Příbalový Leták

Calciject Lv


Příloha č.1


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CALCIJECT LV injekční roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 ml obsahuje


Léčivá látka:

Calcii gluconas monohydricus 388,5 mg

Magnesii chloridum hexahydricum 65 mg

Calcii hydroxidum 13,2 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční roztok

Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.


4.3 Kontraindikace


Nejsou


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Intravenózní podání má být provedeno pomalu roztokem zahřátým na tělesnou teplotu a přerušeno při prvních příznacích nežádoucího účinku. Rychlé intravenózní podání může mít za následek kardiální arytmii, toxenii, kolaps a úhyn.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Náhodná intramuskulární aplikace může vyvolat podráždění v místě vpichu.
Náhodná intravenózní aplikace může mít negativní vliv na funkci kardiovaskulárního systému. Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima. Pokud dojde k zasažení očí, okamžitě je vypláchněte vodou, při zásahu pokožky ji omyjte vodou a mýdlem. V případě komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou.


4.7 Použití v průběhu březosti a laktace


Přípravek je bezpečný pro použití během gravidity a laktace.4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Neuvádí se.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Před aplikací roztok zahřejte na tělesnou teplotu. Určeno k subkutánnímu nebo pomalém intravenózním podání. Doporučená dávka při subkutánním nebo pomalém intravenózním podání je 100 - 200 ml pro toto.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) (pokud je to nutné)


Neuvádí se.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Vápník, kombinace s jinými léčivy ATCvet kód: QA12AX


Calcii gluconas, magnesii chloridum hexahydricum a calcii hydroxidum jsou rozpustné soli kalcia a magnesia často používané k přípravě infusních roztoků. Přípravek je určen k léčbě hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.


5.2 Farmakokinetické údaje


Po parenterální aplikaci CALCIJECT LV injekční roztok rychle stoupá koncentrace kalcia, magnesia a fosforu v plasmě, což je žádoucí především při léčbě hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Kyselina boritá

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná nebo hydroxid sodný

Voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Po 1. otevření případné zbylé množství zlikvidovat.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25° C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Calciject LV je expedován v lahvích ze skla typu II.


Velikost balení

8 lahví s obsahem 100 ml v papírové krabici.6.5 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.


8. Registrační číslo


96/123/98-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


9.12.1998, 12.4.2005, 23.8.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Srpen 2010