Příbalový Leták

Atopica 100.0 Mg/Ml


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atopica 100 mg/ml perorální roztok pro kočky


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Jeden ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ciclosporinum 100 mg


Pomocné látky:

Tokoferol-alfa (E 307) 1,05 mg

Bezvodý ethanol (E 1510) 94,70 mg

Propylenglykol (E 1520) 94,70 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Perorální roztok.

Čirá, žlutá až nahnědlá tekutina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Kočky.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Symptomatická léčba chronické alergické dermatitidy u koček.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u koček infikovaných virem FeLV nebo FIV.

Nepoužívat u koček s prodělaným nebo progresivním maligním onemocněním.

Během léčby přípravkem a dva týdny před a po ní nepodávejte živé vakcíny (viz také body 4.5 „Zvláštní opatření pro použití“ a 4.8 „Interakce s dalšími léčivými přípravky“).


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Při zahájení léčby cyklosporinem by měla být věnována pozornost použití jiných opatření a/nebo ošetření ke zvládnutí středně těžkého až těžkého pruritu.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Alergická dermatitida u koček může mít různé projevy, včetně eosinofilních plaků, sedření kůže hlavy a krku, symetrické alopecie nebo miliární dermatitidy. Klinické známky alergické dermatitidy, například svědění a záněty kůže, nejsou specifické pro toto onemocnění. Tam, kde je to možné, je nutno zvážit a vyloučit další možné příčiny dermatitidy, například parazitární onemocnění nebo potravinové alergie. Před léčbou alergické dermatitidy a během ní je také dobré ošetřit zvíře přípravkem proti blechám. Před léčbou zajistěte komplexní klinické vyšetření. Před zahájením léčby je také vhodné posoudit, zda nedošlo k infekci kočky viry FeLV a FIV.


Jakékoli infekce je třeba nejprve náležitě vyléčit. Infekce, které se vyskytnou během léčby přípravkem, nemusí být důvodem k jeho vysazení, pokud infekce není silná.


Cyklosporin nevyvolává růst tumorů, inhibuje však aktivitu T-lymfocytů, takže léčba cyklosporinem může vzhledem k utlumení imunitní odpovědi vést ke zvýšenému výskytu klinicky zjevných malignit. Zvýšené riziko progrese nádorů je nutno pečlivě zvážit a porovnat s klinickým přínosem léčby. Pokud se u koček léčených cyklosporinem objeví lymfadenopatie, doporučujeme další klinické vyšetření a v případě potřeby i léčbu zastavit.


U laboratorních zvířat cyklosporin snižuje hladinu inzulínu v krevním oběhu a způsobuje nárůst glykémie. Pokud zvíře jeví známky diabetes mellitus, účinek léčby na glykémii je nutno monitorovat. Použití cyklosporinu se nedoporučuje u diabetických koček.


Kočky séronegativní na T. gondii mohou být ohroženy rozvojem klinické toxoplazmózy, pokud budou infikovány během léčby. Toto onemocnění může být ve vzácných případech fatální. Je proto nutné suspektně nebo prokázaně séronegativní kočky chránit před expozicí toxoplazmy (například držet kočku doma, nepodávat jí syrové maso a nenechat ji hledat mršiny). U cyklosporinu nebyl v kontrolované laboratorní studii prokázán stimulační účinek na vylučování oocytů T. gondii. V případě klinické toxoplazmózy nebo jiné, závažné a systémové choroby cyklosporin vysaďte a zajistěte vhodnou terapii.


Léčba tímto přípravkem může mít za následek sníženou odpověď imunitního systému na vakcinaci. Během léčby přípravkem a dva týdny před a po ní doporučujeme nepodávat inaktivované vakcíny. Informace o živých vakcínách najdete také v bodu 4.3 „Kontraindikace“.


