Příbalový Leták

Canigen Dha2ppilr


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canigen DHA2PPi/LR

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivé látky:

Přípravek obsahuje v 1 dávce (1 dávka = 1 ml)

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum 103-105 CCID50*

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis attenuatum (adenovirus 2) 104-106 CCID50*

Parvovirus enteritidis canis attenuatum 105 -107 CCID50*

Virus parainfluensis canis attenuatum 105 -107 CCID50*˛

Tekutá složka (rozpouštědlo):

Leptospira canicola inactivata min. 40 Hamster PD80**

Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata min. 40 Hamster PD80**

Virus rabiei inactivatum min. 1 IU


* 50% infekční dávka pro buněčné kultury

** 80% ochranná dávka, křeček (dle monografie evropského lékopisu )


Adjuvans:

3% suspenze algeldrátu 10%


Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, leptospiróze, vzteklině a respiračním onemocněním způsobeným virem parainfluenzy.


Nástup imunity byl prokázán po 3 týdnech u psinky, parvovirózy, infekční laryngotracheitidy (CAV–2) a vztekliny, po 4 týdnech u infekční hepatitidy ( CAV-1) a parainfluenzy, po 5 týdnech u L.canicola a po 2 týdnech u L. icterohaemorrhagiae.

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci u všech složek.

4.3 Kontraindikace


Nejsou.


4.4 Zvláštní upozornění


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

Doporučuje se provést odčervení alespoň 10 dnů před vakcinací.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


U většiny zvířat se po vakcinaci vytvoří mírný a přechodný otok, který může být bolestivý. Tato reakce odezní spontánně do 7 až 14 dnů bez léčby. Mohou být také občas pozorovány hypersenzitivní reakce, horečka, apatie.V případě anafylaktického šoku je třeba zahájit adekvátní symptomatickou léčbu.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Lze použít u březích fen, které již byly dříve vakcinovány vakcínami řady CANIGEN.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Po smíchání lyofilizované a tekuté složky podávejte subkutánně jednu dávku Canigenu DHA2PPi/LR dle následujícího vakcinačního schéma:


Primovakcinace


Jedna injekce Canigenu DHA2PPi/LR u štěňat od 12 týdnů věku. Po 15-30 dnech druhá injekce Canigenu DHA2PPi/L.

Nebo:

Jedna injekce Canigenu DHA2PPi/LR u štěňat od 12 týdnů věku po předchozí aplikaci jedné dávky Canigenu DHA2PPi/L u štěňat od 8 týdnů věku.


Revakcinace

Jednou ročně.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Desetinásobná dávka Canigenu DHA2PPi/LR nevykázala žádné jiné nežádoucí účinky než ty uvedené v odstavci 4.6.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: veterinaria immunopraeparata, ATCvet kód: QI07AJ06


Aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě parvoviróze, leptospiróze, vzteklině a respiračním onemocněním způsobeným virem parainfluenzy.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Lyofilizát:

Hydroxid draselný

Kyselina glutamová

Monohydrát laktózy

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný

Želatina

Chlorid sodný

Voda na injekci


Tekutá složka:

Suspenze algeldrátu

Sacharóza

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný

Pankreatinem hydrolyzovaný kasein

Voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Studie inkompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředění.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Lyofilizovaná složka (Canigen DHA2PPi):

3 ml skleněná lékovka typu I s jednou dávkou lyofilizované složky. Lékovka je uzavřena pryžovou zátkou opatřenou hliníkovou pertlí.


Tekutá složka (Canigen LR):

3 ml skleněná lékovka typu I s obsahem 1 ml tekuté složky. Lékovka je uzavřena pryžovou zátkou opatřenou hliníkovou pertlí.


Balení:

Plastová blistrová krabička obsahující:

10 x 1 dávka

25 x 1 dávka

50 x 1 dávka


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


VIRBAC S.A.

1ére Avenue – 2065m

L.I.D.

F-06516 Carros

FRANCIE


8. Registrační číslo


97/962/94-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


09/09/1994; 16/09/2004, 9.9.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Září 2010


5