Příbalový Leták

Alfaxan 10 Mg/Ml


PŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALFAXAN 10 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivá látka:

Alfaxalonum 10 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi a kočky.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Jako indukční prostředek před inhalační anestezií. Jako jediné anestetikum k indukci a udržování anestezie pro provedení vyšetřovacích postupů nebo chirurgických zákroků.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívejte v kombinaci s jinými intravenózními anestetiky.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Během fáze vyvedení z anestézie se doporučuje se zvířaty nemanipulovat, ani je nerušit. To může vyvolávat samovolné pádlovací pohyby končetin, drobné svalové záškuby nebo prudší pohyby. Je žádoucí přijmout opatření, která sníží riziko výskytu takových reakcí, v případě výskytu však tyto reakce nejsou klinicky významné.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Analgetické vlastnosti alfaxalonu jsou omezeny. V případě postupů, u kterých lze předpokládat, že vyvolají bolest, musí být poskytnuta vhodná perioperační analgézie.

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku u zvířat mladších 12 týdnů nebyla prokázána.

Zejména u psů dochází často k přechodné post-indukční apnoe – podrobnosti viz bod 4.6. V takových případech je třeba provést endotracheální intubaci a zahájit podávání kyslíku. Před podáním přípravku je třeba se ujistit, že jsou k dispozici prostředky k zajištění přerušované ventilace pozitivním přetlakem.


K minimalizaci rizika výskytu apnoe, aplikujte veterinární léčivý přípravek pomalou intravenózní injekcí a nikoli jako rychlý bolus.


Zejména při použití vyšších dávek veterinárního léčivého přípravku může dojít k respirační depresi závislé na velikosti podané dávky. V takovém případě je potřeba k odvrácení hrozící hypoxemie/hyperkapnie zahájit podávání kyslíku nebo zahájit přerušovanou ventilaci pozitivním přetlakem. To je zvlášť důležité v případech, kdy anestezie představuje zvýšené riziko a v případech, kdy musí být anestezie udržována po delší dobu.


V případě výrazného snížení průtoku krve játry nebo závažného poškození jaterních buněk, může u psů i u koček dávkovací interval pro udržování anestézie přerušovaným podáním bolu přípravku vyžadovat prodloužení o více než 20%, nebo udržovací dávka při kontinuální intravenózní infuzi snížení o více než 20%. U koček nebo psů s renální insuficiencí může být potřebné snížení dávek pro indukci a udržování anestézie.


Stejně jako u všech celkových anestetik platí:


Ve fázi vyvedení z anestézie při použití tohoto veterinárního léčivého přípravku je možné u malého počtu psů a koček pozorovat psychomotorické podráždění. Vyvedení z anestézie by proto mělo probíhat ve vhodném zařízení s dostatečným dozorem. Použití benzodiazepinu jako jediné premedikační látky může pravděpodobnost psychomotorického podráždění zvýšit.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě zasažení očí nebo kůže je okamžitě opláchněte vodou. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


V klinických studiích s tímto veterinárním léčivým přípravkem došlo u 44 % psů a 19 % koček k výskytu post-indukční apnoe, definované jako dechová zástava po dobu 30 sekund nebo déle. Průměrná doba trvání apnoe u těchto zvířat byla 100 sekund u psů a 60 sekund u koček. Proto je třeba použít endotracheální intubaci a podávání kyslíku.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku v případech, kdy je žádoucí zachování březosti nebo v průběhu laktace. Nebyly hodnoceny účinky na plodnost. Studie s alfaxalonem prováděné na březích myších, potkanech a králících nepodaly důkaz o škodlivých účincích na ošetřená zvířata nebo na reprodukční ukazatele u jejich potomstva. Přípravek by měl být použit u březích zvířat pouze na základě zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Přípravek byl bezpečně používán u psů pro indukci anestezie před porodem štěňat císařským řezem. V těchto studiích nebyli psi premedikováni, byla stanovena dávka 1 až 2 mg / kg (tj. o něco nižší, než obvyklá 3 mg / kg, viz bod 4.9), a přípravek byl podáván za účelem požadovaného účinku, jak je doporučeno.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Byla prokázána bezpečnost veterinárního léčivého přípravku při použití v kombinaci s následujícími skupinami léčiv používanými k premedikaci:

