Příbalový Leták

Apoquel 16 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

APOQUEL 3,6 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 5,4 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 16 mg potahované tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Každá potahovaná tableta obsahuje:

APOQUEL 3,6 mg    3,6 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas)

APOQUEL 5,4 mg    5,4 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas)

APOQUEL 16 mg 16 mg Oclacitinibum ( ut Oclacitinibi maleas)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Bílé až krémově bílé oválné potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách označené písmeny „AQ“ a „S“, „M“ nebo „L“ na obou stranách. Písmena „S“, „M“ a „L“ označují odlišnou sílu tablet: „S“ je použito pro tablety s 3,6 mg, „M“ je na 5,4 mg tabletách a „L“ na 16 mg tabletách.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba pruritu spojeného s alergickou dermatitidou u psů.

Léčba klinické manifestace atopické dermatitidy u psů.

4.3    Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců nebo vážících méně než 3 kg.

Nepoužívat u psů s prokázanou imunosupresí jako je hyperadrenokorticismus, nebo s prokázanou progresivní maligní neoplazií, jelikož léčivá látka v těchto případech nebyla hodnocena.

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5    Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Oklacitinib utlumuje imunitní systém a může zvýšit náchylnost k infekcím a zhoršit neoplastické podmínky. Psi léčení APOQUEL tabletami by proto měli být monitorováni pro možný vznik infekcí nebo neoplazie.

Při léčbě pruritu souvisejícího s alergickou dermatitidou pomocí oklacitinibu vyšetřete a lečte všechny výchozí příčiny (např. bleší alergickou dermatitidu, kontaktní dermatitidu, přecitlivělost na potraviny). Kromě toho je v případě alergické dermatitidy a atopické dermatitidy doporučeno vyšetřit a léčit komplikující faktory, jako jsou bakteriální, plísňové nebo parazitické infekce/infestace (např. blechy a svrab).

Vzhledem k možným patologickým změnám (viz bod 4.6) je u psů léčených dlouhodobě doporučeno pravidelné monitorování kompletního krevního obrazu a biochemie séra.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po podání si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Časté nežádoucí účinky pozorované až do 16. dne terénních studií v porovnání s placebem jsou uvedeny v následující tabulce:

Nežádoucí účinky pozorované ve studii atopické dermatitidy do 16. dne

Nežádoucí účinky pozorované ve studii pruritu do 7. dne

APOQUEL

(n=152)

Placebo

(n=147)

APOQUEL

(n=216)

Placebo

(n=220)

Průjem

4,6%

3,4%

2,3%

0,9%

Zvracení

3,9%

4,1%

2,3%

1,8%

Anorexie

2,6%

0%

1,4%

0%

Nové kožní nebo podkožní boule

2,6%

2,7%

1,0%

0%

Letargie

2,0%

1,4%

1,8%

1,4%

Polydipsie

0,7%

1,4%

1,4%

0%

Po 16. dni se kromě údajů uvedených výše objevily u více než 1% psů přijímajících oklacitinib následující klinické příznaky: pyoderma, nespecifické dermální boule, zánět uší, histiocytom, zánět močového měchýře, kožní kvasinkové infekce, pododermatitida, lipom, lymfadenopatie, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, agrese.

Klinické patologické změny související s léčbou byly omezeny na růst střední hodnoty cholesterolu v séru a pokles střední hodnoty počtu leukocytů, nicméně všechny střední hodnoty zůstaly v laboratorním referenčním rozmezí. Pokles střední hodnoty počtu leukocytů, který se objevil u psů léčených oklacitinibem, nebyl progresivní a ovlivnil počet všech bílých krvinek (neutrofilů, eozinofilů i monocytů) kromě lymfocytů. Žádná z těchto patologických změn nebyla klinicky významná.

V laboratorní studii byl vývoj papilomů pozorován u množství psů.

Informace o náchylnosti k infekcím a neoplastických podmínkám viz bod 4.5.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-    Velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření).

-    Časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat).

-    Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat).

-    Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat).