Klinické studie u koček prokázaly, že se během léčby cyklosporinem může vyskytnout snížená chuť k jídlu a úbytek na váze. Doporučujeme proto sledovat tělesnou váhu kočky. Významné snížení váhy může mít za následek jaterní lipidózu. Pokud progresivní úbytek na váze během léčby trvá, doporučujeme zastavení léčby až do zjištění příčiny.


Účinnost a bezpečnost cyklosporinu nebyla hodnocena u koček mladších 6 měsíců ani lehčích než 2,3 kg.


Nedoporučuje se současné podávání imunosupresiv.


Pečlivě sledujte hladinu kreatininu u koček se závažnou poruchou funkce ledvin.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Po použití si umyjte ruce. V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na cyklosporin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Aby se předešlo náhodnému požití, musí být přípravek používán a uchováván mimo dosah dětí. V přítomnosti dětí nenechávejte ležet naplněnou stříkačku bez dozoru.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě zasažení očí je důkladně vypláchněte čistou vodou.

Jakékoli nespotřebované medikovaného krmení pro kočku musí být ihned zlikvidováno a miska důkladně umyta.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Ve dvou klinických studiích byly na 98 kočkách léčených cyklosporinem zjištěny tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté: gastrointestinální problémy jako jsou zvracení a průjem. Tyto potíže jsou obecně lehké a přechodné a nevyžadují ukončení léčby přípravkem.

Časté: letargie, anorexie, nadměrné slinění, úbytek na váze a lymfopenie. Tyto účinky se většinou vyřeší spontánně po ukončení léčby nebo po prodloužení intervalu mezi podanými dávkami léku.

Informace o malignitách najdete v bodech 4.3 „Kontraindikace“ a 4.5 „Zvláštní opatření pro použití“.

Nežádoucí účinky mohou být u některých zvířat i závažné.


Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace a snášky


Bezpečnost přípravku nebyla hodnocena u chovných kocourů ani koček březích či v laktaci. Vzhledem k absenci dat doporučujeme přípravek u chovných koček používat pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


U laboratorních zvířat měl cyklosporin v dávkách indukujících toxicitu u matek (potkan 30 mg/kg ž.hm., králík 100 mg/kg ž.hm.) toxické účinky na embryo a fetus, o čemž svědčila zvýšená pre- a postnatální mortalita, snížená hmotnost a retardace kosterního vývoje. V dobře tolerovaných dávkách (potkan až 17 mg/kg ž.hm., králík až 30 mg/kg ž.hm.) neměl cyklosporin embryoletální ani teratogenní účinky. U laboratorních zvířat cyklosporin prochází placentární bariérou a je vylučován do mléka. Použití u koček v laktaci se proto nedoporučuje.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Některé látky působí jako kompetitivní inhibitory nebo induktory enzymů zapojených do metabolismu cyklosporinu, zvláště cytochromu P450 (CYP 3A 4). Azoly (například ketokonazol) jsou jako třída známy stimulačním účinkem na koncentrace cyklosporinu v krvi koček, což je považováno za klinicky relevantní. Makrolidy, například erythromycin, mohou plazmatickou hladinu cyklosporinu zvýšit až dvojnásobně. Některé induktory cytochromu P450, antikovulziva a antibiotika (například trimetoprim/sulfadimidin) mohou plazmatické koncentrace cyklosporinu snižovat.


Cyklosporin je substrátem a inhibitorem MDR1 P-glykoproteinového transportéru. Proto současné podávání cyklosporinu se substráty P-glykoproteinu, například makrocyklickými laktony, může omezovat vyplavování těchto látek z buněk tvořících bariéru mezi mozkem a krví, a tak potenciálně vyvolat známky toxicity pro CNS. V klinických studiích na kočkách léčených cyklosporinem a selamektinem nebo milbemycinem se neprojevila žádná spojitost mezi současným podáváním přípravků a neurotoxicitou.


Cyklosporin může zvýšit nefrotoxické účinky aminoglykosidových antibiotik a trimetoprimu. Současné podávání cyklosporinu s těmito přípravky se nedoporučuje.


