Příbalový Leták

Anprociclina 200 Mg/GSouhrn údajů o přípravku


NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Anprociclina 200 mg/g premix pro medikaci krmiva


KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g obsahuje:

Léčivá látka : Oxytetracyclinum (ut dihydricum) 200 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva

Hnědý granulovaný prášek


KLINICKÉ ÚDAJE


Cílové druhy zvířat:
Prasata

Indikace:
Bakteriální infekce dýchacího a zažívacího traktu vyvolané bakteriemi citlivými na oxytetracyklin.


Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě ledvinové nedostatečnosti.


Zvláštní upozornění:
Nepoužívat do krmiv bohatých na vápník a hořčík.


Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Příjem potravy a tím i medikovaného krmiva zvířaty se může v důsledku onemocnění měnit. Je proto nutno zvážit, zda zvířaty bude příjmuta potřebná dávka léčiva s medikovaným krmivem a v případě potřeby zvážit další postup léčby.

Vzhledem k variabilitě (časové, zeměpisné) citlivosti bakterií na oxytetracyklin a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o lékovou formu určenou pro medikaci více zvířat, by měla být ve stádě před započetím podávání prokázána přítomnost onemocnění způsobených mikroorganismy citlivými na oxytetracyklin.

Použití přípravku by se mělo opírat o výsledek testu citlivosti bakterií izolovaných z léčených zvířat. Použití přípravku jiným než v SPC popsaným způsobem může vést ke zvýšení počtu bakterií rezistentních vůči tetracyklinům a ke snížení účinnosti léčby antibiotiky stejné nebo i jiné třídy v důsledku případné zkřížené rezistence.

Je třeba věnovat zvláštní pozornost zlepšování managementu chovu

s cílem vyloučit podmínky vyvolávající stres. Je nutné vyhýbat se opa-

kovanému či dlouhému používání oxytetracyklinu lepším řízením

chovu a účinnější dezinfekcí. Vyloučit podávání krmiv bohatých na

vápník a hořčík.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí k léčivé látce by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Při nakládání s přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky skládající se z pracovního oblečení, ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic. V průběhu aplikace nekuřte, nejezte a nepijte. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky a očí opláchněte exponovanou část velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Po použití přípravku si omyjte ruce vodou a mýdlem.


Nežádoucí účinky :
U prasat byl pozorován pokles imunitní odpovědi na vakcínu proti července.

Použití v průběhu březosti a laktace:
U prasnic použit pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


Interakce:
Vyhnout se souběžnému podávání minerálů nebo přípravků na bázi vápníku a hořčíku, a pokud je to možné, používat krmiva chudá na oba prvky.

Podávané množství a způsob podání:

Perorální podání.

Prasata : 20-50 mg úč.l. / kg ž.hm., což odpovídá 200-1250 g přípravku na 100 kg krmné směsi.

Podávat 3-5 dní podle následujícího schématu zohledňující úroveň příjmu krmiva v různých stádiích chovu:


Příjem krmiva

Množství v kg premixu na 100 kg krmné směsi

5 % živé hmotnosti

200 - 500 g přípravku na 100 kg krmné směsi

3 % živé hmotnosti

350 - 800 g přípravku na 100 kg krmné směsi

2 % živé hmotnosti

500 - 1250 g přípravku na 100 kg krmné směsi


Dávkovat podle věku, hmotnosti a spotřeby krmiva zvířaty. Hmotnost zvířat a spotřebu krmiva zjišťovat co nejpřesněji a tak vyloučit možnost poddávkování. Spotřeba medikovaného krmiva je závislá na klinickém stavu zvířat, který je třeba zohlednit při výpočtu koncentrace antibiotika a stanovení správného dávkování.


Nemíchat do krmiv bohatých na vápník a hořčík.

Předávkování:
K dispozici nejsou relevantní údaje. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Ochranné lhůty:

Maso prasat: 14 dní.


FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Tetracykliny,

ATCvet kód : QJ01AA06.


Farmakodynamické vlastnosti :
Oxytetracyklin je širokospektrální antibiotikum patřící do skupiny tetracyklinů účinných proti hlavním zástupcům patogenních baktérií, jak grampozitivních tak gramnegativních:

Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Brucella spp.,Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopatiae, Mycobacterium spp.,Mycoplasma spp., Pasteurella multocida, Streptococcus spp.

Působí bakteriostaticky tak, že svými vazbami na bakteriální ribosomy inhibuje syntézu bílkovin.

Jsou popsány čtyři mechanismy získané rezistence mikroorganismů proti tetracyklinům obecně:

Snížená akumulace tetracyklinů (snížená propustnost bakteriální buněčné stěny a aktivní eflux), proteinová ochrana bakteriálního ribozomu, enzymatická inaktivace antibiotik a mutace rRNA (brání tetracyklinu navázat se na ribozom).

K přenosu rezistence na tetracykliny může docházet prostřednictvím plazmidů nebo jiných mobilních prvků (např. konjugativních transpozonů). Byla také popsána zkřížená rezistence v rámci tetracyklinové skupiny.

Farmakokinetické údaje :
Oxytetracyklin se velmi dobře absorbuje ze střeva, přičemž tento proces je značně ovlivněn přítomností bivalentních kationtů, např. vápníku. Absorpce je vyšší u savců, nižší u drůbeže; obecně se procento vstřebaného oxytetracyklinu po perorálním podání pohybuje mezi 60-80 % dávky. Oxytetracyklin je dobře distribuován do tkání organismu, do mozkové a míšní tekutiny jen při zánětlivých procesech. Nejvyšší koncentrace jsou dosaženy v plicích, ledvinách, játrech a žluči. Ukládá se nevratně ve vyvíjejících se tvrdých tkáních. V závislosti na druhu zvířat je 50-80% absorbovaného oxytetracyklinu eliminováno močovými cestami a asi 10% prostřednictvím výkalů. Poločas eliminace oxytetracyklinu je u většiny zvířat cca 9,5 hod.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


Seznam pomocných látek :
Kukuřičné otruby

Inkompatibility:
Nadměrná přítomnost iontů vápníku a hořčíku

v krmivu. Tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti:
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu : 3 měsíce
Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce


6.4 Zvláštní opatření pro uchování:
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Druh obalu :

Obal á 1 kg: Krabice z PE válcového tvaru,obal opatřený pojistkou.

Ostatní obaly : vícevrstvý papírový pytel s vnitřní PE folií,uzavřený prošitím.

Příbalová informace u všech obalů na etiketě.

Velikost balení:1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CHEMIFARMA SpA,via Don E.Servadei 16,47122 Forlí, Itálie

Tel.0039-0543-796464,fax 0039-0543-796479,e-mail export@chemifarma.it


REGISTRAČNÍ ČÍSLO


98/071/01-C


DATUM REGISTRACE


16.10.2001, 31.10.2012


POSLEDNÍ REVIZE TEXTU


Říjen 2012


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.