Třída léčiva

Příklady

Fenothiaziny

acepromazin maleát

Anticholinergní látky

atropin sulfát

Benzodiazepiny

diazepam, midazolam hydrochlorid

Agonisté alfa-2-adrenoceptoru

xylazin hydrochlorid, medetomidin hydrochlorid

Opiáty

metadon, morfin sulfát, butorfanol tartrát, buprenorfin hydrochlorid

Nesteroidní protizánětlivá léčiva

karprofen, meloxikam


V případě současného použití veterinárního léčivého přípravku s dalšími léčivy, které vyvolávají útlum centrálního nervového systému, je nutné očekávat zesílení tlumivých účinků veterinárního léčivého přípravku, které vyžaduje, aby po dosažení požadované hloubky anestezie bylo další podávání léčivého přípravku přerušeno.


Použití jednoho premedikačního léčiva nebo jejich kombinace obvykle snižuje potřebnou dávku veterinárního léčivého přípravku.


Premedikace agonisty alfa-2-adrenoreceptoru, například xylazinem nebo medetomidinem, může délku trvání anestezie v závislosti na dávce významně prodloužit. Ke zkrácení fáze vyvedení z anestézie může být žádoucí vyrušit účinky těchto premedikačních léčiv.


Benzodiazepiny by se neměly používat jako jediná premedikační léčiva u psů a koček, protože kvalita anestezie u některých pacientů nemusí být dostatečná. Benzodiazepiny je možné bezpečně a účinně použít v kombinaci s jinými premedikačními přípravky a veterinárním léčivým přípravkem.


Viz dále část 4.3.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Indukce anestezie:

Indukční dávka veterinárního léčivého přípravku je založena na údajích získaných z kontrolovaných laboratorních a terénních studií a jedná se o dávku léčiva, potřebnou k úspěšné indukci anestézie pro 9 z 10 psů nebo koček (tj. 90. percentil)


Doporučené dávkování pro indukci anestézie je následující:PSI

KOČKY


nepremedikovaní

premedikovaní

nepremedikované

premedikované

mg/kg

3

2

5

5

ml/kg

0.3

0.2

0.5

0.5


Do stříkačky určené k podání přípravku je třeba připravit výše uvedenou dávku. S aplikací je třeba pokračovat až do doby, kdy lékař považuje hloubku anestezie za dostatečnou pro endotracheální intubaci, nebo do úplné aplikace celé dávky. Potřebné rychlosti injekce lze dosáhnout aplikací jedné čtvrtiny (¼) vypočtené dávky každých 15 sekund, aby celková dávka, pokud je potřeba ji skutečně celou podat, byla aplikována po dobu prvních 60 sekund. Pokud po uplynutí 60 sekund od úplné aplikace první indukční dávky není provedení intubace stále možné, je možné pro dosažení účinku aplikovat ještě jednu podobnou dávku.


Udržování anestezie:

Po indukci anestezie veterinárním léčivým přípravkem je možné zvíře intubovat a anestezii udržovat tímto veterinárním léčivým přípravkem, nebo inhalačním anestetikem. Udržovací dávky veterinárního léčivého přípravku je možné aplikovat jako přídavné bolusy, nebo jako infuzi konstantní rychlosti. Byla prokázána bezpečnost a účinnost veterinárního léčivého přípravku u psů i u koček při zákrocích trvajících až jednu hodinu. Následující dávky doporučené k udržování anestezie jsou založeny na údajích získaných z kontrolovaných laboratorních a terénních studií a představují průměrné množství léčiva potřebného k udržování anestezie u psů a koček. Aktuální dávka však bude záležet na reakci každého pacienta.


