Příbalový Leták

Ampiclox Lactating Cow

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ampiclox Lactating Cow 75 mg/200 mg suspenze


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Jeden aplikátor (1 dávka) obsahuje:

Léčivé látky:

Ampicillinum (ut ampicillinum natricum) 75 mg
Cloxacillinum (ut cloxacillinum natricum) 200 mg


Pomocné látky:

Butylhydroxyanizol (E320) 0,61 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Intramamární suspenze.

Šedobílá suspenze.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot (dojnice v laktaci)


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba mastitid způsobených citlivými bakteriemi u krav v laktaci:

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcuc uberis, Staphylococcus spp.(kmeny penicilin rezistentní a senzitivní), Corynebacterium spp., E. coli.


4.3 Kontraindikace


Nejsou.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Neuplatňuje se.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva s kůží.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Přípravek je určen k léčbě klinických mastitid u krav v laktaci.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Intramamární podání


Obsah jednoho injektoru se aplikuje do infikované čtvrti. Celkově se provedou tři aplikace ve 12 nebo 24 hodinových intervalech.
Aplikuje se do vydojeného očištěného a vydezinfikovaného struku. Nástavec aplikátoru se zavede do strukového kanálu a lehkým tlakem na píst se zvolna aplikuje. Léčená čtvrť může být při následovném dojení opět vydojena.


Příprava a použití krátkého hrotu: Uchopit krycí klobouček mezi ukazovák a palec, ohnout a odstranit (viz obrázek na vnějším obale přípravku). Do strukového kanálku zavést pouze bílou část hrotu dle nákresu. Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.


Příprava a použití konvenčního hrotu: Uchopit spodní část krycího kloboučku mezi ukazovák a palec, ohnout, přitlačit a odstranit (viz obrázek na vnějším obale přípravku). Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.


V žádném případě se nedotýkat prsty odkrytého hrotu!


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Předávkování je velmi nepravděpodobné, protože se vždy aplikuje obsah celého aplikátoru. Při náhodném předávkování nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.


4.11 Ochranné lhůty


Maso 7 dní, mléko 60 hodin (5 dojení).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Beta-laktamová antibiotika, peniciliny, kombinace s jinými antibakteriálními léčivy

ATCvet kód: QJ51RC26


Působení ampicilinu a kloxacilinu je baktericidní. Kloxacilin je účinný proti G+ bakteriím včetně kmenů produkujících -laktamázy, ampicilin pokrývá G- spektrum původců. Kombinace antibiotik dosahuje vysoké účinné hladiny v mléčné žláze a nemá dráždivé účinky na parenchym mléčné žlázy.

Ampiclox LC susp. je účinný u bakteriálních infekcí mléčné žlázy u dojnic v laktaci způsobených: Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcuc uberis, Staphylococcus spp. kmeny penicilin rezistentní a senzitivní, Corynebacterium spp., E. coli.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Butylhydroxyanizol (E320)

12-hydroxystearin

Podzemnicový olej


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Bílý polyethylénový (LD) aplikátor s obsahem 4,5 ml (3 g) suspenze. Baleno v papírových skládačkách po 12, 24, 30 nebo 72 aplikátorech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika


8. Registrační číslo(a)


96/255/91-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


25.7.1991, 19.6.1997, 26.8.2002, 23.8.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Září 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
3