-    Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace nebo u chovných psů, proto není doporučeno jeho použití během březosti, laktace nebo u psů určených k chovu.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Během terénních studií, kdy byl oklacitinib podáván současně s endo- a ektoparazitiky, antibiotiky a léky proti zánětu, nebyly pozorovány žádné lékové interakce.

Vliv podávání oklacitinibu na vakcinaci s modifikovanými živými vakcínami, psím parvovirem (CPV), psím distempervirem (CDV), psí parainfluenzou (CPI) a inaktivovaným virem vztekliny (RV) byl studován na 16 týdenních nevakcinovaných štěňatech. Jestliže bylo štěňatům podáváno 1,8 mg oklacitinibu/kg ž.hm. dvakrát denně po dobu 84 dní, následovala adekvátní imunitní odpověď na CDV a CPV. Nicméně výsledky studie naznačily i snížení sérologické odpovědi na vakcinaci CPI a RV u štěňat, která byla léčena oklacitinibem, v porovnání s neléčenou kontrolou. Klinický význam těchto zjištění pro vakcinovaná zvířata, kterým je podáván oklacitinib (v souladu s doporučeným dávkovacím režimem) je nejasný.

4.9    Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání.

Dávkování a léčebné schéma:

Doporučená počáteční dávka je 0,4 - 0,6 mg oklacitinibu/kg živé hmotnosti podávaného perorálně, dvakrát denně po dobu až 14 dní.

Při udržovací terapii by měla být podávána stejná dávka (0,4 - 0,6 mg oklacitinibu/kg živé hmotnosti), pouze jednou denně. Požadavek na dlouhodobou terapii by měl být založen na individuálním zvážení terapeutického prospěchu a rizika.

Tyto tablety mohou být podávány s krmivem nebo bez něj.

Dávkovací tabulka níže ukazuje požadované množství tablet. Tablety jsou dělitelné podél dělící rýhy.

Živá hmotnost (kg) psa

Síla a počet podávaných tablet

APOQUEL 3,6 mg tablety

APOQUEL 5,4 mg tablety

APOQUEL 16 mg tablety

3,0-4,4

/

4,5-5,9

/

6,0-8,9

1

9,0-13,4

1

13,5-19,9

/

20,0-26,9

2

27,0-39,9

1

40,0-54,9

1/

55,0-80,0

2

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Tablety s oklacitinibem byly podávány zdravým ročním bíglům dvakrát denně po dobu 6 týdnů, následováno podáváním jednou denně po dobu 20 týdnů v dávce 0,6 mg/kg ž.hm., 1,8 mg/kg ž.hm. a

3,0 mg/kg ž.hm.

Klinická zjištění, která byla vyhodnocena jako pravděpodobně související s léčbou oklacitinibem zahrnovala: alopecii (lokální), papilom, dermatitidu, erytém, oděrky a strupy/krusty, interdigitální „cysty“ a otoky nohou.

Během studie se dermatické léze většinou objevily sekundárně ke vzniku interdigitální furunkulózy na jedné nebo více nohou, četnost a častost výskytu stoupala s rostoucí dávkou. Ve všech skupinách byla pozorována lymfadenopatie periferních uzlin, její četnost stoupala s rostoucí dávkou a byla často spojována s interdigitální furunkulózou.

S léčbou souvisel i vznik papilomu, ten však nebyl ovlivněn dávkou.

Neexistuje žádné specifické antidotum, v případě příznaků předávkování by měli být psi léčeni symptomaticky.

4.11    Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky na dermatitidu, s výjimkou kortikosteroidů ATCvet kód: QD11AH90.

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Oklacitinib je inhibitor Janus kinázy (JAK). Je schopen inhibovat funkci mnoha cytokinů závislých na enzymové činnosti JAK. Pro oklacitinib jsou cílové prozánětlivé cytokiny nebo ty, které mají roli při alergické reakci/pruritu. Nicméně oklacitinib také může mít vliv na ostatní cytokiny (například na ty zapojené do obranyschopnosti nebo hematopoézy) s potenciálem pro nežádoucí účinky.