Doporučené dávkování k udržování anestezie:PSI

KOČKY


nepremedikovaní

premedikovaní

nepremedikované

premedikované

Dávka pro konstantní rychlost infuze

mg/kg/h

8–9

6–7

10–11

7–8

mg/kg/min

0,13–0,15

0,10–0,12

0,16–0,18

0,11–0,13

ml/kg/min

0,013–0,015

0,010–0,012

0,016–0,018

0,011–0,013

Dávka bolusu na každých 10 minut udržování

mg/kg

1,3–1,5

1,0–1,2

1,6–1,8

1,1–1,3

ml/kg

0,13–0,15

0,10–0,12

0,16–0,18

0,11–0,13


Tam, kde je pro udržování anestézie pro zákroky trvající déle než 5 až 10 minut použit tento veterinární léčivý přípravek, lze pro udržení požadované úrovně anestezie a její trvání ponechat v cévě motýlkovou jehlu nebo kanylu a malá množství veterinárního léčivého přípravku potřebná k udržení hloubky a délky trvání anestézie následně aplikovat injekčně. Při použití veterinárního léčivého přípravku k udržení anestezie trvá fáze vyvedení z anestézie ve většině případů v průměru déle než při použití inhalačního plynu jako udržovací látky.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Bylo prokázáno, že veterinární léčivý přípravek je snášen i v případě předávkování až do 10násobku doporučené dávky 2 mg/kg u psa (tj. až do 20 mg/kg) a až do 5násobku doporučené dávky 5 mg/kg u kočky (tj. až do 25 mg/kg). U psů i koček tyto nadměrné dávky aplikované během 60 sekund způsobí apnoe a přechodné snížení průměrného arteriálního krevního tlaku. Snížení krevního tlaku není život ohrožující a je kompenzováno změnami v srdeční frekvenci. Tato zvířata je možné ošetřit pouze ventilací přerušovaným přetlakem (v případě nutnosti) buď s použitím vzduchu v místnosti, nebo lépe kyslíkem. Zotavení je rychlé bez trvalých následků.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: jiná celková anestetika, alfaxalon

ATCvet kód: QN01AX05


5.1 Farmakodynamické vlastnost


Alfaxalon (3-α-hydroxy-5-α-pregnan-11,20-dion) je molekula neuroaktivního steroidu s vlastnostmi celkového anestetika. Primárním mechanismem anestetického účinku alfaxalonu je ovlivnění transportu chloridových iontů na buněčné membráně neuronu, v důsledku vazby alfaxalonu na receptory GABAA na povrchu buněk.5.2 Farmakokinetické údaje


Distribuční objem po jediné injekci doporučené klinické dávky 2 a 5 mg/kg ž.hm. alfaxalonu je 2,4 l/kg u psů a 1,8 l/kg u koček. V in vitro studii s použitím hepatocytů u koček a psů bylo prokázáno, že se alfaxalon zapojuje jak do metabolismu fáze I (závislém na cytochromu P450) tak fáze II (závislém na konjugaci). Jak kočky, tak psi tvoří pět (5) shodných metabolitů fáze I alfaxolonu. Metabolity fáze II zjištěné u koček jsou alfaxalon sulfát a alfaxalon glukuronid, zatímco u psů byl zjištěn alfaxalon glukuronid.


U koček je průměrný terminální poločas plazmatické eliminace (t1/2) u alfaxalonu pro dávku 5 mg/kg přibližně 45 minut. Průměrná plazmatická clearance pro dávku 5 mg/kg je 25,1 ± 7,6 ml/kg/min.


U psů je průměrný terminální poločas plazmatické eliminace (t1/2) u alfaxalonu přibližně 25 minut pro dávku 2 mg/kg. Průměrná plazmatická clearance pro dávku 2 mg/kg je 59,4 ± 12,9 ml/kg/min.

U psů i koček vykazuje eliminace alfaxalonu nelineární (na dávce závislou) farmakokinetiku.


Metabolity alfaxalonu jsou psy i kočkami eliminovány pravděpodobně jaterně-fekální a renální cestou, podobně jako u jiných druhů.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Hydroxypropylbetadex

Chlorid sodný

Bezvodý fosforečnan sodný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková, koncentrovaná (pro úpravu pH)

Voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Tento přípravek neobsahuje antimikrobiální konzervační prostředky. Veškerý zbylý roztok v lahvičce je po odebrání požadované dávky nutné zlikvidovat.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Chraňte před mrazem.

Uchovávejte lahvičku ve vnější papírové krabičce.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Papírová krabička s jednou skleněnou 10ml lahvičkou uzavřenou bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Jurox (UK) Limited

Second Floor, Richmond House, 105 High Street

Crawley, West Sussex RH10 1DD

Spojené království


8. Registrační číslo(a)


96/076/15-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


11. 8. 2015


10. DATUM REVIZE TEXTU


Srpen 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1