výše zmíněného přípravku.Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Po smíchání lyofilizované a tekuté složky okamžitě podávejte subkutánně jednu dávku Canigenu DHPPi dle následujícího vakcinačního schématu:


Primovakcinace:


Je li vyžadována také aktivní imunizace proti leptospiróze, lze použít leptospirovou vakcínu od firmy Virbac jako rozpouštědlo. Po rekonstituci jedné dávky tohoto přípravku s jednou dávkou leptospirové vakcíny od firmy Virbac jemně protřepejte (barva rekonstituovaného přípravku je slabě narůžověle béžová) a podejte okamžitě jednu dávku 1 ml subkutánně podle stejného vakcinačního schématu: 2 injekce v rozpětí 3 až 4 týdnů od 8 týdnů věku.

Každoroční revakcinace:
Jedna booster injekce jedné dávky by měla být podána 1 rok po druhé injekci a poté každý rok.

Mateřské protilátky mohou v některých případech ovlivnit imunitní odpověď na vakcinaci. V takových případech se doporučuje aplikovat třetí dávku vakcíny od 15 týdnů věku.

Vzhled rekonstituovaného přípravku je lehce narůžovělý.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Desetinásobná dávka CANIGENU DHPPi neprokázala žádné jiné vedlejší účinky než ty uvedené v bodu 4.6. „Nežádoucí účinky“ s výjimkou, že doba trvání lokálních reakcí byla zvýšena (až 26 dnů).

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: živé virové vakcíny pro psy.

ATCvet kód: QI07AD04

Ke stimulaci aktivní imunity proti viru psinky, adenoviru psů, parvoviru psů, viru psí parainfluenzy.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek


Lyofilizát

Želatina

Hydroxid draselný

Laktosa monohydrát

Kyselina glutamová

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný

Voda na injekci

Chlorid sodný

Hydrogenfosforečnan sodný bezvodý


Rozpouštědlo

Voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, kromě přípravku uvedeného v bodu 4.8.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředění.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Skleněná lahvička typu I obsahující 1 dávku lyofilizátu a skleněnou lahvičku typu I obsahující 1 ml rozpouštědla. Lahvičky jsou uzavřeny butyl-elastomerovou zátkou a hliníkovou pertlí.

Velikosti balení:

Plastová nebo kartonová krabička obsahující:

1 lahvička lyofilizátu a 1 lahvička rozpouštědla

5 lahviček lyofilizátu a 5 lahviček rozpouštědla

10 lahviček lyofilizátu a 10 lahviček rozpouštědla

25 lahviček lyofilizátu a 25 lahviček rozpouštědla

50 lahviček lyofilizátu a 50 lahviček rozpouštědla

100 lahviček lyofilizátu a 100 lahviček rozpouštědla


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípraveknebo odpad, který pochází z tohoto veterinárního léčivého přípravku, musí být likvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


VIRBAC

1éreAvenue – 2065 m - LID

06516 Carros (Francie)

8.Registrační číslo

97/057/16-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

15. 7. 2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

Červenec 2016

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
1