5.2    Farmakokinetické údaje

Po perorálním podání psům je oklacitinib maleát rychle a dobře absorbován s časem dosažení maximální koncentrace v plazmě (tmax) kratším než 1 hodinu. Absolutní biologická dostupnost oklacitinib maleátu byla 89%. Množství jídla u psa nijak výrazně neovlivňuje rychlost nebo rozsah jeho absorpce.

Celková plazmatická clearance oklacitinibu byla nízká - 316 ml/h/kg živé hmotnosti (5,3 ml/min/kg živé hmotnosti) a zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu byl 942 ml/kg živé hmotnosti. Po intravenózním a perorálním podání byly konečné tm podobné a to 3,5 a 4,1 hodiny. Oklacitinib vykazuje nízkou vazbu na proteiny s hodnotou od vyvázaných 66,3% do 69,7% v obohacené psí plazmě s nominálním rozmezím koncentrací od 10 do 1000 ng/ml.

Oklacitinib je metabolizován u psů na více metabolitů. Jeden hlavní oxidační metabolit byl identifikován v plazmě a moči.

Hlavní vylučovací cestou je metabolizace, s malým příspěvkem vylučování přes ledviny a žlučí. Inhibice psího cytochromu P450 je minimální s IC50 50x větší než je průměrná Cmax (333 ng/ml nebo 0,997 pM) po perorálním podání 0,6 mg/kg ž.hm. ve zkoušce snášenlivosti u cílových druhů zvířat. Proto je riziko metabolických lékových interakcí v důsledku inhibice oklacitinibu velmi nízké. U psů léčených 6 měsíců oklacitinibem nebylo v krvi pozorováno hromadění oklacitinibu.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.


6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Monohydrát laktosy

Magnesium-stearát

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Obal tablety:

Monohydrát laktosy Hypromelosa (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400 (E1521)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném blistru: 2 roky.

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušené nádobce: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpůlení tablety: 3 dny.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Zbylé nepoužité poloviny tablet by měly být vráceny zpět buď do otevřeného blistru a uchovávány v originální krabičce nebo do HDPE nádobky (maximálně 3 dny).

6.5    Druh a složení vnitřního obalu

Všechny tablety jsou baleny buď v aluminium/PVC/Aclar blistrech (každý strip obsahuje 10 potahovaných tablet) do krabičky nebo v bílé HDPE plastové nádobce s dětskou pojistkou. Velikost balení: 20, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIE

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/13/154/001 (1 x 20 tablet, 3,6 mg) EU/2/13/154/007 (1 x 50 tablet, 3,6 mg) EU/2/13/154/002 (1 x 100 tablet, 3,6 mg) EU/2/13/154/010 (20 tablet, 3.6 mg) EU/2/13/154/011 (50 tablet, 3.6 mg) EU/2/13/154/012 (100 tablet, 3.6 mg) EU/2/13/154/003 (1 x 20 tablet, 5,4 mg) EU/2/13/154/008(1 x 50 tablet, 5,4 mg) EU/2/13/154/004 (1 x 100 tablet, 5,4 mg) EU/2/13/154/013 (20 tablet, 5.4 mg) EU/2/13/154/014 (50 tablet, 5.4 mg) EU/2/13/154/015 (100 tablet, 5.4 mg) EU/2/13/154/005 (1 x 20 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/009 (1 x 50 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/006 (1 x 100 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/016 (20 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/017 (50 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/018 (100 tablet, 16 mg)

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 12/09/2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (http://www.ema.europa.eu/).

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

A.    DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

B.    PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

C.    DEKLARACE HODNOT MRL

A. DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Pfizer Italia S.R.L.

Via del Commercio 25/27 63100 Marino Del Tronto (AP)

ITÁLIE

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C. DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Karton pro blister

1.    NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APOQUEL 3,6 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 5,4 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 16 mg potahované tablety pro psy

oclacitinibum


2.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každá tableta obsahuje 3,6 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas) Každá tableta obsahuje 5,4 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas) Každá tableta obsahuje 16 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas)


