Příbalový Leták

Biocan M

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Biocan M inj. ad us. vet.

Vakcína proti Microsporum canis psů a koček


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Složení vakcíny - 1 ml (1 dávka) obsahuje:

Léčivá látka:

Microsporum canis inact. min. 500 000 vegetativních forem

Pomocné látky:

Algeldratum

Natrii chloridi solutio


3. LÉKOVÁ FORMA

Injekce.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat

Pes, kočka.


4.2 Indikace

Od 12. týdne stáří k profylaxi a terapii kožních mykóz psů a koček vyvolaných dermatofytem Microsporum canis.


4.3 Kontraindikace

Celkové horečnaté onemocnění. Nedoporučuje se provádět vakcinace u březích fen a koček.

Provádění jiných imunoprofylaktických zákroků v době jednoho týdne před první vakcinací až do 14 dnů po druhé (případně třetí) vakcinaci (mimo aplikace vakcín Biocan).


4.4 Zvláštní upozornění

Před upotřebením nutno obsah lékovky protřepat.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu.Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o 10 dnů. Týden po vakcinaci se nedoporučuje provádět u imunizovaných zvířat výcvik nebo jiné namáhavé výkony.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Žádná.


4.6 Nežádoucí účinky

V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla velikosti hrášku), která do 3 týdnů vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersensitivity.


4.7 Použití v průběhu březosti a laktace

Nedoporučuje se provádět vakcinace u březích fen a koček.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Vakcína Biocan M se aplikuje vždy samostatně (nesmí být použita jako zřeďovač pro lyofilizované vakcíny ani se nesmí smísit s tekutými vakcínami Biocan).

Současně s vakcínou Biocan M je možné simultánně aplikovat na jiné místo (nejlépe na druhou stranu) libovolnou vakcínu Biocan (Puppy, P, DP, DH, DHP, DHPPi, L, R, LR, C).


4.9 Podávané množství a způsob podání

1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince.

Psům přísně intramuskulárně do svaloviny pánevní končetiny.

Kočkám subkutánně v krajině za lopatkou nebo intramuskulárně do svaloviny pánevní končetiny.

Vakcinace se doporučuje provádět do levé, revakcinace do pravé poloviny těla.


4.10 Předávkování

Dvojnásobná dávka vakcíny nemá žádné vedlejší účinky na cílová zvířata.


4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: 97 Veterinaria immunopraeparata

ATC klasifikace: QI07AQ a QI06AQ Inaktivované vakcíny pro psy a kočky

U imunizovaných zvířat vzniká imunita celulárního a částečně i humorálního typu. Imunita se vytváří do 1 měsíce po revakcinaci a přetrvává nejméně 1 rok. K udržení trvalé imunity se doporučuje každoroční revakcinace.


Primovakcinované jedince je potřebné nejméně 1x revakcinovat v intervalu 14 – 21 dnů. Při terapeutické vakcinaci je v případě nutnosti možné aplikovat ještě další (třetí) vakcinační dávku za 18 – 24 dnů po revakcinaci.


Vakcína nezamořuje prostředí virulentními sporami Microsporum canis a je tedy vhodná pro eliminaci

původce z prostředí a z populace vnímavých zvířat.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Algeldratum

Natrii chloridi solutio


6.2 Inkompatibility

Vakcína Biocan M se aplikuje vždy samostatně (nesmí být použita jako zřeďovač pro lyofilizované vakcíny ani se nesmí smísit s tekutými vakcínami Biocan).

Současně s vakcínou Biocan M je možné simultánně aplikovat na jiné místo (nejlépe na druhou stranu) libovolnou vakcínu Biocan (Puppy, P, DP, DH, DHP, DHPPi, L, R, LR, C).


6.3 Doba použitelnosti

24 měsíců


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 C. Vakcína nesmí zmrznout.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu

A/ plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

20 x 1 ml vakcíny Biocan M

10 x 1 ml vakcíny Biocan M

2 x 1 ml vakcíny Biocan M

B/ plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

100 x 1 ml vakcíny Biocan M

50 x 1 ml vakcíny Biocan M


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle předpisů příslušné země.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

Tel.: 420 517 318 500, fax: 420 517 363 319

e-mail: comm@bioveta.cz


8. Registrační číslo

97/065/01-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace

26.10.2001/18. 1. 2007


10. DATUM REVIZE TEXTU

červenec 2006