Je nutné věnovat zvláštní pozornost vakcinaci (viz bod 4.3 „Kontraindikace“ a 4.5 „Zvláštní opatření pro použití“). Současné užívání imunosupresiv: viz bod 4.5 „Zvláštní opatření pro použití“.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Perorální podání.


Před zahájením léčby zvažte všechny alternativní způsoby léčby.


Doporučená dávka cyklosporinu je 7 mg/kg ž.hm. (0,07 ml roztoku na kg). Tato dávka musí být na počátku léčby podávána denně. Četnost podávání je vhodné následně snížit dle klinické odezvy na léčbu.


Přípravek zpočátku podávejte denně, dokud se neprojeví uspokojivé klinické zlepšení (posuzujte podle intenzity svědění a závažnosti lézí - odření kůže, miliární dermatitida, eosinofilní plaky nebo autoindukovaná alopecie). K tomu většinou dochází během 48 týdnů.


Jakmile jsou klinické známky alergické dermatitidy uspokojivě kompenzovány, přípravek lze podávat každý druhý den. V některých případech, kdy jsou potíže dobře kompenzovány při obdenním podávání, může veterinární lékař předepsat podávání jednou za 34 dny. Podávejte s nejnižší frekvencí, jaká ještě zabrání návratu příznaků.


Pacienty je třeba pravidelně kontrolovat a zvažovat alternativní možnosti léčby. Délku léčby je třeba upravit podle klinické odezvy na léčbu. Pokud dojde k vyřešení klinických potíží, léčbu lze ukončit. Při návratu klinických příznaků je třeba v léčbě pokračovat s dávkami každý den, a v některých případech možná bude nutné opakovat celý léčebný cyklus.


Přípravek lze podávat buď zamíchaný do krmiva nebo podávat samotný přímo do tlamy. Při podávání v krmivu je třeba roztok smíchat s malým množstvím potravy, pokud možno po dostatečném období nalačno, aby se zajistilo pozření celého objemu. Pokud kočka odmítá přijmout přípravek v krmivu, je třeba jej podávat stříkačkou přímo do tlamy a aplikovat celou dávku. Pokud kočka pozře s krmivem pouze část podané dávky léčiva, další dávku podejte stříkačkou, ale až následující den.


Účinnost a snášenlivost přípravku byla prokázána v klinických studiích o délce 4,5 měsíce.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v případě opakovaného podávání po dobu 56 dní v dávce 24 mg/kg (více než trojnásobek doporučené dávky) nebo po dobu 6 měsíců při dávce až 40 mg/kg (více než pětinásobek doporučené dávky): řídká/měkká stolice, zvracení, mírný až střední nárůst absolutních počtů lymfocytů, fibrinogenu, aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT), mírné zvýšení glykémie a reverzibilní hypertrofie dásní. Četnost a závažnost těchto obtíží obecně závisí na dávce přípravku a čase. Při trojnásobku doporučené dávky podávaném denně po téměř 6 měsíců se mohou ve velmi vzácných případech vyskytnout změny v EKG (poruchy vedení vzruchu). Tyto změny jsou přechodného rázu a nejsou spojeny s klinickými potížemi. Při pětinásobku doporučené dávky se může sporadicky objevit anorexie, polehávání, ztráta elasticity kůže, sporadická nebo žádná stolice a tenká a uzavřená oční víčka. Specifické antidotum neexistuje. V případě předávkování zajistěte symptomatickou léčbu.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory kalcineurinu, cyklosporin.

ATCvet kód: QL04AD01.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Cyklosporin (také známý jako cyklosporin A či CsA) je selektivní imunosupresivum. Jde o cyklický polypeptid, který se skládá z 11 aminokyselin. Má molekulární hmotnost 1203 Da a působí specificky a reverzibilně na T-lymfocyty.


