Příbalový Leták

Banminth Katze Pasta 115.3 Mg/G

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Banminth Katze 115,3 mg/g perorální pasta pro kočky


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 gram pasty obsahuje


Léčivá(é) látka(y):

Pyranteli embonas 115,30 mg

(odpovídá 40,0 mg Pyrantelum báze)

Pomocné látky:

Metylparaben (E218) 1,8 mg

Propylparaben (E216) 0,2 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Perorální pasta.

Světležlutá, neprůhledná pasta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Kočky


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Prevence a léčba infekcí u koček způsobených oblými červy nacházejícími se v lumenu střeva: Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma ssp. a Uncinaria stenocephala.


4.3 Kontraindikace


Nejsou známy.


4.4 Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Žádné.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Po použití umýt ruce a ostatní části těla, které přišly do styku s přípravkem.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Lze použít během březosti a laktace. Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány nebo popsány v pokusech ani při použití vyšších než doporučených dávek.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nepodávat současně piperazin.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Dávka: 20 mg pyrantel báze na kg ž.hm.

Dávka je jeden dílek na stupnici aplikátoru/kg ž. hm. Aplikátor o obsahu 2g postačuje na odčervení kočky o hmotnosti 4 kg a aplikátor 3 g na 6 kg ž.hm.


Aplikace: Vsuňte nástavec aplikátoru na kořen jazyka a vytlačte požadovanou dávku. Pasta může být také smíchána s krmivem. V tomto případě je důležité, aby krmiva bylo takové množství, které sní kočka najednou.


Odčervovací program:

Koťata do 12 týdnů stáří: první odčervení ve stáří 3 týdny a další v intervalu 3 týdnů, tj. 3., 6., 9. a 12. týden věku.


Koťata od 12. týdne stáří: v dobrých zoohygienických podmínkách postačuje jedno odčervení za 3 měsíce.

Matky koťat: současně s koťaty.

Dospělé kočky: 4-krát ročně.

Začervení oblými červy nebo měchovci

Pokud jsou zjevné klinické příznaky začervení, nebo je stanovena přítomnost oblých červů nebo měchovců koprologicky, doporučuje se přípravek aplikovat dvakrát v odstupu dvou týdnů.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Přípravek je velmi málo toxický a jeho předávkování by nemělo vyvolat žádné nežádoucí reakce ani u koťat ani u dospělých koček.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Anthelminika, tetrahydropyrimidiny

ATCvet kód: QP52AF025.1 Farmakodynamické vlastnosti


Pyrantel pamoat patří do skupiny tetrahydropyrimidinových anthelmintik. Má široké spektrum účinku proti většině gastrointestinálních helmintů zvířat a lidí.

Je účinný proti následujícím helmintům koček:

- Toxocara cati

- Toxascaris leonina

- Ancylostoma caninum

- Ancylostoma braziliense

- Ancylostoma tubaeforme

- Uncinaria stenocephala


Pyrantel působí jako agonista na acetylcholinových (Ach) receptorech svalových buněk nematodů, což vede k neuromuskulární blokádě charakteristické pro depolarizující látky. Tak dochází k spastické paralýze helmintů a jejich vypuzení z hostitele. V doporučených dávkách je pyrantel pamoát účinný proti více jak 90% dospělých a L4- larvy oblých červů u koček.


5.2 Farmakokinetické údaje


Pyrantel pamoát je relativně nerozpustný a slabě resorbovatelný ze střeva. Bezpečnost přípravku je vysoká; akutní toxicita vyjádřená LD50-představuje dávku více jak 7000 mg/kg, což je 121-násobné překročení doručené dávky. Účinnost se omezuje na parazity přítomné v střevním lumen. Malé množství pyrantelu resorbovaného do organismu je rychle metabolizováno, přičemž tyto metabolity nemají žádný toxický vliv na organismus.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Metylparaben (E218)

Propylparaben (E216)

Natrium-alginát

Sorbitol 70% krystalizující

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Čištěná voda.


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 3 roky.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25C.

Chraňte před chladem a mrazem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Polyethylenový (LDPE) aplikátor se stupnicí po 0,5 g v rozpětí 0,5-2 g resp. 0,5-3 g a s ochranným uzávěrem. Aplikátor je vložen do papírové krabičky.

Velikost balení: 2 g, 3 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika


8. Registrační číslo(a)


96/1192/94-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


23.11.1994, 30.11.1999, 15.3.2005, 23.2.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Září 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.