3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

4. VELIKOST BALENÍ


20 tablet 50 tablet 100 tablet


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


6. INDIKACE


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA


9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


EXP: {měsíc/rok}


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Zbylé poloviny tablet by měly být uchovávány v blistru a po 3 dnech zlikvidovány, pokud nej sou použity.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA_


Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA_


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIE


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/2/13/154/001 (1 x 20 tablet, 3,6 mg) EU/2/13/154/007 (1 x 50 tablet, 3,6 mg) EU/2/13/154/002 (1 x 100 tablet, 3,6 mg) EU/2/13/154/003 (1 x 20 tablet, 5,4 mg) EU/2/13/154/008 (1 x 50 tablet, 5,4 mg) EU/2/13/154/004 (1 x 100 tablet, 5,4 mg) EU/2/13/154/005 (1 x 20 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/009 (1 x 50 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/006 (1 x 100 tablet, 16 mg)


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Šarže: {číslo}


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APOQUEL 3,6 mg tablety pro psy APOQUEL 5,4 mg tablety pro psy APOQUEL 16 mg tablety pro psy


oclacitinibum


2.    JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zoetis


3. DATUM EXSPIRACE


EXP: {měsíc/rok}


4. ČÍSLO ŠARŽE


Šarže: {číslo}


5. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Nádobka

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APOQUEL 3,6 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 5,4 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 16 mg potahované tablety pro psy

oclacitinibum


2.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každá tableta obsahuje 3,6 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas) Každá tableta obsahuje 5,4 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas) Každá tableta obsahuje 16 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas)


3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

4. VELIKOST BALENÍ


20 tablet 50 tablet 100 tablet


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


6. INDIKACE


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA


9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


EXP: {měsíc/rok}


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Zbylé poloviny tablet by měly být uchovávány v blistru a po 3 dnech zlikvidovány, pokud nejsou použity.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIE


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/2/13/154/010 (20 tablet, 3.6 mg) EU/2/13/154/011 (50 tablet, 3.6 mg) EU/2/13/154/012 (100 tablet, 3.6 mg) EU/2/13/154/013 (20 tablet, 5.4 mg) EU/2/13/154/014 (50 tablet, 5.4 mg) EU/2/13/154/015 (100 tablet, 5.4 mg) EU/2/13/154/016 (20 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/017 (50 tablet, 16 mg) EU/2/13/154/018 (100 tablet, 16 mg)


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Šarže: {číslo}


APOQUEL 3,6 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 5,4 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 16 mg potahované tablety pro psy

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIE

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Pfizer Italia S.R.L.

Via del Commercio 25/27 63100 Marino Del Tronto (AP)

ITÁLIE

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APOQUEL 3,6 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 5,4 mg potahované tablety pro psy APOQUEL 16 mg potahované tablety pro psy

Oclacitinibum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá potahovaná tableta obsahuje 3,6 mg, 5,4 mg nebo 16 mg Oclacitinibum (ut Oclacitinibi maleas).

Bílé až krémově bílé oválné potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách označené písmeny „AQ“ a „S“, „M“ nebo „L“ na obou stranách. Písmena „S“, „M“ a „L“ označují odlišnou sílu tablet: „S“ je použito pro tablety s 3,6 mg, „M“ je na 5,4 mg tabletách a „L“ na 16 mg tabletách.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. INDIKACE

Léčba pruritu spojeného s alergickou dermatitidou u psů. Léčba klinické manifestace atopické dermatitidy u psů.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců nebo vážících méně než 3 kg.

Nepoužívat u psů s prokázanou imunosupresí jako je hyperadrenokorticismus, nebo s prokázanou progresivní maligní neoplazií, jelikož léčivá látka v těchto případech nebyla hodnocena.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Časté nežádoucí účinky pozorované až do 16. dne terénních studií v porovnání s placebem jsou uvedeny v následující tabulce:

Nežádoucí účinky pozorované ve studii atopické dermatitidy do 16. dne

Nežádoucí účinky pozorované ve studii pruritu do 7. dne

APOQUEL

(n=152)

Placebo

(n=147)

APOQUEL

(n=216)

Placebo

(n=220)