Cyklosporin má protizánětlivé účinky a tlumí svědění při léčbě alergické dermatitidy. Preferenčně inhibuje aktivaci T-lymfocytů při antigenní stimulaci, a to tím, že snižuje tvorbu IL-2 a ostatních cytokinů T-buněk. Cyklosporin také dokáže inhibovat funkci předkládání antigenu imunitním systémem kůže. Stejně tak blokuje mobilizaci a aktivaci eosinofilů, tvorbu cytokinů keratinocyty, funkci Langerhansových buněk a degranulaci žírných buněk, a tím i uvolňování histaminu a prozánětlivých cytokinů.


Cyklosporin nepotlačuje krvetvorbu a nemá vliv na funkci fagocytárních buněk.


5.2 Farmakokinetické údaje


Absorpce

Biologická dostupnost cyklosporinu podávaného kočkám, které byly nalačno po 24 hodin (přímo do tlamy nebo smícháním s malým množstvím potravy) nebo těsně po krmení činila 29 % resp. 23 %. Maximální koncentrace v plazmě je obecně dosaženo do 12 hodin, pokud je přípravek podáván kočkám nalačno nebo zamíchaný do potravy. Pokud je podáván po nakrmení, absorpce se může zpozdit o několik hodin. Bez ohledu na rozdíly ve farmakokinetice léku při podávání v krmivu nebo přímo do tlamy je klinická odpověď stejná.


Distribuce

Distribuční objem činí u koček v ustáleném stavu (steady state) asi 3,3 l/kg. Cyklosporin je široce distribuován do všech tkání, včetně kůže.


Metabolismus

Cyklosporin je metabolizován hlavně v játrech, a to cytochromem P450 (CYP 3A 4), ale také ve střevech. Metabolismus probíhá v podstatě formou hydroxylace a demethylace, přičemž následné metabolity mají jen minimální či žádnou aktivitu.


Vylučování

Vylučování probíhá především prostřednictvím feces. Malá část podané dávky je vyloučena v moči jako inaktivní metabolity.

Při opakovaných dávkách dochází k mírné bioakumulaci, která souvisí s dlouhým poločasem eliminace účinné látky (přibližně 24 hod.). Ustáleného stavu je dosaženo během 7 dní, přičemž se faktor bioakumulace pohybuje v rozsahu 1,01,72 (obvykle 12).


U koček existují velké individuální rozdíly v plazmatických koncentracích. V doporučených dávkách nejsou plazmatické koncentrace cyklosporinu indikátorem klinické odpovědi, takže se sledování hladiny v krvi nedoporučuje.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Tokoferol-alfa (E 307)

Bezvodý ethanol (E 1510)

Propylenglykol (E 1520)

Směs mono-, di- a triglyceridů kukuřičného oleje

Glyceromakrogol-hydroxystearát


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 70 dní.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě od 15 °C do 30 °C, ale raději neuchovávejte při teplotě do 20 °C déle než jeden měsíc. Neuchovávejte v chladničce.

Uchovávejte lahvičku v krabičce.


Přípravek obsahuje olejové složky rostlinného původu, které mohou při nižších teplotách ztuhnout. Při teplotách nižších než 20 °C může dojít k tvorbě gelu, který však zmizí při teplotách do 30 °C. Menší vločky nebo lehký sediment mohou přetrvávat. To však nemá vliv na dávkování ani účinnost a bezpečnost výrobku.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Vícedávková hnědá skleněná lahvička obsahující 5 nebo 17 ml perorálního roztoku. Lahvičky jsou uzavřeny gumovou zátkou a šroubovacím uzávěrem. Kartónová krabička obsahuje jednu lahvičku a dávkovací soupravu (která se skládá z polyetylenové sací hadičky a 1ml stříkačky).


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Animal Health d. o. o.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


96/066/11-C


9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE


18. 8. 2011/ 30. 8. 2016


10. DATUM REVIZE TEXTU


Srpen 2016


DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1