Příbalový Leták

Alamycin Aerosol 5 G


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALAMYCIN AEROSOL 5 g kožní sprej, roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 balení (140 g) přípravku obsahuje:


Léčivá látka:

Oxyteracyclini hydrochloridum 5 g


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1


3. LÉKOVÁ FORMA


Kožní sprej, roztok


Modrý, neprůhledný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot, ovce, prasata.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba pododermatitid a dermatitid, které jsou způsobeny mikroorganizmy citlivými na oxytetracyklin u skotu, ovcí a prasat. Oxyteracyklin je účinný proti široké škále grampozitivních i gramnegativních mikroorganizmů.


4.3 Kontraindikace


Nejsou.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Pouze na vnější použití.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zamezte vdechování přípravku a jeho kontaktu s očima a kůží. V případě zasažení očí, vypláchněte postižené oko ihned velkým množstvím vody. Pokud podráždění očí přetrvává vyhledejte lékařskou pomoc.

Osoby se známou přecitlivělostí k tetracyklinům by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Nádoba s přípravkem je pod tlakem a náplň je hořlavá. Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nevystavujte nádobu slunečnímu záření a teplotám nad 50°C, nepřibližujte nádobu k otevřenému ohni nebo rozpáleným plochám. Při aplikaci přípravku nekuřte. Sprej používejte pouze v dobře větraných prostorách, hořlavé složky náplně přípravku mohou vytvořit v prostředí směs snadno hořlavých a výbušných plynů.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou.


4.7 Použití v průběhu březosti a laktace


Alamycin Aerosol spray je bezpečný pro použití během gravidity a laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Postižené místo očistíme a po protřepání přípravku aplikujeme ze vzdálenosti 15 - 20 cm nejméně 5 s. Po ošetření paznehtů musí zvířata stát na suchém místě alespoň hodinu před vyhnáním na pastvu.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) (pokud je to nutné)


Neuvádí se.


4.11 Ochranné lhůty


Maso skotu, ovcí a prasata: Bez ochranných lhůt.

Mléko skotu a ovcí: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat na ošetření vemene a struků.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Tetracyklin a deriváty, ATCvet kód: QD06AA03

Oxytetracyklin je bakteriostatické antibiotikum, které inhibuje syntézu proteinů u vnímavých bakterií. Po penetraci se oxytetracyklin ireversibilně váže na receptory na 30S podjednotkách bakteriálních ribosomů. To účinně zabraňuje navázání aminokyselin při prodlužování peptidového řetězce a inhibuje syntézu bakteriálních proteinů.


5.2 Farmakokinetické údaje


Pouze na vnější použití, absorpce prakticky neprobíhá.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Hexahydrát chloridu hořečnatého

Povidon 17

Patentní modř V

Propylenglykol

Voda na injekci

Olamin - q.s. pH 8,4-8,8

Isopropylalkohol a Methanol

Dusík


6.2 Inkompatibility


Nejsou.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 2 roky.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Al nádobka s obsahem 140 g roztoku. Hnací plyn je dusík.


6.5 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.


8. Registrační číslo


96/1169/94-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


9.11.1994 , 1.12.2000, 26.3.2008


10. DATUM REVIZE TEXTU


Únor 2011