Průjem

4,6%

3,4%

2,3%

0,9%

Zvracení

3,9%

4,1%

2,3%

1,8%

Anorexie

2,6%

0%

1,4%

0%

Nové kožní nebo podkožní boule

2,6%

2,7%

1,0%

0%

Letargie

2,0%

1,4%

1,8%

1,4%

Polydipsie

0,7%

1,4%

1,4%

0%

Po 16. dni se kromě údajů uvedených výše objevily u více než 1% psů přijímajících oklacitinib následující klinické příznaky: pyoderma, nespecifické dermální boule, zánět uší, histiocytom, zánět močového měchýře, kožní kvasinkové infekce, pododermatitida, lipom, lymfadenopatie, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, agrese.

Klinické patologické změny související s léčbou byly omezeny na růst střední hodnoty cholesterolu v séru a pokles střední hodnoty počtu leukocytů, nicméně všechny střední hodnoty zůstaly v laboratorním referenčním rozmezí. Pokles střední hodnoty počtu leukocytů, který se objevil u psů léčených oklacitinibem, nebyl progresivní a ovlivnil počet všech bílých krvinek (neutrofilů, eozinofilů i monocytů) kromě lymfocytů. Žádná z těchto patologických změn nebyla klinicky významná.

V laboratorní studii byl vývoj papilomů pozorován u množství psů.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-    Velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření).

-    Časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat).

-    Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat).

-    Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat).

-    Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Dávkování a léčebné schéma:

Doporučená počáteční dávka APOQUEL tablet podávaných psovi je 0,4 - 0,6 mg oklacitinibu/kg živé hmotnosti podávaného perorálně, dvakrát denně po dobu až 14 dní.

Při udržovací terapii (po počáteční 14 denní terapii) by měla být podávána stejná dávka (0,4 - 0,6 mg oklacitinibu/kg živé hmotnosti), pouze jednou denně. Požadavek na dlouhodobou terapii by měl být založen na individuálním zvážení terapeutického prospěchu a rizika.

Tyto tablety mohou být podávány s krmivem nebo bez něj.

Dávkovací tabulka níže ukazuje požadované množství tablet pro dosažení doporučené dávky. Tablety jsou dělitelné podél dělící rýhy.

Váha (kg) psa

Síla a počet podávaných tablet

APOQUEL 3,6 mg tablety

APOQUEL 5,4 mg tablety

APOQUEL 16 mg tablety

3,0-4,4

/

4,5-5,9

/

6,0-8,9

1

9,0-13,4

1

13,5-19,9

/

20,0-26,9

2

27,0-39,9

1

40,0-54,9

1/

55,0-80,0

2

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Po podání každé tablety se ujistěte, že byla psem spolknuta.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Zbylé nepoužité poloviny tablet by měly být vráceny zpět buď do otevřeného blistru a uchovávány v originální krabičce nebo do HDPE nádobky (maximálně 3 dny).

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo nádobce po EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Oklacitinib utlumuje imunitní systém a může zvýšit náchylnost k infekcím a zhoršit neoplastické podmínky. Psi léčení APOQUEL tabletami by proto měli být monitorováni pro možný vznik infekcí nebo neoplazie.

Při léčbě pruritu souvisejícího s alergickou dermatitidou pomocí oklacitinibu vyšetřete a lečte všechny výchozí příčiny (např. bleší alergickou dermatitidu, kontaktní dermatitidu, přecitlivělost na potraviny). Kromě toho je v případě alergické dermatitidy a atopické dermatitidy doporučeno vyšetřit a léčit komplikující faktory, jako jsou bakteriální, plísňové nebo parazitické infekce/infestace (např. blechy a svrab).

Vzhledem k možným patologickým změnám (viz bod 6) je u psů léčených dlouhodobě doporučeno pravidelné monitorování kompletního krevního obrazu a biochemie séra.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po podání si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti nebo laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace nebo u chovných psů, proto není doporučeno použití během březosti, laktace nebo u psů určených k chovu.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Během terénních studií, kdy byl oklacitinib podáván současně s endo- a ektoparazitiky, antibiotiky a léky proti zánětu nebyly pozorovány žádné lékové interakce.

