Příbalový Leták

Calciject 40 Cm


Příloha č.1


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CALCIJECT 40 CM injekční roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 ml obsahuje


Léčivá látka:

Calcii gluconas monohydricus 333 mg

Magnesii hypophospis hexahydricus 50 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční roztok

Čirý nažloutlý roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.


4.3 Kontraindikace


Nejsou


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou


4.5 Zvláštní opatření pro použití

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Náhodná intramuskulární aplikace může vyvolat podráždění v místě vpichu.
Náhodná intravenózní aplikace může mít negativní vliv na funkci kardiovaskulárního systému. Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima. Pokud dojde k zasažení očí, okamžitě je vypláchněte vodou, při zásahu pokožky ji omyjte vodou a mýdlem. V případě komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Není.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou.


4.7 Použití v průběhu březosti a laktace


Přípravek je bezpečný pro použití během gravidity a laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


K subkutánnímu nebo pomalému intravenóznímu podání.

Doporučená dávka při subkutánním nebo pomalém intravenózním podání

je 200 - 400 ml pro toto.

Před aplikací roztok zahřejte na tělesnou teplotu.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) (pokud je to nutné)


Neuplatňuje se.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Vápník, kombinace s jinými léčivy

ATCvet kód: QA12AX.


Calcii gluconas a magnesii hypophospis hexahydricus jsou rozpustné soli kalcia a magnesia často používané k přípravě infusních roztoků. Přípravek je určen k léčbě hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.


5.2 Farmakokinetické údaje


Po parenterální aplikaci Calcijectu 40 CM inj. rychle stoupá koncentrace kalcia, magnesia a fosforu v plasmě, což je žádoucí především při léčbě hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Hydrogenuhličitan vápenatý

Kyselina boritá

Voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Nejsou.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu skleněné lahve: 2 roky

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu PP lahve: 18 měsíců

Po 1. otevření případné zbylé množství zlikvidovat.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Chraňte před světlem


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Calciject 40 CM je expedován v lahvích ze skla Typu III nebo v lahvích z polypropylenu.

Velikost balení: 400 ml


6.5 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.


8. Registrační číslo


96/114/98-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


9.12.1998, 12.4.2005, 9.9.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Září 2010