Příbalový Leták

Alamycin La 200 Mg/Ml

Souhrn údajů o přípravku


1. Název přípravku


Alamycin LA inj. ad us. vet.


2. Složení kvalitativní a kvantitativní (1 ml)


Oxyteracyclinum dihydricum 216 mg

(tj. Oxytetracyclinum 200 mg)


Pomocné látky: Magnesii oxidum, Dimethylacetamidum, Dinatrii edetas dihydricus, Olaminum, Natrii hydroxymethansulfinas, Aqua pro iniectione


3. Léková forma


Injekční roztok

Popis přípravku: Čirá, hnědožlutá kapalina


4. Farmakologické vlastnosti


Farmakodynamické vlastnosti:


Oxytetracyklin je bakteriostatické antibiotikum, které inhibuje syntézu proteinů u vnímavých baktérií. Po penetraci se oxytetracyclin ireversibilně váže na receptory na 30S podjednotkách bakteriálních ribosomů. To účinně zabraňuje navázání aminokyselin při prodlužování peptidového řetězce a inhibuje syntézu bakteriálních proteinů.


Farmakokinetické vlastnosti:


Alamycin LA inj. je po aplikaci relativně rychle absorbován. Přípravek je specificky formulován k prolongovanému poskytování a udržování antibakteriální aktivity. Maximální hladiny v krvi je dosaženo po 4 až 6 hodinách po podání. Účinné hladiny v krvi přetrvávají minimálně 4 dny.


Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku:


Přípravek je dobře snášen, jen příležitostně se mohou vyskytnout mírné místní reakce.


5. Klinické údaje


5.1. Cílová zvířata


Skot

Ovce

Prasata


5.2. Indikace


In vitro je oxytetracyklin prokazatelně účinný proti těmto mikroorganismům: Bordetellabronchiseptica, Corynebacteriumpyogenes, Erysipelothrixrhusiopathiae, Escherichiacoli, Haemophilussomnus, Pasteurellamultocida, Salmonelladublin, Staphylococcusaureus, Streptococcusagalactiae, Streptococcusfaecalis, Streptococcuspyogenesa Streptococcusuberis.

Léčba systémových, respiratorních a lokálních infekcí, způsobených mikroorganismy citlivými na oxytetracyklin u skotu, ovcí a prasat.

Skot: aktinobacilóza, neštovice skotu, pododermatitidy, mastitidy, metritidy,

pasterelóza a pneumonie.

Ovce: pododermatitidy, mastitidy, metritidy, omfaloflebitidy, pneumonie

a chlamydiózy.

Prasata: červenka, MMA syndrom, atrofická rhinitida a omfaloflebitida.


5.3. Kontraindikace


Alamycin LA inj. není doporučován k léčbě koní, psů a koček.

Nepoužívejte u zvířat s poškozením jater nebo ledvin.


5.4. Nežádoucí účinky


Přípravek patří mezi dobře snášená antibiotika.

Vzácně se vyskytují mírné reakce přechodného charakteru.


5.5. Speciální opatření při používání


Po manipulaci s lékem si umyjte ruce. V případě kontaktu s kůží nebo očima okamžitě omyjte postižené místo proudem vody, protože hrozí místní podráždění. Pokud je nutná souběžná léčba s jinými léky, používejte jiná místa aplikace.


5.6. Používání v průběhu gravidity a laktace


Alamycin LA inj. je bezpečný pro použití během laktace. Podávání tetracyklinů

v průběhu vývoje zubů a kostí, stejně jako v pozdních stádiích březosti, může vést k jejich zabarvení.


5.7. Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky


Nejsou.


5.8. Dávkování a způsob podání


Obecná dávka je 20 mg na 1 kg ž. hm. (tj. 1 ml na 10 kg ž. hm.) při hlubokém intramuskulárním podání. Maximální doporučená dávka do jednoho místa aplikace: Skot: 20 ml, ovce: 5 ml, prase: 10 ml, sele: 1-denní 0,2 ml, 7-denní 0,3 ml, 14-denní 0,4 ml, 21-denní 0,5 ml, starší 21 dnů 1 ml na 10 kg ž. hm.


5.9. Předávkování


Neuvádí se.


5.10. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Přípravek neřeďte.


5.11. Ochranné lhůty


Maso 21 dní.

Mléko krav 7 dní,

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.


5.12. Speciální bezpečnostní opatření, která mají dodržovat osoby aplikující přípravek zvířatům


Po manipulaci s lékem si umyjte ruce. V případě kontaktu s kůží nebo očima okamžitě omyjte postižené místo proudem vody, protože hrozí místní podráždění.


6. Farmaceutické údaje


6.1. Inkompatibilita


Není.

6.2. Doba použitelnosti


2 roky, po podání první dávky spotřebujte zbylé množství do 28 dnů.


6.3. Opatření pro uchovávání


Skladujte při teplotě 15-25°C, chraňte před světlem. Uložte mimo dosah dětí.

Pokud je lahvička otevřena a její obsah je vystaven účinkům vzduchu, roztok může ztmavnout. Jeho účinnost zůstává nezměněna.


6.4. Druh obalu a velikost balení


Alamycin LA inj. je expedován v 50 ml, 100 ml a 250 ml skleněných lékovkách Typu II.


6.5. Držitel rozhodnutí o registraci


Norbrook Laboratories Limited, Station Works,

NEWRY, Co. Down, Northern Ireland. BT35 6 JP


6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. Další informace


7.1. Registrační číslo: 96/519/94-C


7.2. Datum registrace a datum prodloužení registrace

13. 4. 1994, 27. 3. 2000, 27. 2. 2006

7.3. Datum poslední revize textu:

6. 1. 2006