Vliv podávání oklacitinibu na vakcinaci s modifikovanými živými vakcínami - psím parvovirem (CPV), psím distempervirem (CDV), psí parainfluenzou (CPI) a inaktivovaným virem vztekliny (RV) byl studován na 16 týdenních nevakcinovaných štěňatech. Jestliže bylo štěňatům podáváno 1,8 mg oklacitinibu/kg ž.hm. dvakrát denně po dobu 84 dní, následovala adekvátní imunitní odpověď na CDV a CPV. Nicméně výsledky studie naznačily i snížení sérologické odpovědi na vakcinaci CPI a RV u štěňat, která byla léčena oklacitinibem, v porovnání s neléčenou kontrolou. Klinický význam těchto zjištění pro vakcinovaná zvířata, kterým je podáván oklacitinib (v souladu s doporučeným dávkovacím režimem) je nejasný.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Tablety s oklacitinibem byly podávány zdravým ročním bíglům dvakrát denně po dobu 6 týdnů, následováno podáváním jednou denně po dobu 20 týdnů v dávce 0,6 mg/kg ž.hm., 1,8 mg/kg ž.hm. a 3,0 mg/kg ž.hm, celkem 26 týdnů.

Klinická zjištění, která byla vyhodnocena jako pravděpodobně související s léčbou oklacitinibem zahrnovala: alopecii (lokální), papilom, dermatitidu, erytém, oděrky a strupy/krusty, interdigitální „cysty“ a otoky nohou.

Během studie se dermatické léze většinou objevily sekundárně ke vzniku interdigitální furunkulózy na jedné nebo více nohou, četnost a častost výskytu stoupala s rostoucí dávkou. Ve všech skupinách byla pozorována lymfadenopatie periferních uzlin, její četnost stoupala s rostoucí dávkou a byla často spojována s interdigitální furunkulózou.

S léčbou souvisel i vznik papilomu, ten však nebyl ovlivněn dávkou.

Neexistuje žádné specifické antidotum, v případě příznaků předávkování by měli být psi léčeni symptomaticky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (http://www.ema.europa.eu/).

APOQUEL tablety jsou dodávány buď v blistrech nebo nádobkách s 20, 50 nebo 100 tabletami v balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Oklacitinib je inhibitor Janus kinázy (JAK). Je schopen inhibovat funkci mnoha cytokinů závislých na enzymové činnosti JAK. Pro oklacitinib jsou cílové prozánětlivé cytokiny nebo ty, které mají roli při alergické reakci/pruritu. Nicméně oklacitinib také může mít vliv na ostatní cytokiny (například na ty zapojené do obranyschopnosti nebo hematopoézy) s potenciálem pro nežádoucí účinky.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Lietuva

Zoetis Lietuva UAB Tel: +370 5 2683634

Peny6^HKa Bt^rapnn

Zoetis Luxembourg Holding Sarl Ten: +359 2 970 41 72

Luxembourg

Zoetis Belgium SA Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o. Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft. Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health Tlf: +45 49 12 67 65

Malta

Agrimed Limited Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Zoetis Lietuva UAB Tel: +370 5 2683634

Norge

Orion Pharma Animal Health Tlf: +47 40 0041 90

EkXába

Zoetis Hellas S.A.

TqL: +30 210 6791900

Osterreich

Zoetis Osterreich GmbH Tel: +43 1 2701100 110

Espaňa

Zoetis Spain, S.L. Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Portugal

Zoetis Portugal, Lda. Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis Netherlands Holdings BV Tel: +385 1 644 1460

Románia

Zoetis Románia SRL Tel: +40 21 207 17 70

Ireland

Zoetis Ireland Limited Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis Netherlands Holdings BV Tel: +385 1 644 1460

Island

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z Tel: +421 2 5939 6190

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kúrcpog

Zoetis Hellas S.A.

Tr(k.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Zoetis Lietuva UAB Tel: +370 5 2683634

United Kingdom

Zoetis UK Limited Tel: +44 (0) 845 300 8034

23